CARE PROPERTY INVEST - Oproeping Buitengewone Algemene Vergadering 6 maart 2023

naamloze vennootschap - Openbare gereglementeerde vastgoedvennootschap naar Belgisch recht - Zetel: Horstebaan 3, 2900 Schoten - Ondernemingsnummer 0456.378.070 (RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen) (de “Vennootschap”)

Oproeping tot de Buitengewone Algemene Vergadering van woensdag 5 april 2023, 11 uur (BAV I) 

(en, in geval het vereiste quorum niet zou zijn bereikt op BAV I, een tweede buitengewone algemene vergadering van woensdag 26 april 2023 om 11 uur) 

De aandeelhouders, bestuurders en commissaris van Care Property Invest NV (de “Vennootschap” of “CP Invest”) worden uitgenodigd deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap (“BAV” of “Vergadering”) die zal gehouden worden op de zetel van de Vennootschap te Horstebaan 3, 2900 Schoten op 5 april 2023 om 11 uur (en in geval van ontoereikend quorum, zal een tweede buitengewone algemene vergadering worden gehouden met dezelfde agenda op 26 april 2023 om 11 uur op de plaats en op de wijze die zal worden aangegeven in de oproeping), teneinde te beraadslagen over de agenda en voorstellen tot besluit zoals hierna opgenomen.

De AGENDA luidt als volgt:

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen met betrekking tot de hernieuwing van de machtiging inzake het toegestane kapitaal, waarin de bijzondere omstandigheden waarin van het toegestane kapitaal kan worden gebruik gemaakt en de hierbij nagestreefde doeleinden worden uiteengezet.

Aangezien het om een loutere kennisname gaat, vergt dit agendapunt geen besluit door de algemene vergadering.

2. Voorstel om, onder voorbehoud van voorafgaande toestemming door de FSMA, de bestaande machtiging inzake het toegestane kapitaal te hernieuwen en te vervangen door een nieuwe machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal in één of meerdere verrichtingen te verhogen onder de voorwaarden uiteengezet in het bijzonder verslag van de raad van bestuur vermeld onder agendapunt 1 en om artikel 7 van de statuten (“Toegestaan kapitaal”) dienovereenkomstig te wijzigen in functie van het genomen besluit.

Voorstel om de raad van bestuur toe te staan om het kapitaal, op de data en volgens de modaliteiten te bepalen door de raad van bestuur, in één of meerdere verrichtingen te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

1) 50 % van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 5 april [of, in geval van een carensvergadering 26 april] 2023, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap,

2) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 5 april [of, in geval van een carensvergadering 26 april] 2023, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en

3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van 5 april [of, in geval van een carensvergadering 26 april] 2023, in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de Vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van voorgestelde machtigingen in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd).

Deze voorgestelde machtigingen zullen worden verleend voor een duur van twee jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van het besluit van de buitengewone algemene vergadering die de voorgestelde machtigingen goedkeurt in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad. Vanaf die datum zullen de bestaande machtigingen, verleend door de buitengewone algemene vergadering van 16 mei 2018, komen te vervallen, en zullen de voorgestelde machtigingen hun plaats innemen. Voor alle duidelijkheid, indien de voorgestelde machtigingen niet zouden worden goedgekeurd, dan zullen de bestaande machtigingen blijven gelden.

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit de hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur inzake het toegestane kapitaal zoals voorgesteld door de raad van bestuur in het haar bijzonder verslag overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen goed te keuren en stelt de nieuwe tekst van artikel 7 van de statuten vast als volgt: 

ARTIKEL 7 - TOEGESTAAN KAPITAAL

De raad van bestuur is gemachtigd om op de data en tegen de voorwaarden die hij zal vaststellen, in één of meerdere keren het kapitaal te verhogen ten belope van een maximumbedrag van:

1) 50% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld waarbij wordt voorzien in de mogelijkheid tot uitoefening van het wettelijk voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap,

2) 20% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor kapitaalverhogingen in het kader van de uitkering van een keuzedividend, en

3) 10% van het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023] of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023], in voorkomend geval afgerond naar beneden tot op de eurocent, voor a. kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in natura, b. kapitaalverhogingen door inbreng in geld zonder de mogelijkheid tot de uitoefening van het voorkeurrecht of van het onherleidbaar toewijzingsrecht door de aandeelhouders van de vennootschap, of c. enige andere vorm van kapitaalverhoging,

met dien verstande dat het kapitaal in het kader van het toegestane kapitaal nooit verhoogd zal kunnen worden met een bedrag hoger dan het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd (met andere woorden dat de som van de kapitaalverhogingen met toepassing van voorgestelde machtigingen in totaal niet hoger kan zijn dan het bedrag van het kapitaal op datum van de buitengewone algemene vergadering die de machtiging heeft goedgekeurd).

