Cofinimmo - Algemene Vergadering

NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - OPENBARE GEREGLEMENTEERDE VASTGOEDVENNOOTSCHAP - WOLUWEDAL 58, 1200 BRUSSEL - R.P.R. BRUSSEL 0426.184.049

 

Waarschuwing Covid-19 

Tussen de dag van deze oproeping en de dag van de Algemene Vergadering, en afhankelijk van de aangekondigde en toekomstige nieuwe overheidsmaatregelen, behoudt Cofinimmo zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht en de beperking van de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders op de vergadering.

Deze bepalingen zouden dan in een persbericht en op de website van de vennootschap worden aangekondigd.

Daarom raadt Cofinimmo haar aandeelhouders nu al sterk aan om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering door middel van een stemming per correspondentie.  

 

De Gewone Algemene Vergadering zal worden gehouden op 

13 mei 2020 om 15u30 uur, Woluwedal 58, 1200 Brussel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Kennisname van het jaarverslag betreffende het statutaire en het geconsolideerd boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel tot goedkeuring van het remuneratieverslag voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Voorstel tot goedkeuring van het remuneratiebeleid in overeenstemming met principe 7.3 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

4. Kennisname van het verslag van de Commissaris betreffende de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en van het verslag van de Commissaris betreffende de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

5. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en  bestemming van het resultaat.

Voorstel tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019, met inbegrip van de resultaatsverwerking.

Voorstel tot toekenning van een bruto dividend van 5,60 € aan de aandeelhouders (coupon n°35). Er wordt gepreciseerd dat de 32.959 eigen aandelen in het bezit van de vennootschap geen recht geven op de toekenning van enig dividend aan de vennootschap zelf.

De betalingsdatum van de dividenden wordt bepaald door de Raad van Bestuur.

6. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de Bestuurders.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Kwijting aan de Commissaris.

Voorstel om kwijting te verlenen aan de Commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het statutair boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

9. Hernieuwing van het mandaat van vier bestuurders.

Hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle.

9.1. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Olivier Chapelle, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

9.2. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen. 

Hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque.

9.3. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Xavier de Walque, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

9.4. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Raad van Bestuur acht het gepast om af te wijken van één van de onafhankelijkheidscriteria zoals voorzien in bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, aangezien de duur van het mandaat van de heer de Walque, die meer dan 12 jaar bedraagt, zijn onafhankelijkheid op geen enkele wijze in de weg staat. De heer de Walque heeft geen relatie met het bedrijf of met een grootaandeelhouder van het bedrijf die zijn onafhankelijkheid in gevaar kan brengen. Bovendien heeft de heer de Walque tijdens de uitoefening van zijn mandaat altijd aangetoond dat hij een vrije, onafhankelijke en kritische geest heeft, terwijl hij het welzijn van het bedrijf in het middelpunt van zijn belangstelling plaatst.Hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot.

9.5. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van de heer Maurice Gauchot, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

9.6. Voorstel tot vaststelling van zijn onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits hij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen.

Hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen.

9.7. Voorstel tot hernieuwing van het mandaat van mevrouw Diana Monissen, onder opschortende voorwaarde van goedkeuring door de FSMA, met onmiddellijke ingang tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

9.8. Voorstel tot vaststelling van haar onafhankelijkheid overeenkomstig artikel 7:87 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020, mits zij voldoet aan alle criteria die daarin zijn opgenomen. 

10. Hernieuwing van mandaat van de Commissaris.

10.1. Voorstel tot hernieuwing, onder opschortende voorwaarden van goedkeuring door de FSMA van, het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door de heer Rick NECKEBROECK, erkende bedrijfsrevisor, waarvan de zetel gelegen is te 1930 Zaventem, Luchthaven Nationaal 1J, tot het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2023.

10.2. Voorstel om de honoraria van de commissaris vast te leggen op het bedrag van 146.000 € per jaar, exclusief BTW en voorschotten, jaarlijks te indexeren op basis van de evolutie van de gezondheidsindex.  

