DE MEIBOOM-VOOR ONS VOLK - OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE AANDEELHOUDERSVERGADERING VAN 20 JULI 2021

Naamloze vennootschap met zetel te Roeselaarsestraat 118, 8870 Izegem, België - RPR Gent, afdeling Kortrijk - Ondernemingsnummer BE 0405.553.832 - erkende kredietmaatschappij met erkenningsnummer 16

De raad van bestuur (de “Raad van Bestuur”) van De Meiboom – Voor Ons Volk NV (de “Vennootschap”) heeft het genoegen de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bijeen te roepen die zal worden gehouden ten kantore van de geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse te Kasteelpleinstraat 59, 2000 Antwerpen, België, voor het ambt van notaris Frank Liesse, op dinsdag 20 juli 2021 om 15:00 uur, met de hierna uiteengezette agenda.

De buitengewone algemene vergadering zal slechts op geldige wijze samengesteld zijn en kunnen beraadslagen en besluiten over de agenda hieronder beschreven, indien aandeelhouders die ten minste de helft van het kapitaal van de Vennootschap vertegenwoordigen, aanwezig of vertegenwoordigd zijn op de vergadering. Indien dit aanwezigheidsquorum niet bereikt wordt, zal een nieuwe buitengewone algemene vergadering worden bijeengeroepen ten kantore van dezelfde geassocieerde notarissen Celis, Celis & Liesse, met dezelfde agenda. Deze tweede buitengewone algemene vergadering zal op geldige wijze kunnen beraadslagen en besluiten ongeacht het deel van het kapitaal dat vertegenwoordigd zal zijn op door de op die tweede vergadering aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders.

COVID-19 KENNISGEVING

In het licht van de nog steeds heersende COVID-19 pandemie waarvan de evolutie tijdens de komende weken zowel in België als in Europa onzeker blijft, is het in de huidige omstandigheden ook onzeker welke maatregelen opgelegd door de Belgische regering ter bestrijding van de COVID-19 pandemie van kracht zullen zijn op 20 juli 2021, de datum van de geplande buitengewone algemene. Teneinde de gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen van haar aandeelhouders, medewerkers en externe dienstverleners, en met het oog op de gelijke behandeling van alle aandeelhouders, wordt de buitengewone algemene vergadering daarom op afstand gehouden zonder de mogelijkheid van fysieke deelname.

De Vennootschap nodigt haar aandeelhouders  evenwel uit om gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheid om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen op afstand via het Teams platform zoals hierna uiteengezet.

De aandeelhouders die deelnemen aan de virtuele aandeelhoudersvergadering, zullen overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in staat gesteld worden om deel te nemen aan de beraadslagingen  en om het stemrecht uit te oefenen en om vragen te stellen tijdens de vergadering (zie de instructies onder de titel "Digitale deelname" hieronder).

De raad van bestuur moedigt de aandeelhouders tegelijk aan om hun stemrecht op de algemene vergadering schriftelijk uit te oefenen door middel van vertegenwoordiging bij volmacht zoals hierna uiteengezet  (zie de instructies onder de titel "Stemmen bij volmacht" hieronder).

AGENDA BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

AGENDAPUNTEN BETREFFENDE DE FUSIE DOOR OVERNEMING VAN KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS NV EN SWVV CVBA DOOR DEZE VENNOOTSCHAP

1. Kennisneming, bespreking en goedkeuring van de hierna gemelde stukken aangaande de hierna in agendapunten 3 en 4 voorgestelde opeenvolgende fusies door overneming overeenkomstig artikel 12:2 WVV waarbij deze Vennootschap telkens als overnemende vennootschap zal optreden (de “Fusies”), welke stukken kosteloos kunnen worden verkregen op de zetel vanaf 18 juni 2021, te weten:

● aangaande de eerst geplande fusie voorgesteld in agendapunt 3 (de “Eerste Fusie”):

(a1) het gezamenlijk fusievoorstel de dato 10 mei 2021 (het “Eerste Fusievoorstel”) opgesteld, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de hierna in agendapunt 3 genoemde fuserende vennootschappen en neergelegd in de respectieve vennootschapsdossiers op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, te weten te Gent, afdeling Dendermonde op 10 mei 2021 voor de eerste over te nemen vennootschap en te Gent, afdeling Kortrijk op 12 mei 2021 voor de overnemende vennootschap, aangaande de hierna in agendapunt 3 voorgestelde Eerste Fusie;

