CRELAN INVEST - OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) naar Belgisch recht die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG - Naamloze vennootschap - Zetel: Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel - RPR Brussel: 0840.204.201

Brussel, 23 april 2021

OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

De aandeelhouders van CRELAN INVEST, naamloze vennootschap, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op dinsdag 11 mei 2021 om
11 uur 30
op de zetel van de Bevek, Havenlaan 86c, b320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Verslag van de raad van bestuur.

2. Verslag van de commissaris. 

3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2020 afgesloten boekjaar.

4. Goedkeuring van de jaarrekening, verlening van kwijting en bestemming van het resultaat per compartiment.

5. Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

6. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris. 

Voorstel van de raad van bestuur: “De vergadering hernieuwt het mandaat van Deloitte Bedrijfsrevisoren BV o.v.v. CVBA, vertegenwoordigd door Bernard De Meulemeester, met zetel te Gateway Building Luchthaven Nationaal 1 J, 1930 Zaventem, onder voorbehoud van de goedkeuring van de FSMA. Dit mandaat zal eindigen na afloop van de gewone algemene vergadering van 2024. 

Voor de uitvoering van zijn mandaat, zal de commissaris jaarlijks een honoraria ontvangen van 2.375 EUR (zonder BTW) voor het compartiment EURO EQUITY LOW RISK ( in plaats van 2 280 EUR zonder BTW) en een honoraria van 3.850 EUR (zonder BTW) voor de andere compartimenten van de Bevek ( in plaats van 3 675  EUR zonder BTW). Deze honoraria worden jaarlijks geïndexeerd.

De vergadering vraagt aan CACEIS Belgium NV de nodige maatregelen te nemen voor de uitvoering en bekendmaking van deze beslissing.”

7. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders, in overeenstemming met artikel 7:139 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

8. Varia

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres legal.be@caceis.com.  

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (legal.be@caceis.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot CRELAN INVEST worden gericht op het volgende adres info@luxcellence.lu. 

De beslissingen worden, ongeacht het aantal effecten vertegenwoordigd op de vergadering, genomen bij gewone meerderheid van stemmen.

Het jaarverslag, het prospectus en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar, in het Frans en in het Nederlands, op de zetel van de Bevek, bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C, b320, 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of bij de agentschappen van CRELAN NV. De documenten kunnen eveneens geraadpleegd worden op de volgende website: www.crelan.be. 

Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarden van de compartimenten LOCK-IN, OPPORTUNITIES, CONSERVATIVE, BALANCED en DYNAMIC gepubliceerd worden op de volgende website: www.beama.be. De netto-inventariswaarden van alle compartimenten worden gepubliceerd in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo”. 

De raad van bestuur