11. Goedkeuring, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle clausules van controleverandering die aanwezig is in elke kredietovereenkomst of in de voorwaarden  voor de uitgifte van de effecten of kapitaal die door de vennootschap werden overeengekomen en tot het overgaan op de openbaarmakingformaliteiten zoals voorzien in artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de volgende kredietovereenkomsten die een mogelijkheid voorzien van een vervroegde  terugbetaling in het geval van controleverandering van de vennootschap:

* Gesyndiceerde kredietovereenkomst van 1 juli 2019 tussen de vennootschap en KBC BANK, BNP PARIBAS FORTIS, J.P. MORGAN SECURITIES, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE BRUSSELS BRANCH, SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION, BARCLAYS BANK, en ABN AMRO BANK.

* Kredietovereenkomst van 6 januari 2020 tussen de vennootschap en SMBC.

* Kredietovereenkomst van 23 maart 2020 tussen de vennootschap en ABN AMRO.

Voorstel tot goedkeuring en, voor zoveel als nodig, bekrachtiging in overeenstemming met artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van alle bepalingen van de kredietovereenkomsten gesloten tussen de oproeping van de Algemene Vergadering et het houden van deze (en indien nodig worden uiteengezet tijdens de vergadering) die een mogelijke vervroegde invorderbaarheid bepalen in geval van controlewijziging van de vennootschap.

12. Delegaties van machten voor de uitvoering van de genomen besluiten.

Voorstel om aan twee leden van het Uitvoerend Comité, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, alle bevoegdheden toe te kennen tot de uitvoering van de door de Gewone Algemene Vergadering genomen beslissingen alsook alle bevoegdheden om deze beslissingen bekend te maken.

13. Varia.

 

I. TOELATINGSVOORWAARDEN

Waarschuwing Covid-19 

Tussen de dag van deze oproeping en de dag van de Algemene Vergadering, en afhankelijk van de aangekondigde en toekomstige nieuwe overheidsmaatregelen, behoudt Cofinimmo zich het recht voor om alle nodige maatregelen te nemen met betrekking tot de uitoefening van het stemrecht en de beperking van de fysieke aanwezigheid van de aandeelhouders op de vergadering.

Deze bepalingen zouden dan in een persbericht en op de website van de vennootschap worden aangekondigd.

Daarom raadt Cofinimmo haar aandeelhouders nu al sterk aan om deel te nemen aan de Gewone Algemene Vergadering door middel van een stemming per correspondentie.  

Overeenkomstig artikel 7:134 §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, worden de aandeelhouders slechts toegelaten en gemachtigd om te stemmen op de Gewone Algemene Vergadering indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

1) COFINIMMO moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat zij op 29 april 2020 om middernacht (de " Registratiedatum ") houder waren van het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering, en, 

2) COFINIMMO moet uiterlijk op 7 mei 2020 de bevestiging krijgen van de aandeelhouders dat zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

 

1. REGISTRATIE

De registratieprocedure verloopt als volgt:

De houders van aandelen op naam moeten op 29 april 2020 om middernacht (Belgische tijd) ingeschreven zijn in het register van aandelen op naam van COFINIMMO voor het aantal aandelen waarmee zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op 29 april 2020 om middernacht (Belgische tijd) aan hun financieel bemiddelaar of onderstaande erkende financiële instelling, het aantal aandelen meedelen dat zij wensen te registreren en waarmee zij wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering. De financieel bemiddelaar zal hiervoor een registratieattest opmaken.