(b1) het fusieverslag de dato 4 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:25 WVV, door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangaande de Eerste Fusie;

(c1) het revisoraal controleverslag over het Eerste Fusievoorstel de dato 4 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:26, §1, WVV, door de commissaris van de Vennootschap;

● aangaande de tweede geplande fusie voorgesteld in agendapunt 4 (de “Tweede Fusie”):

(a2) het gezamenlijk fusievoorstel de dato 10 mei 2021 (het “Tweede Fusievoorstel”) opgesteld, overeenkomstig artikel 12:24 WVV, door de respectieve bestuursorganen van de hierna in agendapunt 4 genoemde fuserende vennootschappen en neergelegd in de respectieve vennootschapsdossiers op de griffie van de bevoegde ondernemingsrechtbanken, te weten te Antwerpen, afdeling Turnhout op 11 mei 2021 voor de tweede over te nemen vennootschap en te Gent, afdeling Kortrijk op 12 mei 2021 voor de overnemende vennootschap, aangaande de hierna in agendapunt 4 voorgestelde Tweede Fusie;

(b2) het fusieverslag de dato 4 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:25 WVV, door het bestuursorgaan van de Vennootschap aangaande de Tweede Fusie;

(c2) het revisoraal controleverslag over het Tweede Fusievoorstel de dato 4 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 12:26, §1, WVV, door de commissaris van de Vennootschap;

● aangaande de uitgifte van een nieuwe soort aandelen in het kader van de Fusies en de afschaffing van de bestaande soorten aandelen ná de realisatie van de Fusies voorgesteld in agendapunt 8:

(a3) het verslag de dato 11 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 7:155 WVV, door het bestuursorgaan van de Vennootschap;

(b3) het revisoraal controleverslag de dato 14 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 7:155 WVV, door de commissaris van de Vennootschap, specifiek en enkel met betrekking tot de uitgifte van een nieuwe soort aandelen in het kader van de Fusies.

● aangaande de vaststelling en actualisering van het doel en het voorwerp van de Vennootschap ná de realisatie van de Fusies voorgesteld in agendapunt 9:

(a4) het verslag de dato 15 juni 2021 opgesteld, overeenkomstig artikel 7:154 WVV, door het bestuursorgaan van de Vennootschap.

2. Mededeling van de eventuele belangrijke wijzigingen die zich in de activa en passiva van het vermogen van de bij de Fusies betrokken vennootschappen hebben voorgedaan sedert de datum van opstelling van de Fusievoorstellen, overeenkomstig artikel 12:27, eerste lid, WVV.

3. a) Besluit tot de fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 WVV, tussen hierna genoemde erkende kredietmaatschappijen, waarbij deze naamloze vennootschap “DE MEIBOOM-VOOR ONS VOLK”, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0405.553.832, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 118 (de “Overnemende Vennootschap”), het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen – van de naamloze vennootschap “KREDIETMAATSCHAPPIJ ONZE THUIS”, RPR Gent, afdeling Dendermonde 0400.143.113, met zetel te 9120 Beveren, Albert Panisstraat 8 bus 002 (de “Eerste Overgenomen Vennootschap”), zal overnemen en als gevolg waarvan de Eerste Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.

De vereiste akkoorden van de Vlaamse regering en de FSMA die toezicht houden op de erkende kredietmaatschappijen, met het oog op deze Eerste Fusie werden gevraagd en zullen worden voorgelegd aan de vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de Eerste Fusie.

b) Vaststelling van de overgang van het vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap naar deze Overnemende Vennootschap, als gevolg van de Eerste Fusie.

4.a) Besluit tot de fusie door overneming, overeenkomstig artikel 12:2 WVV, tussen hierna genoemde erkende kredietmaatschappijen, waarbij deze naamloze vennootschap “DE MEIBOOM-VOOR ONS VOLK”, RPR Gent, afdeling Kortrijk 0405.553.832, met zetel te 8870 Izegem, Roeselaarsestraat 118 (de “Overnemende Vennootschap”), het gehele vermogen - zowel rechten als verplichtingen – van de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid “Sociale Kredietmaatschappij Sociaal Woonkrediet voor Vlaanderen”, in het kort “SWVV”, RPR Antwerpen, afdeling Turnhout 0419.059.497, met zetel te 2260 Westerlo, Bedrijvenzone kamp C 2 bus 7 (de “Tweede Overgenomen Vennootschap”), zal overnemen en als gevolg waarvan de Tweede Overgenomen Vennootschap zal worden ontbonden zonder vereffening.

