Credimo NV - gewone algemene vergadering

naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet, Weversstraat 6-10, 1730 Asse - Ondernemingsnummer 0407.226.685

De deelnemingsgerechtigde personen worden ervan in kennis gesteld dat de gewone algemene vergadering zal gehouden worden op donderdag 11 juni 2020, op de maatschappelijke zetel te 1730 Asse, Weversstraat 6-10, om 12 uur.

Gelet op de uitzonderlijke situatie in verband met de Covid 19-crisis werd, in overeenstemming met het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 inzake mede-eigendom en vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de COVID-19-pandemie, beslist

- dat de aandeelhouders enkel per brief kunnen stemmen of bij volmacht kunnen deelnemen aan de algemene vergadering;

- dat vragen enkel schriftelijk mogen worden gesteld, tot uiterlijk 4 dagen voorafgaand aan de datum van de algemene vergadering, en eveneens schriftelijk worden beantwoord;

- dat het de bestuurders en de commissaris toegestaan is geldig op afstand deel te nemen aan de algemene vergadering.

Agenda

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

3. Vrijstelling tot het opstellen en publiceren van een geconsolideerde jaarrekening.

Voorstel tot besluit : Gezien Credimo NV zelf de dochtervennootschap is van een moedervennootschap die een geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag opstelt beslist de vergadering op basis art. 3:26 § 1 en 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen om geen geconsolideerde jaarrekening en jaarverslag op te stellen voor een periode van twee jaar vanaf boekjaar 2019.

4. Kennisname en goedkeuring van de bestuurdersvergoedingen voor het afgelopen boekjaar 2019.

Voorstel tot besluit : de vergadering neemt kennis van de in de loop van het boekjaar 2019 uitgekeerde bestuurdersvergoedingen en keurt deze goed.

5. Goedkeuring van het winstdeelnameplan 2019.

Voorstel tot besluit : de vergadering besluit tot goedkeuring van het winstdeelnameplan 2019 zoals voorgesteld door de raad van bestuur. De winst wordt toegekend op voorwaarde dat de reserve op het einde van het boekjaar minimaal 2.000 EUR bedraagt voor wat betreft de CredoSecure, de CredoInvest, de Credo21 Safe en de Credo21 Dynamic, 100 EUR voor wat betreft de CredoSecurePlan, de CredoInvestPlan, de Credo21 Safe Plan en de Credo21 Dynamic Plan en 1.000 EUR voor wat betreft de Decenniumbon Life. De winst wordt toegekend door op 1 januari 2020 de reserve te verhogen met het winstbedrag.

6. Kennisname van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 en van de voorgestelde bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : de vergadering besluit tot goedkeuring van de statutaire jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 alsmede de verdeling van resultaat, zoals voorgesteld door de raad van bestuur. 

7. Kwijting aan de bestuurders.

Voorstel tot besluit : de vergadering besluit kwijting te verlenen aan elk van de bestuurders voor de uitoefening van zijn opdracht gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Kwijting aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : de vergadering besluit kwijting te verlenen aan de commissaris, die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 in functie was, voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens dat boekjaar.

9. Diversen 

De gedetailleerde agenda (met inbegrip van de toelatingsvoorwaarden en -formaliteiten), het verslag van de raad van bestuur, het verslag van de commissaris, de volmacht en in het algemeen alle documenten die nodig zijn voor deze algemene vergadering worden overgemaakt aan de aandeelhouders samen met de oproeping voorzien door artikel 22 tweede lid van de gecoördineerde statuten, of kunnen door de deelnemingsgerechtigde personen worden bekomen op verzoek te richten tot avi@credimo.be.