Compagnie du Bois Sauvage n.v. - Gewone algemene vergadering

Maatschappelijke zetel: Wildewoudstraat 17, 1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0402.964.823

De aandeel- en obligatiehouders worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden o-p woensdag 22 april 2020 om 10 uur 30 op de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

AGENDA

1. Verslag van de raad van bestuur over het boekjaar 2019

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019

3. Goedkeuring van de jaarrekeningen op 31 december 2019 en van de bestemming van het resultaat

4. Goedkeuring van het remuneratieverslag van het boekjaar 2019

5. Kwijting aan de bestuurders van hun mandaat over het boekjaar 2019

6. Kwijting aan de commissaris van hun mandaat over het boekjaar 2019

7. Statutaire benoemingen: 

7.1. hernieuwing van het vervallend bestuursmandaat van Mevrouw Valérie Paquot, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024,

7.2. benoeming van de Heer Pierre-Alexis Hocke, die als bestuurder de referentie-aandeelhouder vertegenwoordigt, voor een periode van vier jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2024,

7.3. hernieuwing van het vervallend mandaat van Deloitte bedrijfsrevisoren CVBA, vertegenwoordigd door Mevrouw Corine Magnin en de Heer Eric Nys, als commissaris, voor een periode van 3 jaar die zal eindigen na de gewone algemene vergadering van 2023, en vaststelling van de jaarlijkse emolumenten van dit mandaat op 80.400 EUR/jaar indexeerbaar (exclusief btw en kosten).

8. Varia.

De raad van bestuur stelt voor de punten 3 t/m 7 van de dagorde goed te keuren.

 

Teneinde het aanstippen van de aanwezigheidslijsten eenvoudiger te maken, worden de aandeelhouders verzocht 30 minuten voor het begin van de vergadering aanwezig te zijn.

Toegangsvoorwaarden om aan de vergadering deel te nemen

Aandeelhouders die hun stemrecht willen uitoefenen dienen hun aandelen te laten registreren en zich kenbaar te maken uiterlijk op woensdag 8 april 2020 om middernacht (uiterste registratiedatum):

-  voor houders van aandelen op naam, door de inschrijving van deze aandelen op naam van de aandeelhouder in het aandelenregister van de Vennootschap, 

- voor houders van gematerialiseerde aandelen, door hun aandelen te laten registreren bij hun financiële instelling, die een attest moet afleveren dat het aantal gedematerialiseerde aandelen op naam van de aandeelhouder op de Registratiedatum certificeert en dit rechtstreeks moet sturen naar Euroclear Belgium, bevoegd voor het centraliseren van de aandelenregistratie.

Slechts de eigenaars van aandelen op datum van de registratie kunnen de algemene vergadering bijwonen en stemmen.

Nadien en uiterlijk op donderdag 16 april 2020 (bevestigingsdatum) dienen de aandeelhouders aan Compagnie du Bois Sauvage hun deelname aan de vergadering te bevestigen per brief of e-mail. Een deelnameformulier hiervoor is beschikbaar op de website van de vennootschap.

De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering dienen uiterlijk op donderdag 16 april 2020 aan Compagnie du Bois Sauvage het volmachtformulier op te sturen per brief of e-mail. Dit formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap.

Rechten van de aandeelhouder

Op de website van de vennootschap is alle gedetailleerde informatie beschikbaar i.v.m. de rechten van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:129§2 van het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV), namelijk om uiterlijk op dinsdag 31 maart 2020 middernacht om nieuwe onderwerpen op de agenda van de vergadering te laten plaatsen (in dit geval wordt de aangepaste dagorde op dinsdag 7 april 2020 bekend gemaakt) en/of om uiterlijk op donderdag 16 april 2020 schriftelijke vragen te stellen.

Beschikbare documenten

Alle documenten en informatie die betrekking hebben op de algemene vergadering kunnen kosteloos geraadpleegd worden bij Compagnie du Bois Sauvage, telefonisch op nr. +32 (0)2 227 54 50 of op de website van de vennootschap (www.bois-sauvage.be). 

Alle documenten die de aandeelhouder opstuurt aan de vennootschap, dienen voor de hierboven vermelde data verstuurd te worden, hetzij per post: Wildewoudstraat 17 te 1000 Brussel, hetzij per fax: +32 (0)2 219.25.20, hetzij per e-mail: info@bois-sauvage.be  t.a.v. Françoise Gorremans.

DE RAAD VAN BESTUUR

Deze agenda werd oorspronkelijk in het Frans opgesteld en vervolgens vertaald.

Mocht er een geschil ontstaan over de interpretatie van deze agenda, dan is enkel de Franse tekst rechtsgeldig.