De vereiste akkoorden van de Vlaamse regering en de FSMA die toezicht houden op de erkende kredietmaatschappijen, met het oog op deze Tweede Fusie werden gevraagd en zullen worden voorgelegd aan de vergadering die zal besluiten over de goedkeuring van de Tweede Fusie.

b) Vaststelling van de overgang van het vermogen van de Tweede Overgenomen Vennootschap naar de Overnemende Vennootschap, als gevolg van de Tweede Fusie.

5.a) Opeenvolgende verhoging van het kapitaal van deze Overnemende Vennootschap, door inbreng in natura van enerzijds het vermogen van de Eerste Overgenomen Vennootschap ingevolge de Eerste Fusie en anderzijds het vermogen van de Tweede Overgenomen Vennootschap ingevolge de Tweede Fusie tegen uitgifte van nieuwe aandelen zoals respectievelijk voorgesteld in het Eerste Fusievoorstel en het Tweede Fusievoorstel en de daarbij horende respectieve verslagen van de commissaris en het bestuursorgaan vermeld in agendapunt 1 onder (b1) en (c1) respectievelijk (b2) en (c2), te weten:

● ingevolge de Eerste Fusie verhoging van het kapitaal met het bedrag van het kapitaal van de Eerste Overgenomen Vennootschap hetzij met in totaal vier miljoen zeshonderdeenenvijftigduizend zeshonderdennegen euro vijf cent (€ 4.651.609,05) (zoals beschreven in het Eerste Fusievoorstel), tegen uitgifte van in totaal vierhonderdvierenveertigduizend vierhonderdvierenvijftig (444.454) nieuwe aandelen; en

● ingevolge de Tweede Fusie verhoging van het kapitaal met het totaalbedrag van het vroeger volgestort vast en variabel kapitaal van de Tweede Overgenomen Vennootschap hetzij met in totaal vier miljoen honderdzevenendertigduizend zevenhonderdeenenzestig euro dertig cent (€ 4.137.761,30) (zoals beschreven in het Tweede Fusievoorstel), tegen uitgifte van in totaal driehonderdachtentwintigduizend negenhonderdzeventien (328.917) nieuwe aandelen.

b) Vaststelling van de uitgiftevoorwaarden van de uit te geven zevenhonderddrieënzeventigduizend driehonderdéénenzeventig (773.371) nieuwe aandelen in deze Overnemende Vennootschap in het kader van de Eerste Fusie en de Tweede Fusie die zoals voorgesteld in het Eerste Fusievoorstel en het Tweede Fusievoorstel in eerste instantie zullen worden ondergebracht in een te creëren nieuwe soort E zoals beschreven in de verslagen van het bestuursorgaan en de commissaris vermeld in agendapunt 1 onder (a3) en (b3).

c) Uitreiking van de nieuwe aandelen aan de respectievelijk begunstigde aandeelhouders van de Eerste Overgenomen Vennootschap enerzijds en van de Tweede Overgenomen Vennootschap anderzijds in ruil voor hun bestaande respectieve aandelen(participaties) in de Eerste Overgenomen Vennootschap respectievelijk de Tweede Overgenomen Vennootschap.

d) Vaststelling van de totstandkoming van de Fusies en de daarmee gepaard gaande kapitaalverhogingen met uitgifte van nieuwe aandelen.

AGENDAPUNTEN BETREFFENDE DIVERSE VOORGENOMEN WIJZIGINGEN IN DE STATUTEN VAN DE OVERNEMENDE VENNOOTSCHAP NA DE GOEDKEURING VAN DE FUSIES DOOR OVERNEMING

Referenties naar artikelen van de statuten in de agenda hierna betreffen de nummers van de artikelen opgenomen in de huidige statuten van de Vennootschap, vastgesteld op 16 mei 2014.