Deze machtiging is geldig voor een duur van twee jaar vanaf de bekendmaking van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van [5 april 2023 of, indien het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou zijn bereikt op de eerste buitengewone algemene vergadering, 26 april 2023] in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Zij is hernieuwbaar.

Deze kapitaalverhoging(en) kan/kunnen worden uitgevoerd op iedere wijze toegelaten onder de toepasselijke regelgeving, o.a. door inbreng in geld, door inbreng in natura of bij wijze van gemengde inbreng of door omzetting van reserves, met inbegrip van overgedragen winsten en uitgiftepremies evenals alle eigen vermogensbestanddelen onder de enkelvoudige IFRS-jaarrekening van de vennootschap (opgesteld uit hoofde van de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen) die voor conversie in kapitaal vatbaar zijn, en al dan niet met creatie van nieuwe effecten, overeenkomstig de regels voorgeschreven door het Wetboek van vennootschappen, de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en deze statuten. De raad van bestuur kan daarbij nieuwe aandelen uitgeven met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

In voorkomend geval zullen de uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, in het geval van een kapitaalverhoging waartoe de raad van bestuur beslist heeft, door de raad van bestuur op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.

Als de kapitaalverhoging gepaard gaat met een uitgiftepremie wordt enkel het bedrag van de kapitaalverhoging afgetrokken van het overgebleven bruikbare bedrag van het toegestane kapitaal.

Onder de voorwaarden en binnen de grenzen bepaald in dit artikel, kan de raad van bestuur tevens inschrijvingsrechten (al dan niet aan een ander effect gehecht) en converteerbare obligaties of obligaties terug betaalbaar in aandelen uitgeven, die aanleiding kunnen geven tot de creatie van dezelfde effecten waarnaar wordt verwezen in het vierde lid, en dit steeds met naleving van de toepasselijke regelgeving en deze statuten.

Onverminderd de toepassing van de dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, kan de raad van bestuur daarbij het voorkeurrecht beperken of opheffen in de gevallen en mits naleving van de voorwaarden bepaald in de toepasselijke regelgeving, ook wanneer dit gebeurt ten gunste van één of meer bepaalde personen andere dan personeelsleden van de vennootschap of van haar dochtervennootschappen.

Desgevallend, dient het onherleidbaar toewijzingsrecht ten minste te voldoen aan de modaliteiten vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en artikel 8.1 van deze statuten. Onverminderd de toepassing van dwingende bepalingen vervat in de toepasselijke regelgeving, zijn voormelde beperkingen in het kader van de opheffing of beperking van het voorkeurrecht niet van toepassing bij een inbreng in geld met beperking of opheffing van het voorkeurrecht, in aanvulling op een inbreng in natura in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.

Bij uitgifte van effecten tegen inbreng in natura moeten de voorwaarden vermeld in de toepasselijke regelgeving op de gereglementeerde vastgoedvennootschappen en artikel 8.2 van deze statuten worden nageleefd (met inbegrip van de mogelijkheid een bedrag af te trekken dat overeenstemt met het deel van het niet-uitgekeerde brutodividend). De bijzondere regels inzake de kapitaalverhoging in natura uiteengezet onder artikel 8.2 zijn echter niet van toepassing bij de inbreng van het recht op dividend in het kader van de uitkering van een keuzedividend, voor zover dit effectief voor alle aandeelhouders betaalbaar wordt gesteld.”

3. Voorstel om artikel 8, paragraaf 4 van de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde in de mogelijkheid te voorzien om in het geval van een kapitaalverhoging de eventuele uitgiftepremies te vermelden op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans, waar een eventuele uitgiftepremie overeenkomstig de huidige tekst van de statuten enkel op een onbeschikbare reserverekening kan worden geplaatst.  