Enkel de personen die aandeelhouder zijn op de Registratiedatum hebben het recht deel te nemen en te stemmen op de vergadering, ongeacht het aantal aandelen in het bezit van de aandeelhouder op de dag van de vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten uiterlijk op 7 mei 2020 voormeld registratieattest neerleggen bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

 

2. BEVESTIGING VAN DEELNAME 

Naast de voormelde registratieprocedure dienen de aandeelhouders die wensen deel te nemen aan de Algemene Vergadering, hun aanwezigheid te melden op uiterlijk 7 mei 2020, als volgt:

De houders  van aandelen op naam moeten per gewone brief verstuurd naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58) of per email (shareholders@cofinimmo.be) COFINIMMO op de hoogte te brengen van  hun intentie om deel te nemen aan de Algemene Vergadering.

De houders van gedematerialiseerde aandelen moeten het registratieattest bedoeld in punt REGISTRATIE neerleggen bij BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

 

3. VOLMACHT

De aandeelhouders kunnen zich eveneens laten vertegenwoordigen door een gevolmachtigde, middels het door de vennootschap opgestelde volmachtformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap (http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/), via gewone aanvraag gericht per mail (shareholders@cofinimmo.be).

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen, dienen de voormelde procedure voor registratie te volgen. 

Voor de houders van aandelen op naam dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op 7 mei 2020 te worden verzonden naar de vennootschap per email (shareholders@cofinimmo.be).

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op 7 mei 2020 te worden verzonden naar de BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

 

 

4. STEMMING PER CORRESPONDENTIE

De aandeelhouders kunnen per correspondentie stemmen door gebruik te maken van het door de vennootschap opgestelde stemformulier. Dit formulier kan verkregen worden via de website van de vennootschap https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/) of via gewone aanvraag gericht per mail (shareholders@cofinimmo.be).

Aandeelhouders die per correspondentie willen stemmen, moeten zich houden aan de hierboven beschreven registratieprocedure.

Voor de houders van aandelen op naam moet uiterlijk op 7 mei 2020 een kopie van het ondertekende formulier per e-mail (shareholders@cofinimmo.be) naar de vennootschap worden gestuurd.

Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen dient een kopie van het ondertekend formulier uiterlijk op 7 mei 2020 te worden verzonden naar de BANK DEGROOF PETERCAM, 1040 Brussel, Nijverheidslaan 44 (general.meetings@degroofpetercam.com).

 

II. BELANGRIJKE TOELICHTINGEN

Goedkeuring van de voorstellen op de agenda

Alle voorstellen op de agenda kunnen worden aangenomen met een gewone meerderheid van de ter vergadering uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen.

Recht om onderwerpen op de agenda te laten plaatsen en voorstellen tot besluiten in te dienen

Een of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het maatschappelijk kapitaal bezitten, kunnen te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone Algemene Vergadering laten plaatsen en vorstellen tot besluit indienen met betrekking tot op de agenda opgenomen te behandelen onderwerpen. De op de agenda te plaatsen onderwerpen en/of de voorstellen tot besluit dienen uiterlijk op 21 april 2020 aan de vennootschap te worden per e-mail (shareholders@cofinimmo.be). In voorkomend geval publiceert de vennootschap uiterlijk op 28 april 2020 een aangevulde agenda

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/). 

Recht om vragen te stellen

De aandeelhouders hebben het recht om schriftelijke vragen te stellen aan de bestuurders en/of de commissaris vóór de Algemene Vergadering. Die vragen kunnen voorafgaand aan  de Algemene Vergadering worden gesteld per email (shareholders@cofinimmo.be) of per brief naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap (1200 Brussel, Woluwedal 58). De vennootschap dient uiterlijk op 7 mei 2020 in het bezit te zijn van die schriftelijke vragen. 

Voor meer informatie over voornoemde rechten en over de uitoefeningswijze ervan wordt verwezen naar de website van de vennootschap https://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/).

Beschikbare stukken

Alle stukken over de Algemene Vergadering die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld van de aandeelhouders, kunnen vanaf 9 april 2020 op de website van de vennootschap (http://www.cofinimmo.com/investeerders/aandeelhoudersinformatie/algemene-vergaderingen/) worden geraadpleegd.