Condor Technologies nv - Gewone Algemene Vergadering

Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 Gent - 0477.301.069 - RPR Gent afdeling Gent - Euronext Access – Paris (ISIN BE6252013725) - (hierna “Vennootschap”)

De Raad van Bestuur nodigt alle aandeel-en obligatiehouders van Condor Technologies (de Vennootschap) uit op de Gewone Algemene Vergadering (de Vergadering) van hun Vennootschap, die op dinsdag 2 juni 2020 om 19.00 uur zal worden gehouden op de zetel van de Vennootschap (ingang: Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 Gent), en desgevallend, indien de aan de COVID-19 gerelateerde maatregelen verdergezet zouden worden, via conference call of volledig schriftelijk.

De volgende onderwerpen en voorstellen van beslissing staan op de agenda:

1. Goedkeuring van de uitzonderlijke modus operandi van de Vergadering gezien de  COVID-19 gerelateerde omstandigheden

2. Verslagen van de Raad van Bestuur en van de commissaris betreffende de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

3. Voorstelling van de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019

4. Goedkeuring van de jaarrekeningen met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voorstel van beslissing: goedkeuring van de jaarrekeningen afgesloten op 31 december 2019.

5. Bestemming van de winst van het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

Voorstel van beslissing : goedkeuring van de bestemming van het resultaat zoals voorgesteld door de Raad van Bestuur.

6. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel van beslissing: verlenen van kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurder van de Vennootschap tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris

Voorstel van beslissing: verlenen van kwijting aan de commissaris van de Vennootschap voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Benoeming van bestuurders

8.1. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer Guy DE VREESE tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

8.2. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer Philippe VAN ACKER  tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

8.3. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer WU TIANYU tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

8.4. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer Robert ANCIAUX tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

8.5. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer Patrick BRAUN  tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

8.6. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer François DURET tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

8.7. Voorstel van beslissing: benoeming van de heer Fabien DURET tot aan het einde van de Gewone Algemene Vergadering van 2024.

9. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.

Voorstel van beslissing: 

Hernieuwing voor de boekjaren 2020-2021-2022 van het mandaat van commissaris van de Vennootschap Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathias Roef voor de boekjaren 2020, 2021 en 2022. 

Vaststelling van de jaarlijkse vaste bezoldiging van Vandelanotte Bedrijfsrevisoren CVBA, als commissaris van de Vennootschap, voor de boekjaren 2020-2021-2022, op een bedrag van 8.270,00 EUR (onderworpen aan indexatie, exclusief kosten en BTW) per jaar  voor de uitvoering van haar wettelijke taak van de controle van de rekeningen van de Vennootschap.

De houders van gedematerialiseerde aandelen of obligaties dienen ten minste vijf volle dagen voor de datum van de algemene vergadering de nodige deelnameformaliteiten te vervullen en de Vennootschap ervan in te lichten via email (investor.relations@condorscan.com). 

De effectenhouders die niet persoonlijk aan de Vergadering kunnen deelnemen, mogen zich laten vertegenwoordigen, mits zij de bepalingen van de statuten naleven. De effectenhouders die zich willen laten vertegenwoordigen moeten het formulier van volmacht gebruiken opgesteld door de raad van bestuur. Dit formulier kan bekomen worden op de maatschappelijke zetel of mits verzoek via e-mail (investor.relations@condorscan.com). 

Om te kunnen deelnemen aan of zich te kunnen laten vertegenwoordigen op de vergadering, dient iedere effectenhouder ten minste vijf volle dagen voor de datum van de respectievelijke vergadering de volgende stukken neer te leggen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap: het bewijs van inschrijving in het register van de aandelen op naam op naam of het attest van onbeschikbaarheid van hun gedematerialiseerde effecten opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en/of de getekende volmacht.

De houders van effecten op naam en gedematerialiseerde aandelen die de hieronder uiteengezette deelnameformaliteiten vervuld hebben, zullen ingelicht worden van de praktische details omtrent de manier waarop de Vergadering gehouden zal worden (desgevallend via conference call of volledig schriftelijk), ingevolge de uitzonderlijke omstandigheden naar aanleiding van COVID-19.

De documenten die conform het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen beschikbaar gemaakt moeten worden, zullen beschikbaar zijn op de zetel van de Vennootschap (Zuiderlaan 1-3 bus 8, 9000 Gent) en kunnen tevens worden bekomen mits verzoek via e-mail (investor.relations@condorscan.com).