BRUSSELS AIRPORT COMPANY SA/NV - Intrekking van de resoluties en annulatie van de algemene vergaderingen van obligatiehouders

Bluepoint Brussels - Auguste Reyerslaan 80 - 1030 Brussel - Ondernemingsnummer 0890.082.292 - (de “Vennootschap”)

Wij verwijzen naar de oproeping tot de algemene vergadering van Obligatiehouders gepubliceerd door de Vennootschap op 15 oktober 2020 (de Oproeping) met betrekking tot de algemene vergaderingen van de houders van de volgende obligaties (de Obligatiehouders):

(i) de obligaties van de Vennootschap, uitgegeven op 9 september 2013 met ISIN Code BE6256887967 (de September 2013 Obligaties); 

(ii) de obligaties van de Vennootschap, uitgegeven op 19 juni 2014 met ISIN Code BE6267466058 (de Juni 2014 Obligaties); and

(iii) de obligaties van de Vennootschap, uitgegeven op 3 mei 2017 met ISIN Code BE6295011025 (de Mei 2017 Obligaties; samen met de September 2013 Obligaties en de Juni 2014 Obligaties, de Obligaties).

 

Termen die hierin niet anders zijn gedefinieerd, zullen dezelfde betekenis hebben zoals bepaald in de Oproeping of zoals bepaald in de master definitions agreement van 26 juni 2013, zoals geamendeerd en geherformuleerd op 14 juni 2017 en 19 juli 2018 tussen, onder andere, de Vennootschap, de Security Trustee en Citicorp Trustee Company Limited als de Bond Trustee (de Bond Trustee) en in de Principal Trust Deed gedateerd 26 juni 2013, zoals aangevuld door de Supplemental Bond Trust Deed gedateerd 20 april 2017 die de Obligaties creëert (de Bond Trust Deed).

1. ACHTERGROND

(a)            In de Oproeping werden de Obligatiehouders uitgenodigd op de algemene vergaderingen van Obligatiehouders die gepland staan om door te gaan op 6 november om 11.30 (voor de September 2013 Obligaties) 12.00 (voor de Juni 2014 Obligaties) en 12.30 (voor de Mei 2017 Obligaties) (de Vergaderingen).

(b)            De Vergaderingen werden samengeroepen om te beraadslagen en te beslissen over de Voorgestelde Instemmingen en Verzakingen (Proposed Consents and Waivers) waarnaar verwezen wordt in het STID Proposal gedateerd 15 oktober 2020 uitgaand van de Ontlener (Borrower) naar Citibank Europe plc, UK Branch als Security Trustee (de Security Trustee) en de Vertegenwoordigers van Beschermde Schuldeisers (Secured Creditor Representatives) (het Oktober 2020 STID Proposal) en die beschreven worden in paragraaf 1.1 van de Oproeping, en om, indien gewenst, de resoluties uiteengezet in paragraaf 1 van de Oproeping goed te keuren bij Buitengewone Resolutie (Extraordinary Resolution) (de Buitengewone STID-resoluties).

(c)            Zoals uiteengezet in paragraaf 4.3 van de Oproeping en in overeenstemming met Clausule 16.3(c) van het STID, heeft de Vennootschap een kennisgeving ontvangen van de Security Trustee dat op 29 oktober 2020 de Security Trustee voldoende stemmen heeft ontvangen in het voordeel van het Oktober 2020 STID Proposal zodat geen verdere stemmen meer geteld of in rekening moeten worden genomen door de Security Trustee.

(d)            In overeenstemming met Clausule 14.6 van het STID zal de Security Trustee, op kosten van de Debiteuren (Obligors) (en tevens geautoriseerd door de Beschermde Schuldeisers (Secured Creditors)) een akte van wijziging en verzaking (waiver) ondertekenen en afleveren, net zoals enige andere akten, documenten of kennisgevingen die zouden moeten worden ondertekend en/of afgeleverd en die worden verstrekt aan de Security Trustee om uitvoering te geven aan de Voorgestelde Instemmingen en Verzakingen waarop de Buitengewone STID-resoluties betrekking hebben.

(e)            In overeenstemming met Clausule 14.8 van het STID zal elke door de Security Trustee goedgekeurde wijziging, verleende verzaking of gegeven instemming, in overeenstemming met de bepalingen van het Oktober 2020 STID Proposal, verbindend zijn ten aanzien van alle Debiteuren en alle Beschermde Schuldeisers (met inbegrip van de Obligatiehouders) en zal elk van de Debiteuren en de Beschermde Schuldeisers (met inbegrip van de Obligatiehouders) gehouden zijn om daaraan gevolg te geven.

(f)             Zoals aangegeven in paragraaf 4.3 van de Oproeping kan de Vennootschap, ingevolge de kennisgeving waarnaar in paragraaf 1(c) hierboven wordt verwezen, de Buitengewone STID-resoluties intrekken van de behandeling op de Vergaderingen, aangezien geen verdere stemmen van de Beschermde Schuldeisers (inclusief de Obligatiehouders) met betrekking tot de Buitengewone STID-resoluties geteld of in rekening zullen moeten worden genomen door de Security Trustee.

2. INTREKKING EN ANNULATIE

(a)            Hierbij stelt de Vennootschap de Obligatiehouders in kennis dat zij, voor de redenen uiteengezet in paragraaf 1(f) hierboven, de Buitengewone STID-resoluties (inclusief de Voorgestelde Instemmingen en Verzakingen) intrekt van de behandeling op de Vergaderingen.

(b)            Zoals uiteengezet in paragraaf 1(b) hierboven worden de Vergaderingen bijeengeroepen met het enkele doel om te beraadslagen en te beslissen over de Voorgestelde Instemmingen en Verzakingen waarnaar wordt verwezen in het Oktober 2020 STID Proposal en om de Buitengewone STID-resoluties aan te nemen. In het licht van de intrekking waarnaar in paragraaf 1(c) hierboven wordt verwezen, zijn de Vergaderingen zonder voorwerp geworden. Daarom gaat de Vennootschap hierbij, in overeenstemming met het Belgisch recht, eveneens over tot de annulatie van elk van de Vergaderingen.