CRELAN INVEST - OPROEPING AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel - RPR (Brussel): 0840.204.201

Brussel, 30 december 2020

OPROEPING AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van CRELAN INVEST, naamloze vennootschap, openbare bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering bij te wonen die zal gehouden worden op 1 februari 2021 om 10 uur, op de zetel van de bevek (Havenlaan 86C b320, 1000 Brussel (Tour & Taxis)), om te beraadslagen over de volgende agenda:

AGENDA

1. Aanstelling van een beheervennootschap. Aanpassing van de statuten met het oog op de aanstelling van de beheervennootschap “Luxcellence Management Company SA”. 

Voorstel van de raad van bestuur: Aanpassing van de statuten met het oog op de aanstelling van een beheervennootschap. Opname van een artikel 18, wijziging nummering statutenartikelen vanaf dit artikel 18 en wijziging van de artikelen 1, 15, 17, 21 en 27 (nieuwe nummering) van de statuten.

De raad van bestuur stelt voor om, met het oog op de aanstelling van Luxcellence Management Company SA, 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg als beheervennootschap van de bevek, de statuten als volgt te wijzigen:

- De verduidelijking toevoegen dat de bevek de naamloze vennootschap Luxcellence Management Company S.A. volgens een Management Company Agreement heeft aangeduid als “Aangewezen Beheervennootschap” in de zin van artikel 44 van de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen (hierna de “Wet van 3 augustus 2012” genoemd). Bijgevolg zal de bevek niet meer in zelfbeheer zijn in  de zin van artikel 41 van de Wet van 3 augustus 2012, maar zal zij onderworpen zijn aan het stelsel van de beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal die een beheervennootschap hebben aangesteld om de taken uit te voeren die vermeld zijn in artikel 3, 22° van de Wet van 3 augustus 2012 (artikel 1 van de statuten);

- De verduidelijking toevoegen dat de raad van bestuur bevoegd is om alle handelingen te verrichten die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de Vennootschap, met uitzondering van die welke de wet of de statuten voorbehouden aan de algemene vergadering en de Beheervennootschap (artikel 15 van de statuten);

- De verduidelijking toevoegen dat indien de Vennootschap beslist om de stemrechten uit te oefenen, zij dit zal doen “in voorkomend geval” overeenkomstig de doelstellingen en het beleggingsbeleid van het betrokken compartiment en in het exclusieve belang van de aandeelhouders (artikel 15 van de statuten); 

- Vermelden dat de raad van bestuur het dagelijks bestuur van de Vennootschap kan delegeren onder voorbehoud van wat behoort tot de bevoegdheden en de functies van de Beheervennootschap (artikel 17 van de statuten);

- Opname van een nieuw artikel 18 met als titel “Beheervennootschap” (artikel 18 van de statuten);

- Opname van een nieuw artikel 21 met als titel “Commissaris” (artikel 21 van de statuten);

- Aanpassing van de nummering van de artikelen van de statuten (en de bijbehorende referenties) naar aanleiding van de toevoeging van artikel 18 betreffende de Beheervennootschap en 21 betreffende de Commissaris (nieuwe nummering vanaf artikel 18 en artikel 21 van de statuten);

- Opname van de vergoeding van de Beheervennootschap met een jaarlijks maximum van 5 % van de NIW onder de kosten die door de Vennootschap worden gedragen (artikel 27 (nieuwe nummering) van de statuten);

- Opname van de eventuele beheercommissies, betaald aan de beheerders van de Vennootschap (artikel 27 (nieuwe nummering) van de statuten);

- Aanpassing van de verwijzingen naar artikelen waarvan de nummering gewijzigd is.

2. De statuten aanpassen aan het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Voorstel van de raad van bestuur: Aanpassing van de statuten ingevolge de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Bijgevolg, wijziging van art. 2, 5, 15, 13, 22 (nieuwe nummering), 23 (nieuwe nummering) en 30 (nieuwe nummering) en benaming van titel 2 van de statuten.