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid om in het geval van een kapitaalverhoging de eventuele uitgiftepremies te vermelden op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans en besluit te dien einde paragraaf 4 van artikel 8 van de statuten integraal te vervangen als volgt:

Indien de algemene vergadering besluit om een uitgiftepremie te vragen, dient deze op één of meer afzonderlijke rekeningen onder het eigen vermogen op het passief van de balans te worden vermeld. De raad van bestuur kan vrij beslissen om de eventuele uitgiftepremies, eventueel na aftrek van een bedrag maximaal gelijk aan de kosten van de kapitaalverhoging in de zin van de toepasselijke IFRS-regels, op een onbeschikbare rekening te plaatsen die op dezelfde voet als het kapitaal de waarborg der derden zal uitmaken en die in geen geval zal kunnen verminderd of afgeschaft worden dan met een beslissing van de algemene vergadering beslissend zoals inzake statutenwijziging, behoudens de omzetting in kapitaal zoals hierboven voorzien.”

4. Voorstel om artikel 34 (“Toelating”) van de statuten van de Vennootschap aan te passen teneinde de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Vennootschap, alsook de voorwaarden en modaliteiten die van toepassing zijn op dergelijke deelname op afstand, vast te leggen in de statuten.

Voorstel van besluit:

“De buitengewone algemene vergadering besluit te voorzien in de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan de algemene vergaderingen van de Vennootschap en besluit te dien einde een nieuwe paragraaf 4 toe te voegen aan artikel 34 van de statuten als volgt:

In de gevallen waarin de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, kan aan de aandeelhouders het recht worden verleend om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Dit elektronisch communicatiemiddel moet de aandeelhouder in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken. Indien de oproeping dit uitdrukkelijk bepaalt, zal dit elektronisch communicatiemiddel de aandeelhouder ook in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en om zijn vraagrecht uit te oefenen. Indien het recht wordt verleend om op afstand aan een algemene vergadering deel te nemen, bepaalt hetzij de oproeping, hetzij een door de aandeelhouder raadpleegbaar document waarnaar de oproeping verwijst (zoals bijvoorbeeld de website van de vennootschap) tevens op welke wijze(n) de vennootschap de hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, zal controleren en waarborgen, alsook op welke wijze(n) zij zal vaststellen dat een aandeelhouder aan de algemene vergadering deelneemt en als aanwezig zal worden beschouwd. Teneinde de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan de oproeping (of het document waarnaar de oproeping verwijst) tevens bijkomende voorwaarden stellen.”

5. Bijzondere volmachten

Voorstel van besluit:

De buitengewone algemene vergadering besluit volmacht te verlenen aan:

a. Twee bestuurders van de Vennootschap, gezamenlijk handelend, en met macht tot indeplaatsstelling, teneinde in naam en voor rekening van de Vennootschap alle handelingen te stellen die nodig of dienstig zijn met het oog op de uitvoering van de door deze buitengewone algemene vergadering genomen besluiten;

b. De instrumenterende notaris, van alle bevoegdheden met het oog op de neerlegging en de bekendmaking van de akte, alsmede de coördinatie van de statuten in functie van de genomen besluiten;

c. De heer Willem Van Gaver, de heer Jan Van Beers en mevrouw Nathalie Byl, ieder individueel handelend en met recht van indeplaatsstelling, teneinde alle vereiste handelingen te verrichten met het oog op de publicatie van de beslissing van de algemene vergadering in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad en de wijziging van de inschrijving van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen en daartoe de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, een erkend ondernemingsloket en de griffie van de Ondernemingsrechtbank, en te dien einde, al het nodige te doen en alle nodige formulieren en documenten te ondertekenen.”

****

De volgende stukken zullen aan de aandeelhouders digitaal ter beschikking gesteld worden:

- Bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende de bijzondere omstandigheden waarin gebruik kan worden gemaakt van het toegestaan kapitaal en de doeleinden die daarbij worden nagestreefd.

- Ontwerptekst van de gecoördineerde statuten uitgaande van de door de raad van bestuur voorstelde statutenwijzigingen, waarbij de aan de algemene vergadering voorgestelde statutenwijzigingen aangeduid zijn.  

****

Informatie voor de aandeelhouders

Gelieve te noteren dat alle hierna opgenomen data en aangeduide uren finale deadlines zijn, en dat deze niet verlengd zullen worden ingevolge een weekend, een wettelijke feestdag of enige andere reden.

Toelatingsformaliteiten, registratie en uitoefening van het stemrecht: De Vennootschap werkt samen met Lumi Connect om aandeelhouders te assisteren bij de registratie om (i) deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering, of (ii) een volmacht te geven aan een andere persoon om te stemmen op de aandeelhoudersvergadering. Wij raden alle aandeelhouders aan gebruik te maken van dit efficiënte platform.

