db PBC - gewone algemene vergadering

société d’investissement à capital variable - 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 173.494

De aandeelhouders van de SICAV db PBC (“de Vennootschap”) worden hierbij uitgenodigd op de

gewone algemene vergadering

die op woensdag, 21 april 2021 om 14.30 uur plaatsvindt in de kantoren van de Vennootschap.

Agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor.

2. Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgelegde balans en resultatenrekening voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2020.

3. Decharge van de Raad van Bestuur. 

4. Aanwending van het jaarresultaat.

5.1. Bevestiging van de heer Thilo Wendenburg als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2022 en die zal beslissen over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2021.

5.2. Bevestiging van de heer Martin Bayer als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2022 en die zal beslissen over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2021.

5.3. Bevestiging van de heer Patrick Basner als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2022 en die zal beslissen over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2021.

5.4. Benoeming van de heer Vincenzo Vedda als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2022 en die zal beslissen over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2021.

5.5 Benoeming van de heer Michael Koschatzki als lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2022 en die zal beslissen over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2021.

Meer gegevens over de leden van de Raad van Bestuur zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Vennootschap.

6. Goedkeuring van de vergoeding voor het externe lid Thilo Wendenburg voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2020.

7. Diverse

Uitoefening van stemrechten

Wegens de buitengewone situatie in verband met de Covid-19-pandemie en in overeenstemming met de Luxemburgse wet, wordt de gewone algemene vergadering niet in persoonlijke aanwezigheid gehouden. Aandeelhouders worden verzocht uitsluitend bij volmacht te stemmen. 

Het volmachtformulier is op vraag verkrijgbaar bij de Vennootschap (en in België bij Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel).

Aandeelhouders waarvoor de Vennootschap (in België: Deutsche Bank AG bijkantoor Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel) op vrijdag 9 april 2021 in het bezit is van het ondertekende volmachtformulier en een bevestiging van de bewarende instelling waaruit blijkt dat de aandelen geblokkeerd blijven tot het einde van de algemene vergadering kunnen het stemrecht uitoefenen.Aandeelhouders mogen zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon die daartoe schriftelijk gevolmachtigd is.

De reglementair bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De aanwezigheid van een quorum van aandeelhouders is niet vereist. Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de vertegenwoordigde aandelen.

In België, het telkens geldend verkoopprospectus, de essentiële beleggersinformatie (KIID) (NL/FR), de halfjaar- en jaarverslagen en andere verkoopdocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels, bij de financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

Luxemburg, april 2021
De Raad van Bestuur