Om de statuten van de bevek in overeenstemming te brengen met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt de raad van bestuur de volgende wijzigingen voor:

- Schrapping van de verwijzing naar een publiek beroep op het spaarwezen, in de zin van artikel vierhonderdachtendertig van het Wetboek van Vennootschappen (artikel 1); 

- Vervanging van de term “maatschappelijke zetel” door “zetel” (artikel 2 van de statuten);

- Vervanging van het adres van de zetel door het gewest van de Vennootschap (artikel 2 van de statuten);

- Vervanging van de term “maatschappelijk kapitaal” door “kapitaal” (de benaming van titel 2 van de statuten en artikel 5 van de statuten);

- Vervanging van de term “maatschappelijk doel” door “doel” (artikel 15 van de statuten); 

- Verduidelijkingen toe te voegen over de toegelaten vormen van bijeenroeping van de raden van bestuur (artikel 13 van de statuten);

- Toevoegen van de paragraaf over de deelname op afstand van bestuurders aan de raden van bestuur (artikel 13 van de statuten);

- Toevoegen dat de beslissingen van de raad van bestuur worden genomen met absolute meerderheid van stemmen (artikel 13 van de statuten);

- Toevoegen van een verwijzing naar de vertegenwoordiging van de bevek in het kader van het dagelijks bestuur (artikel 16 van de statuten);

- Toevoegen van de mogelijkheid voor aandeelhouders om schriftelijk vragen te stellen aan bestuurders of commissaris(sen) (artikel 22 van de statuten (nieuwe nummering)); 

- Toevoegen van de mogelijkheid voor de bestuurders en voor de commissaris om de vragen gesteld in het kader van een algemene vergadering niet te beantwoorden onder bepaalde voorwaarden (artikel 22 van de statuten (nieuwe nummering));

- Toevoegen van de mogelijkheid voor de raad van bestuur om tijdens de zitting elke gewone algemene vergadering te verdagen (artikel 23 van de statuten (nieuwe nummering));

- Vervanging van de verwijzingen naar het oude Wetboek van Vennootschappen door verwijzingen naar het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (artikel 23 en 30 van de statuten (nieuwe nummering));

- Toevoegen dat de beslissingen van een algemene vergadering worden genomen met absolute meerderheid van stemmen, zonder rekening te houden met de onthoudingen (artikel 23 van de statuten (nieuwe nummering));

- Toevoegen van de mogelijkheid voor aandeelhouders om op afstand deel te nemen aan een algemene vergadering (artikel 23 van de statuten (nieuwe nummering));

- Verduidelijken dat de lijst van de door de Vennootschap gedragen kosten wordt opgelijst onder voorbehoud van de door de wet bepaalde uitzonderingen (artikel 27 van de statuten);

- Toevoegen van de taal van de bevoegde rechtbanken in geval van geschil (artikel 30 van de statuten (nieuwe nummering)).

3. Het in overeenstemming brengen van de statuten van de Vennootschap met de nieuwe benaming van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen en van het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG.

Voorstel van de raad van bestuur: Aanpassing van de statuten aan de nieuwe benaming van de Wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen. Bijgevolg, wijziging van artikel 1 van de statuten. 

Voorstel van de raad van bestuur: De verwijzing naar de wet van drie augustus tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen vervangen door de verwijzing “Wet van 3 augustus 2012”. Bijgevolg wijziging van de artikelen 15, 25 (nieuwe nummering), 26 (nieuwe nummering), 27 (nieuwe nummering) en 30 (nieuwe nummering) van de statuten. 

Voorstel van de raad van bestuur: Aanpassing van de statuten aan de nieuwe benaming van het Koninklijk Besluit van twaalf november tweeduizend en twaalf betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG. Bijgevolg, wijziging van artikel 11 van de statuten. 