Indien een aandeelhouder, die gedematerialiseerde aandelen bezit, besluit om het Lumi Connect Platform te gebruiken en zich registreert voor de BAV, dient de onderstaande procedure niet te worden gevolgd en zal Lumi Connect het aandeelhouderschap op de Registratiedatum bepalen. Aandeelhouders die dit wensen kunnen hun registratie voor de BAV vervolledigen via het Lumi platform door gebruik te maken van de volgende link: https://www.lumiconnect.com.

(Enkel voor aandeelhouders die geen gebruik maken van het Lumi Connect Platform voor de registratie van hun deelname aan de BAV): Teneinde de BAV bij te wonen of zich daar te laten vertegenwoordigen, moeten de aandeelhouders de bepalingen van de artikelen 34 en 35 van de statuten van de Vennootschap naleven. Om aan de BAV te worden toegelaten moeten (i) de aandeelhouders bewijzen dat zij werkelijk eigenaar zijn van de betrokken aandelen, (ii) de aandeelhouders of volmachthouders (zie hieronder) ten laatste onmiddellijk vóór de aanvang van de BAV hun identiteit bewijzen en (iii) de vertegenwoordigers van rechtspersonen documenten overhandigen waaruit hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid blijkt.

Enkel personen die op de Registratiedatum (zoals hieronder gedefinieerd) aandeelhouder zijn van de Vennootschap kunnen deelnemen aan de BAV en er het stemrecht uitoefenen, op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum, hetzij door de inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op de rekeningen van een erkend rekeninghouder of een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de datum van de BAV. 22 maart 2023 (24 uur Belgische tijd) geldt als registratiedatum (de “Registratiedatum”).

De houders van gedematerialiseerde aandelen die wensen deel te nemen aan de BAV, dienen een attest voor te leggen afgeleverd door hun erkende rekeninghouder(s) of vereffeningsinstelling die de rekening(en) houdt(en) waarop hun gedematerialiseerde aandelen staan. Uit dit attest dient te blijken met hoeveel gedematerialiseerde aandelen, die op naam van de aandeelhouder staan ingeschreven op zijn rekening(en) op de Registratiedatum, de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de BAV.

De bevestiging van deelname aan de BAV en neerlegging van het hierboven bedoelde attest door de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen moet ten laatste op 30 maart 2023 toekomen per e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

De eigenaars van aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de BAV moeten de Vennootschap uiterlijk op 30 maart 2023 in kennis stellen van hun voornemen om aan de BAV deel te nemen en dit volgens de gegevens vermeld in huidige oproeping.

Volmacht: In het licht van de artikelen 7:142 en 7:143 WVV zal iedere aandeelhouder tevens het recht hebben zich op de BAV door een volmachthouder te laten vertegenwoordigen en dit met naleving van de mogelijke regels inzake belangenconflicten die het WVV of, in voorkomend geval, andere bijzondere wetten of reglementen voorschrijven, voor zover deze van toepassing zijn.

Opdat een aandeelhouder zich zou kunnen laten vertegenwoordigen door een lasthebber dient een schriftelijke volmacht te worden ingevuld en ondertekend conform het formulier van volmacht dat door de raad van bestuur werd vastgesteld. De aandeelhouder kan de volmacht invullen via het Lumi Connect Platform of downloaden via de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be). De volmacht dient uiterlijk op 30 maart 2023 te zijn geregistreerd via het Lumi Connect Platform of toegekomen bij de Vennootschap via e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Bovendien zullen de aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen de hierboven vernoemde toelatingsformaliteiten moeten naleven. Voor aandeelhouders die ervoor kiezen om het Lumi Connect Platform te gebruiken, laat dit hen toe om volmachten elektronisch in te vullen en in te dienen. In dat geval moet geen origineel bezorgd worden voor de aanvang van de BAV.

De aandeelhouders worden verzocht de op het volmachtformulier vermelde instructies te volgen, om op rechtsgeldige wijze vertegenwoordigd te kunnen zijn op de BAV.

In het geval dat het quorum niet wordt bereikt op de BAV van 5 april 2023 zal de volmacht gegeven voor deze vergadering eveneens gelden voor de tweede BAV met dezelfde agenda die desgevallend op 26 april 2023, zal worden samengeroepen.

