“DE MIDDENSTAND VAN CUERNE” - buitengewone algemene vergadering

naamloze vennootschap - Bavikhoofsestraat 167 - 8520 KUURNE - Rechtspersonenregister Gent, afdeling Kortrijk - Ondernemingsnummer 0405.355.377

Geachte aandeelhouder, 

De aandeelhouders van de NV “DE MIDDENDSTAND VAN CUERNE’ worden hierbij uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone algemene vergadering, die zal plaatsvinden op vrijdag 21 mei om 20.30 uur te Kuurne, Kortrijksestraat 99.

Gezien de COVID-19 pandemie en de door de overheid genomen maatregelen worden de aandeelhouders om veiligheidsredenen uitgenodigd om deel te nemen aan de buitengewone vergadering door middel van een stemming bij volmacht.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering luidt als volgt:

1/ Na kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur conform artikel 7:155 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, voorstel tot afschaffing van de soorten aandelen (kapitaalaandelen en stichtersaandelen).

2/ Na kennisname van het vereiste verslag van het bestuursorgaan: voorstel tot uitbreiding en herformulering van het voorwerp van de vennootschap door vervanging van het huidige voorwerp opgenomen in artikel 3 van de statuten door volgende tekst:

“De vennootschap heeft tot voorwerp:

a) Het beheren, het verkrijgen door aankoop of anderszins, verkopen, ruilen, verbeteren, uitrusten, verbouwen, belasten met, beschikken over, productief maken, het verhuren en in huur nemen, van alle onroerende goederen, in het algemeen alle onroerende verrichtingen, behoudens onroerende leasing-activiteiten, evenals het herstellen en het onderhoud van onroerende goederen.

b) De verwerving van participaties onder gelijk welke vorm ook in allerhande ondernemingen en vennootschappen, zo Belgische als buitenlandse, het beheer, evenals het te gelde maken, van deze participaties, de verwerving door deelneming, inschrijving, aankoop, optie of om het even welk ander middel, van alle deelbewijzen, aandelen, obligaties, waarden en titels;

c) Het vertegenwoordigen van en het voeren van beheer en toezicht over alle andere vennootschappen en ondernemingen van welke aard ook;

d) Het leveren van diensten, het geven van adviezen, het maken van studies, het voorbereiden en op gang brengen van organisatiesystemen en het in toepassing brengen van systemen in verband met het technisch, administratief, economisch en algemeen beheer van ondernemingen;

In het algemeen zal zij alle maatregelen treffen tot vrijwaring van haar rechten en zal zij alle, om het even welke verrichtingen, uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks aansluiten bij of bijdragen tot de bevordering van haar voorwerp.

Daartoe kan de vennootschap alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borgstellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven. Kortom, zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd voorwerp of kan bijdragen tot de realisatie ervan.”

3/ Voorstel tot wijziging van het aantal leden van de raad van bestuur, zodat de raad van bestuur voortaan uit minstens 3 leden zal bestaan.

4/ Voorstel tot aanpassing van de bestaande statuten van de vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

5/ Voorstel tot aanneming van volledig nieuwe statuten die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en met  de genomen besluiten.

6/ Opdracht aan ondergetekende notaris om de coördinatie van de statuten op te maken en neer te leggen.

7/ Adres van de zetel.

Elke aandeelhouder kan op verzoek een exemplaar krijgen van de verslagen vermeld in de agenda en van de volmacht aan Filip Moreau of Jan Vertriest, aandeelhouders en bestuurders, op de zetel van de vennootschap.  Dit verzoek kan ook elektronisch worden ingediend bij
jan.vertriest@skynet.be

De volmachten dienen uiterlijk op 14 mei 2021 in het bezit te zijn van de vennootschap.

De raad van bestuur