4. Aandeelhoudersregister.

Voorstel van de raad van bestuur: Toevoegen dat het register van aandelen op naam elektronisch kan worden bijgehouden. Bijgevolg, wijziging van artikel 6 van de statuten. 

5. Ontslag en vervanging van de effectieve leiders.

5.1. Wijziging van de effectieve leiding

Ingevolge de aanstelling van de beheervennootschap zullen de bestuurders de heer Eric Van Eyken en de heer Bertrand Pujol hun mandaat van effectieve leider niet langer uitoefenen, maar wel hun mandaat van bestuurder. De raad van bestuur beslist de delegatie van het dagelijks beheer van de bevek toe te vertrouwen aan de heer Jean-Luc Jacquemin en de heer Gregory Cabanetos. 

De raad van bestuur stelt in dit kader voor dat:

- De vergadering kwijting verleent aan de heer Eric Van Eyken en de heer Bertrand Pujol voor de uitoefening van hun mandaat als effectieve leider, met dien verstande dat op de volgende gewone algemene vergadering zal worden voorgesteld deze kwijting te bevestigen;

- Het mandaat van effectieve leiders onbezoldigd wordt uitgeoefend;

- CACEIS Belgium NV de nodige bevoegdheden krijgt om de gepaste en noodzakelijke maatregelen te nemen voor de implementatie en publicatie van deze beslissingen.

6. Toevoeging van de mogelijkheid voor de bevek om een beroep te doen op redemption gates.

Voorstel van de raad van bestuur: Toevoeging van een mechanisme voor het beheer van het liquiditeitsrisico (doorgaans “redemption gates” genoemd). Bijgevolg, wijziging van artikel 11 van de statuten.

De raad van bestuur stelt voor om de bevek de mogelijkheid te bieden om het mechanisme van “redemption gates” te gebruiken, bepaald in artikel 198/1 van het Koninklijk Besluit betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG en het Koninklijk Besluit van 15 oktober 2018. De raad van bestuur stelt voor om de statuten te wijzigen zodat de Vennootschap kan beslissen om slechts gedeeltelijk de orders van de uittredende deelnemers uit te voeren wanneer op een bepaalde dag de negatieve schommeling van het saldo van het passief van het compartiment voor die dag 5 % van de NIW overschrijdt.

7. Toevoeging van de mogelijkheid voor de bevek om een beroep te doen op swing pricing.

Voorstel van de raad van bestuur: Toevoeging van een mechanisme voor het beheer van het liquiditeitsrisico (doorgaans “swing pricing” genoemd). Bijgevolg, wijziging van artikel 10 van de statuten.

De raad van bestuur stelt voor de bevek de mogelijkheid te bieden het mechanisme van “swing pricing” te gebruiken dat bepaald is in artikel 21/1 van het Koninklijk Besluit betreffende de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging met veranderlijk aantal rechten van deelneming. De raad van bestuur stelt voor de statuten te wijzigen om de bevek de mogelijk te bieden, overeenkomstig de toepasselijk wetgeving, de netto-inventariswaarde met een bepaald percentage naar boven of naar beneden bij te stellen, om zo de negatieve impact op de netto-inventariswaarde veroorzaakt door de netto-in- en uittredingen die een vooraf bepaalde drempel overschrijden, weg te werken.

8. Zuivere vormwijzigingen.

Voorstel van de raad van bestuur: De enkele verwijzingen naar de termen “netto-inventariswaarde” vervangen door de afkorting “NIW”. Bijgevolg wijziging van de artikelen 7 en 11 van de statuten. 

9. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

***

VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten vertegenwoordigen, worden verzocht zich te houden aan de procedure voorzien in de statuten. 

De aandeelhouders kunnen schriftelijk vragen stellen over de agendapunten van deze vergadering, voor zover deze aandeelhouders hebben voldaan aan de formaliteiten voor toelating tot de hierboven bedoelde vergadering. Deze vragen moeten vóór de vergadering elektronisch worden gericht aan CRELAN INVEST op het adres liste.crelan-invest-deffes@amundi.com.