6. Wijziging van de artikelen 5 en 6 van de statuten inzake het kapitaal respectievelijk het aantal en de soorten aandelen om die in overeenstemming te brengen met de besluiten aangaande de voorgaande agendapunten over de Fusies.

7. Wijziging van de vennootschapsnaam waarbij de huidige benaming “DE MEIBOOM-VOOR ONS VOLK” zal worden vervangen door de nieuwe benaming “Onesto Woonkrediet Voor Vlaanderen”, afgekort “OWVV”.

Dienovereenkomstige wijziging van artikel 1 van de statuten en tegelijk schrapping in hetzelfde artikel van de vermelding van de handelsaard van de Vennootschap gelet op de wet van 15 april 2018 houdende hervorming van het ondernemingsrecht die geen onderscheid meer maakt tussen vennootschappen met handelsaard of burgerlijke aard (in werking sedert 1 november 2018).

8. Opheffing van de statutaire indeling van de aandelen in soorten (categorie A-aandelen, categorie B-aandelen, categorie C-aandelen, categorie D-aandelen en de nieuwe categorie E-aandelen) en schrapping van alle specifieke rechten verbonden aan elke soort aandelen met inbegrip van opheffing van alle statutaire bepalingen inhoudende voorkeurrechten bij kapitaalverhoging in geld, voorkooprechten bij overdracht van aandelen en voordrachtrechten bij benoeming van bestuurders, zodat de statuten voortaan nog slechts één soort aandelen zullen voorzien, te weten gewone aandelen die allemaal dezelfde rechten en voordelen zullen hebben zoals zal worden beschreven in de nieuwe statuten bedoeld in agendapunt 11.

Dienaangaande wordt tevens verwezen naar de verantwoording in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:155 WVV vermeld in agendapunt 1 onder (a3). Er wordt uitdrukkelijk gesteld dat aan het voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen in voormeld verslag van het bestuursorgaan geen financiële of boekhoudkundige gegevens ten grondslag liggen zodat er dienaangaande niets vermeld is in het verslag van de commissaris van de Vennootschap opgesteld overeenkomstig voormeld artikel 7:155 WVV vermeld in agendapunt 1 onder (b3).

Er wordt voorgesteld om tegelijk hiermee de bestaande aandelen te hernummeren.

Dienovereenkomstige wijziging van de artikelen 6, 10, 12 en 13 van de statuten.

9. Vaststelling dat de Vennootschap beoogt te functioneren als erkende kredietmaatschappij en als doel heeft aan haar aandeelhouders een rechtstreeks of onrechtstreeks vermogensvoordeel uit te keren of te bezorgen met inachtneming van de ter zake relevante regelgeving voor erkende kredietmaatschappijen. Tegelijk daarmee actualisering en wijziging, inclusief terminologische aanpassingen, van de beschrijving van de activiteiten die de Vennootschap tot voorwerp (zijnde het oude doel overeenkomstig de oude vennootschapswetgeving) heeft.

Dienaangaande wordt tevens verwezen naar de verantwoording in het verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 7:154 WVV vermeld in agendapunt 1 onder (a4).

Dienovereenkomstige wijziging van artikel 4 van de statuten.

10. Diverse statutenwijzigingen in toepassing van artikel 39, §1, derde lid, van de wet van 23 maart 2019 tot invoering van het wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen (“WVV”):

a) Toevoeging in de statuten van het Gewest waar de zetel van de Vennootschap gevestigd is en schrapping van het adres van de zetel uit de statuten overeenkomstig de mogelijkheid hiertoe voorzien in het WVV alsmede wijziging van de statutaire bepalingen inzake zetelverplaatsing in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake. (aanpassing artikel 2)

b) Wijziging van de statutaire bepaling inzake volstorting van niet-opgevraagd kapitaal. (wijziging artikel 7)

c) Schrapping van de statutaire bepalingen inzake kapitaalverhoging en -vermindering en inzake verwerving of in pand neming van eigen aandelen zodat dienaangaande de nieuwe wettelijke bepalingen van het WVV van toepassing zullen zijn. (schrapping artikelen 10 en 11)

d) Wijziging en actualisering van de statutaire bepalingen inzake overdracht van aandelen. (wijziging artikel 12)

e) Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de samenstelling, de werking, de besluitvorming, de bevoegdheden en de vertegenwoordiging van de raad van bestuur in overeenstemming met de nieuwe wettelijke bepalingen in het WVV voor een monistisch bestuur, inclusief afschaffing van de voordrachtrechten en wijziging van de bepalingen inzake eenparige schriftelijke besluiten van bestuurders en de bepalingen inzake het dagelijks bestuur. (wijziging artikelen 13, 14, 15, 17, 18, 19 en 20)

f) Opheffing van de bestaande statutaire mogelijkheid tot inrichting van een directiecomité dat onder het nieuwe recht afgeschaft is en schrapping van alle statutaire bepalingen dienaangaande uit de statuten. (schrapping artikel 16 integraal en schrappingen in artikelen 18, 19 en 20)

Tegelijk hiermee vaststelling van de beëindiging van de lopende mandaten van alle leden van het directiecomité dat van rechtswege zal ophouden te bestaan.

g) Wijziging van de statutaire bepalingen inzake het interne en externe toezicht op de Vennootschap overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV en de eventuele overige ter zake relevante regelgeving voor erkende kredietmaatschappijen. (wijziging artikelen 21 en 22)

h) Wijziging van de statutaire bepalingen inzake de organisatie en de bevoegdheden van de algemene vergadering, met inbegrip van aanpassing van de statutaire bepalingen inzake besluitvorming, recht op deelname aan de vergaderingen, volmachtenregeling voor aandeelhouders en ondertekening van afschriften en uittreksels van notulen overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV. (wijziging artikelen 23, 24 en 25)

Tegelijk hiermee wijziging van de datum van de jaarvergadering en vaststelling van de nieuwe jaarvergadering van de Vennootschap.

i) Wijziging van de statutaire bepalingen inzake winstverdeling en reservevorming overeenkomstig de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV en de eventuele overige ter zake relevante regelgeving voor erkende kredietmaatschappijen. (wijziging artikel 27)

Tegelijk hiermee toekenning van machtiging aan de raad van bestuur tot uitkering van interimdividenden binnen de geldende beperkingen voor erkende kredietmaatschappijen.

j) Wijziging van de statutaire bepalingen betreffende de vervroegde ontbinding en vereffening van de Vennootschap en verdeling van het liquidatiesaldo. (wijziging artikel 28)

k) Aanpassing van de statutaire bepalingen inzake woonstkeuze met inachtneming van de nieuwe wettelijke bepalingen ter zake in het WVV. (aanpassing artikel 29)

l) Toevoeging in de statuten van een bepaling inzake het toepasselijk recht op de Vennootschap.

11. Vaststelling en goedkeuring van volledig nieuwe statuten, ná integrale wijziging, herwerking, herschrijving en hernummering van de statuten rekening houdend met alle wijzigingen aan de statuten ingevolge de beslissingen over de voorgaande agendapunten 4 tot 10, teneinde de statuten (terminologisch en inhoudelijk) in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het nieuwe Wetboek van vennootschap en vereniging voor een naamloze vennootschap met een klassiek monistisch bestuur en met inachtneming van de relevante regelgeving voor erkende kredietmaatschappijen.

OVERIGE AGENDAPUNTEN

12. Vaststelling en openbaarmaking van website en e-mailadres van de Vennootschap overeenkomstig artikel 2:31 WVV.

13. Ontslag van alle in functie zijnde bestuurders.

14. (Her)benoeming van bestuurders overeenkomstig de bepalingen ter zake die zullen worden opgenomen in de nieuwe statuten bedoeld in agendapunt Vaststelling van de bestuurdersbezoldiging

15. Volmachten aangaande de ondertekening van akten, registers, documenten en verklaringen betreffende de Fusies.

16. Volmachten aangaande de vertegenwoordiging bij de belastingadministraties, het rechtspersonenregister en de ondernemingsloketten.

DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Toelatingsvoorwaarden

Er zijn geen specifieke toelatingsvoorwaarden voor de deelname aan de buitengewone algemene vergadering behoudens deze hierna vermeld voor de uitoefening van het stemrecht via volmacht en de digitale deelname op afstand aan de vergadering via het platform Teams.

