CURRENCY STRATEGY - LACERTA IN VEREFFENING - Compartiment van CELEST IN VEREFFENING

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht - met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend - voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel Ondernemingsnummer: 0739.715.070 – RPR Brussel

BIJEENROEPING VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERINGEN

De houders van rechten van deelneming van het compartiment Currency Strategy - Lacerta (hierna het “Compartiment”) van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds met veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG Celest (hierna het “Fonds”), met als aangestelde beheervennootschap KBC Asset Management NV (hierna de “Beheervennootschap”) worden hierbij opgeroepen om de Buitengewone Algemene Vergaderingen van het Compartiment en van het Fonds bij te wonen, die zullen gehouden worden op 25 augustus 2021 om respectievelijk 08u30 en 09u00 op het kantoor van Berquin Notarissen aan de Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel en die geldig zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming over de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de vereffenaar, alsook de rekeningen en stukken ter staving;

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris;

3. Bestemming van het vereffeningssaldo;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de bestemming van het vereffeningssaldo goed te keuren, zoals voorgesteld in het verslag van de vereffenaar.

4. Sluiting van de vereffening;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de afsluiting van de vereffening goed te keuren, met ingang op de dag van deze bijzondere algemene vergadering.

5. Kwijting aan de bestuurders van de Beheervennootschap van het Fonds voor wat betreft hun taak van bestuur van het Compartiment; 

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders van de Beheervennootschap van het Fonds voor de uitoefening van hun taak van bestuur van het Compartiment. 

6. Kwijting aan de vereffenaar;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn opdracht.

7. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht.

8. Bepalen van de plaats waar de boeken en bescheiden zullen bewaard worden en maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan houders van rechten van deelneming toekomen en hun niet konden worden afgegeven;

Voorstel: De algemene vergadering bepaalt dat de boeken en de bescheiden van het vereffende Compartiment zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de wettelijke termijn bij KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Voor alle gelden en waarden die niet konden worden afgeleverd aan de houders van rechten van deelneming uiterlijk 6 maanden na de sluiting van de vereffening, wordt de tegenwaarde ervan geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas. 

9. Bevoegdheidsdelegaties inzake de kruispuntbank der ondernemingen.

Voorstel: De algemene vergadering beslist alle bevoegdheden en mandaten te verstrekken aan DLA Piper UK LLP (Brussels) om alle formaliteiten af te handelen en om alle documenten te tekenen die nodig zijn voor de wijzigingen / schrappingen in de kruispuntbank der ondernemingen.

De houders van rechten van deelneming die deze vergaderingen wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 14.1 van het beheerreglement van het Fonds. De houders van gedematerialiseerde rechten van deelneming van het  Compartiment dienen vóór 19 augustus 2021 om 17u bij gewone brief de Raad van Bestuur van de beheervennootschap van het Fonds op de hoogte te brengen van hun intentie om de Bijzondere Algemene Vergaderingen bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

De financiële dienstverleners van het Fonds zijn: 

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

- CBC Banque NV, Avenue Albert Ier 60, 5000 Namur

De vereffenaar