De beslissingen zullen worden genomen ongeacht het aantal rechten van deelneming dat in de vergadering vertegenwoordigd is. Wijzigingen worden slechts aanvaard wanneer ze drie vierden van de uitgebrachte stemmen verzamelen, zonder rekening te houden met onthoudingen in de teller of noemer.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands op de zetel van de bevek, bij CACEIS Belgium NV die instaat voor de financiële dienstverlening (Havenlaan 86 C, b320, 1000 Brussel) of in de kantoren van CRELAN NV. De documentatie is ook beschikbaar op de volgende website: www.crelan.be. 

Tot slot delen we u mee dat de netto-inventariswaarden van de compartimenten worden gepubliceerd op de volgende website: www.beama.be. Voor het compartiment EURO EQUITY LOW RISK wordt de netto-inventariswaarde gepubliceerd in de volgende nationale kranten: “De Tijd” en “L’Echo”. 

***

INFORMATIE AAN DE AANDEELHOUDERS

De raad van bestuur van de bevek wenst de aandeelhouders te informeren over de volgende beslissingen genomen door de raad van bestuur:

1. Benoeming van een beheervennootschap.

Onder voorbehoud van de daartoe vereiste statutenwijziging heeft de raad van bestuur van 6 december 2019 beslist om de beheervennootschap Luxcellence Management Company SA te benoemen. 

Luxcellence Management Company SA is een naamloze vennootschap naar Luxemburgs recht, met zetel te 5 Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg.

Als beheervennootschap zal Luxcellence Management Company SA verantwoordelijk zijn voor de taken voorzien in artikel 3, 22°, a), b) en c) van de Wet van 3 augustus 2012 betreffende de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan de voorwaarden van Richtlijn 2009/65/EG en de instellingen voor belegging in schuldvorderingen.

De raad van bestuur wenst de aandeelhouders in te lichten over de wijzigingen aan de commissies en terugkerende kosten ten laste van de compartimenten van de bevek die voortvloeien uit de aanstelling van een beheervennootschap. Deze wijzigingen zijn opgenomen in punt 3 van deze informatie aan de aandeelhouders. 

Aandeelhouders die niet akkoord gaan met deze wijzigingen, kunnen gedurende een maand na de datum van verzending van dit bericht, kosteloos, behoudens eventuele taksen, de terugkoop van hun aandelen aanvragen.

2. Wijziging van het beleggingsbeleid.

De raad van bestuur wenst bovendien de aandeelhouders te informeren over de volgende wijzigingen in het beleggingsbeleid van elk van de compartimenten:

- Toevoeging van de algemene mogelijkheid voor compartimenten om gebruik te maken van financieringsoperaties op effecten op voorwaarde dat dit toegelaten is in de fiches van het subfonds.

- Toevoeging van de limiet van 20 % voor het liquiditeitsniveau in het compartiment Euro Equity Low Risk, behalve in de dagen vóór de vereffening tijdens welke het liquiditeitsaandeel dit plafond kan overschrijden, en in de andere compartimenten, behalve voor de behoeften van hun vereffening.

- Toevoeging van het verbod voor elk compartiment om rechtstreeks te beleggen in “securitisaties” of “securitisatieposities”. Hoewel de compartimenten niet rechtstreeks zullen beleggen in de bovenvermelde “securitisaties” of “securitisatieposities”, kunnen ze via hun beleggingen in één of meer ICB’s indirect blootgesteld worden aan het ene en/of het andere van dit type producten.

- Voor het compartiment Euro Equity Low Risk, toevoeging van een limiet van 10 % om zich in de toekomst de mogelijkheid voor te behouden om te beleggen in activa die betrokken zijn bij financieringstransacties op effecten en total return swaps, ook al wordt dit momenteel niet overwogen.