Goedkeuring van de wijzigingen aan de statuten:

Er wordt gepreciseerd dat om een statutenwijziging goed te keuren, het voorstel op de agenda van deze BAV met betrekking tot de statutenwijziging, overeenkomstig artikel 7:153 WVV., de aanwezigheid of vertegenwoordiging vereisen van de aandeelhouders die tenminste de helft van het kapitaal vertegenwoordigen (behoudens in geval van een tweede BAV die zal worden gehouden, indien de eerste BAV niet het vereiste aanwezigheidsquorum behaalt, en die geldig zal kunnen beraadslagen ongeacht het aanwezige of vertegenwoordigde deel van het kapitaal). Om te worden goedgekeurd, vereisen de voorstellen 2 tot en met 4 van de agenda een meerderheid van drie vierde van de op de buitengewone algemene vergadering geldig uitgebrachte stemmen (waarbij een onthouding of ongeldig uitgebrachte stem niet zal worden meegerekend in de teller noch de noemer). Elk voorstel tot wijziging van de statuten is onder voorbehoud van voorafgaande goedkeuring door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA).

In geval het vereiste aanwezigheidsquorum niet zou bereikt zijn op de BAV van 5 april 2023 om 11 uur, zal een tweede BAV op 26 april 2023 om 11 uur worden samengeroepen met mutatis mutandis dezelfde agenda. 

Amendering van de agenda: Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, hebben het recht om punten op de agenda van de BAV te plaatsen en voorstellen van besluit (met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen) in te dienen.

De verzoeken daartoe dienen uiterlijk op 14 maart 2023 bij de Vennootschap toe te komen per e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:130 WVV wordt de aandeelhouders ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/). Indien de Vennootschap enige verzoeken tot aanvulling van de agenda en/of voorstellen tot besluit zou ontvangen, zal ze (i) deze voorstellen tot besluit zo spoedig mogelijk na hun ontvangst op de website toevoegen, en (ii) een aangepaste agenda en aangepaste volmachtformulieren publiceren op haar website, ten laatste op 21 maart 2023.

Vraagrecht: Aandeelhouders kunnen schriftelijk of tijdens de BAV hun vraagrecht uitoefenen. Schriftelijke vragen aan de bestuurders dienen uiterlijk op 30 maart 2023 toe te komen via e-mail (aandeelhouders@carepropertyinvest.be).

Meer gedetailleerde informatie over de rechten uit hoofde van artikel 7:139 WVV wordt ter beschikking gesteld op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be/investeren/rechten-van-de-aandeelhouders/).

Ter beschikking stellen van stukken: Iedere aandeelhouder kan, tegen overlegging van zijn attest (in geval van gedematerialiseerde aandelen), zodra de oproeping tot de BAV is gepubliceerd, kosteloos per e-mail een digitaal kopie van volgende stukken verkrijgen:

§  de stukken die zullen worden voorgelegd aan de BAV;

§  de agenda van de BAV, die tevens een voorstel van besluit of een commentaar van de raad van bestuur bevat; en

§  het formulier dat gebruikt kan worden voor het stemmen bij volmacht.

Deze documenten, evenals de gegevens die overeenkomstig artikel 7:129 § 3 WVV moeten worden ter beschikking gesteld, kunnen tevens worden geraadpleegd op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be) en kunnen ook geraadpleegd worden via het Lumi platform.

Gegevensbescherming: De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens van aandeelhouders en volmachtdragers die zij ontvangt in het kader van de BAV overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. De verwerking van persoonsgegevens zal enkel plaatsvinden indien die noodzakelijk is overeenkomstig de statuten of op de Vennootschap toepasselijke (vennootschaps)wetgeving. In dat kader zal verwerking onder andere plaatsvinden met het oog op de uitoefening van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de BAV en dit overeenkomstig de toepasselijke wetgeving en het Privacybeleid van de Vennootschap. Bepaalde persoonsgegevens kunnen worden overgemaakt aan Lumi Technologies BV in het kader van de dienstverlening die zij zullen verrichten in het kader van de organisatie van de BAV. Persoonsgegevens zullen worden bewaard en gewist in overstemming met het Privacybeleid van de Vennootschap.

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen het Privacybeleid van de Vennootschap vinden op de website van de Vennootschap (www.carepropertyinvest.be).

Praktische informatie: De aandeelhouders die meer informatie wensen te bekomen over de modaliteiten aangaande de deelname aan de BAV, kunnen contact opnemen met de Vennootschap (T +32 3 222 94 94, E aandeelhouders@carepropertyinvest.be). Teneinde de BAV stipt te kunnen laten starten worden de aandeelhouders verzocht ten laatste een kwartier voor aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De raad van bestuur