Stemmen bij volmacht

Overeenkomstig artikel 7:142 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en artikel 23 van de statuten van de Vennootschap, kunnen aandeelhouders deelnemen aan de algemene vergadering en hun stemrecht schriftelijk uitoefenen door middel van het verlenen van een volmacht aan een andere aandeelhouder. Vermits het niet mogelijk zal zijn om fysiek deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, worden de aandeelhouders verzocht om zulke volmacht in afwijking van de statuten te geven aan een vertegenwoordiger van de Vennootschap.

De aandeelhouders die zich aldus op de buitengewone algemene vergadering wensen te laten vertegenwoordigen via volmacht, dienen gebruik te maken van de volmacht die door de raad van bestuur is opgesteld. Zij kunnen  deze volmacht verkrijgen op de zetel van de Vennootschap via e-mail te verzenden naar vragen@onesto.vlaanderen. Andere volmachten zullen niet worden aanvaard.

De aandeelhouders worden verzocht om de instructies vermeld op het volmachtformulier strikt te volgen. Enkel ondertekende volmachten die volledig en correct ingevuld zijn, zullen worden aanvaard.

De ondertekende volmachten dienen door de Vennootschap te worden ontvangen uiterlijk op woensdag 14 juli 2021  hetzij in origineel op het adres van de zetel van de Vennootschap hetzij per e-mail verzonden aan vragen@onesto.vlaanderen.

Digitale deelname

De aandeelhouders die wensen gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheid om aan de buitengewone algemene vergadering deel te nemen op afstand via het Teams platform, dienen dat aan de Vennootschap te melden uiterlijk op woensdag 14 juli 2021  per e-mail aan vragen@onesto.vlaanderen met het oog op het verkrijgen van de betreffende elektronische link om aan de vergadering digitaal deel te nemen. De elektronische uitnodiging voor de digitale deelname aan de buitengewone algemene vergadering zal door de Vennootschap worden verstuurd via e-mail naar het opgegeven e-mail adres; bij gebreke aan opgave van een e-mailadres zal de elektronische link worden verzonden naar het verzendadres van waaruit de melding wordt gedaan.

Vóór de start van de buitengewone algemene vergadering zal de hoedanigheid en de identiteit van de aandeelhouders die op afstand deelnemen via het digitale platform Teams, worden gecontroleerd met het oog op het bepalen van het aanwezigheidsquorum. De vennootschap zal de nodige stappen ondernemen om de veiligheid van de elektronische communicatie te waarborgen en om een rechtstreekse, gelijktijdige en ononderbroken deelname aan de vergadering (waaronder de vraagstelling en de stemming over de agendapunten) mogelijk te maken.

Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de aandeelhouders om zich ervan te verzekeren dat de drager en de internetverbinding die ze gebruiken, volstaan en voldoende stabiel zijn om digitaal en ononderbroken deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering.

Beschikbaarheid van documenten

Alle stukken vermeld in de agenda van de buitengewone algemene vergadering zijn beschikbaar op de zetel van de Vennootschap. Aangezien er vanwege de overheidsmaatregelen (federaal en regionaal) opgelegd in het kader van de bestrijding van de COVID-19-pandemie, geen permanentie is op de zetel van de Vennootschap, kunnen de aandeelhouders een kopie van deze stukken verkrijgen via een eenvoudig verzoek per e-mail aan vragen@onesto.vlaanderen.

Gegevensbescherming

De Vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens die zij ontvangt van, of verzamelt over, aandeelhouders en hun eventuele gevolmachtigden in de context van geplande buitengewone algemene vergadering. De verwerking van dergelijke gegevens zal worden uitgevoerd met het oog op de organisatie en uitvoering van de buitengewone algemene vergadering . De gegevens omvatten onder meer identificatiegegevens, het aantal en desgevallend soort aandelen, volmachten en steminstructies. Deze gegevens kunnen ook worden overgedragen aan derden met het oog op bepaalde diensten aan de Vennootschap in verband met het voorgaande en desgevallend voor het bijwerken van het aandelenregister van de Vennootschap. De verwerking van dergelijke gegevens zal, mutatis mutandis, worden uitgevoerd in overeenstemming met het privacybeleid van de Vennootschap, beschikbaar op www.onesto.vlaanderen.

Meer informatie

Bij vragen of wens om meer informatie aangaande de geplande buitengewone algemene vergadering kan u terecht bij de Vennootschap via mail te verzenden naar vragen@onesto.vlaanderen.

Namens de Raad van Bestuur