- Voor de compartimenten Lock-In, Opportunities, Conservative, Balanced en Dynamic toevoeging van de grens van 70 % voor het maximale aandeel van de activa die kunnen worden betrokken bij financieringstransacties op effecten en total return swaps, terwijl het verwachte niveau van de activa die zullen worden betrokken bij financieringstransacties op effecten en total return swaps 17,5 % zal bedragen.

- Toevoeging van een plafond van 10 % voor de investeringen in frontier markten (i.e. in markten die volgens de gebruikelijke classificaties van de kapitaalmarkt nog niet als groeimarkten worden beschouwd) voor compartimenten Lock-In, Opportunities, Conservative, Balanced en Dynamic. 

- Toevoeging van de verduidelijking dat een fonds dat een minimale rating van 3 Morningstar-sterren verliest, toch in portefeuille kan worden gehouden voor het compartiment Opportunitites. 

Het gaat voornamelijk om verduidelijkingen die werden aangebracht in het prospectus, in overeenstemming met het informatiebeleid van de beleggers dat wordt aanbevolen door de nieuwe beheermaatschappij, Luxcellence Management Company SA, maar deze wijzigingen zullen in de praktijk wellicht geen invloed hebben op het beleggingsbeleid zoals dat momenteel wordt toegepast.

3. Commissies en terugkerende kosten gedragen door de Compartimenten.

De raad van bestuur wenst bovendien de aandeelhouders op de hoogte te brengen van de volgende wijzigingen aan de commissies en terugkerende kosten die door elk van de compartimenten worden gedragen:

- Toevoeging van de verduidelijking, voor elk compartiment, dat de instapkosten berekend worden op basis van het percentage van de NIW per onderschreven aandeel. 

- Toevoeging van de vergoeding van de Beheervennootschap dat voor elk compartiment max. 0,10 % per jaar bedraagt met een jaarlijks minimum van 80 000 EUR op het niveau van de bevek (evenredig verdeeld over de netto-activa van elk compartiment). Dit omvat niet de vergoeding van de Beheervennootschap voor de productie en de latere wijziging van de documenten met essentiële beleggersinformatie, noch de vergoeding van de Beheervennootschap voor de berekening van de VaR en de stresstesting voor de gestructureerde producten in de portefeuille van het compartiment (in voorkomend geval).

- Wijziging van de vergoeding voor het beheer van de beleggingsportefeuille voor het compartiment Balanced: 0,41 % (in plaats van 1,4 %) van de NIW op jaarbasis.

- Wijziging van de beheervergoeding van de beleggingsportefeuille voor het compartiment Dynamic: 0,44 % (in plaats van 0,43 %) van de NIW op jaarbasis.

4. Invoering van de mechanismen voor swing pricing en redemption gates.

De raad van bestuur wenst de aandeelhouders op de hoogte te brengen van de volgende wijzigingen aan de statuten van de bevek: 

- Toevoeging mechanismen voor swing pricing en redemption gates. 

In eerste instantie zal enkel het mechanisme voor redemption gates worden ingevoerd. 

De informatie met betrekking tot het mechanisme voor redemption gates zal beschikbaar zijn in het nieuwe prospectus dat in werking treedt één maand na de verzending van dit bericht. 

5. Publicatie van de netto-inventariswaarde. 

De netto-inventariswaarde kan voortaan ook geraadpleegd worden op de website van de Beheervennootschap. 

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn gratis verkrijgbaar in het Frans en het Nederlands op de zetel van de bevek, bij CACEIS Belgium NV die instaat voor de financiële dienstverlening (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) of in de kantoren van CRELAN NV. De documentatie is ook beschikbaar op de volgende website: www.crelan.be. 

Tot slot delen we u mee dat de netto-inventariswaarden van de compartimenten worden gepubliceerd op de volgende website: www.beama.be. Voor het compartiment EURO EQUITY LOW RISK wordt de netto-inventariswaarde gepubliceerd in de volgende nationale kranten: “De Tijd” en “L’Echo”. 

De raad van bestuur