CrelanCo - Bericht van bijeenroeping...

Coöperatieve vennootschap - Sylvain Dupuislaan 251, 1070 Brussel - RPR 0403.263.840

Bericht van bijeenroeping van de (uitgestelde) statutaire algemene vergadering (met voorafgaande schriftelijke stemming) op 25 juni 2020

In toepassing van artikel 6 van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid19-pandemie heeft de raad van bestuur op 4 juni 2020 beslist om de statutaire algemene vergadering, die reeds was uitgesteld in overeenstemming met artikel 7 van datzelfde Koninklijk Besluit nr. 4, uitsluitend via voorafgaande schriftelijke stemming te organiseren op donderdag 25 juni 2020 om 11.00 uur om zich uit te spreken over volgende agenda:

1. Bestuursverslag 2019.

2. Verslag van de commissaris.

3. Goedkeuring van de jaarrekening 2019.

4. Bestemming van het resultaat 2019 en uitbetalingsmodaliteiten dividend.

5. Kennisname netto-actieftest.

6. Kwijting te verlenen aan de bestuurders, het directiecomité en de commissaris.

7. Hernieuwing van de bestuurdersmandaten van Dhr. J-P. Dubois, Dhr. R. Joly en Dhr. C. Ysebaert.

8. Herbenoeming van de commissaris en vaststelling van de bezoldiging.

Overeenkomstig artikel 23 van de statuten en overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit nr. 4 van 9 april 2020 moeten de aandeelhouders die willen deelnemen aan de voorafgaande schriftelijke stemming hun voornemen dienaangaande per brief (t.a.v. secretariaat generaal, Sylvain Dupuislaan 251,1070 Brussel) of per mail (avag@crelan.be) melden, ten laatste vier bankwerkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, zijnde uiterlijk vrijdag 19 juni 2020, met vermelding van naam, adres en het aantal coöperatieve aandelen waarover de aandeelhouder beschikt. Zij zullen dan per kerende hun stemformulier ontvangen dat uiterlijk maandag 22 juni 2020 om 12.00 uur op de vennootschap moet toekomen. 

Aandeelhouders die een vraag willen stellen kunnen deze, na aanmelding, schriftelijk via het ontvangen stemformulier overmaken op het vermelde post- of e-mailadres, eveneens uiterlijk maandag 22 juni 2020 om 12.00 uur. De antwoorden op de geconsolideerde vragen per domein zullen uiterlijk op de dag van de algemene vergadering schriftelijk overgemaakt worden aan de vraagsteller en daarna in geconsolideerde vorm gepubliceerd worden op -www.crelan.be/nl/cooperanten.

Overeenkomstig artikel 28 van de statuten zijn de jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris vijftien dagen voor de statutaire algemene vergadering beschikbaar voor de aandeelhouders op de zetel van de vennootschap en op www.crelan.be/nl/cooperanten. 

Samengevat betekent dat het volgende:

· De fysieke aanwezigheid van aandeelhouders, volmachtdragers of andere personen die het recht hebben om de algemene vergadering bij te wonen, is niet toegelaten.

· De aandeelhouders kunnen hun stemrecht enkel uitoefenen door hun stemformulier in te vullen (of door een volmacht met specifieke steminstructies te verlenen aan de voorzitter van de raad van bestuur).

· De aandeelhouders kunnen hun vraagrecht aan de bestuurders en/of de commissaris enkel schriftelijk en voorafgaand aan de algemene vergadering uitoefenen.

DE RAAD VAN BESTUUR