Diamantclub van Antwerpen - Gewone algemene vergadering

Coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid - Pelikaanstraat 62 - 2018 Antwerpen - BTW BE 0404.697.361 – RPR Antwerpen

De gewone algemene vergadering op de zetel van de vennootschap zal worden gehouden op

dinsdag 23 mei 2023 om 15 uur:

Advertentie

1. Verslag van de Raad van Bestuur;

2. Verslag van de commissaris;

3. Goedkeuring van de jaarrekening op 31 december 2022;

4. Kwijting te verlenen aan de commissaris en de bestuurders;

5. Verscheidene.

Deze algemene vergadering wordt gevolgd door een Buitengewone Algemene Vergadering met volgende agenda:

I. Verslag

Kennisneming en bespreking van nagemeld verslag, waarvan de aandeelhouders kosteloos een afschrift hebben bekomen, te weten: 

1. Het bijzonder verslag van het bestuursorgaan opgesteld overeenkomstig artikel 6:86 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (hierna “WVV”) aangaande de wijziging van het voorwerp en de doelen van de vennootschap.

II. Resoluties

1. Beslissing om de statuten van de Vennootschap te onderwerpen aan het WVV.

2. Beslissing om de statutair onbeschikbare eigen vermogensrekening te schrappen uit de statuten en beschikbaar te maken voor toekomstige uitkeringen aan de aandeelhouders.

3. Aanpassing van de statutaire bepalingen aangaande de naam, de rechtsvorm, de zetel, de aard en de duur van de Vennootschap.

4. Wijziging van het voorwerp en de doelen van de Vennootschap, met materiële wijziging van het voorwerp/doelen om deze in overeenstemming te brengen met de bepalingen van het WVV – Bevestiging coöperatieve finaliteit.

5. Aanpassing van de statutaire bepalingen aangaande het eigen vermogen en de inbrengen.

6. Aanpassing van de statutaire bepalingen aangaande de effecten van de Vennootschap.

7. Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de uitsluiting van een aandeelhouder, het overlijden, persoonlijk faillissement of onbekwaamverklaring van een aandeelhouder en toevoeging van de mogelijkheid tot uittreding van een aandeelhouder, alsook toevoeging van de bepalingen omtrent het verlies van hoedanigheid, i.e. beëindiging van het lidmaatschap bij de Vennootschap. 

8. Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande het bestuur en de vertegenwoordiging van de Vennootschap.

9. Wijziging van de statuten op het vlak van de (werking van de) algemene vergadering en bijzondere algemene vergadering.

10. Herwerking van de statuten met betrekking tot de jaarrekening en de bestemming van het resultaat.

11. Herwerking van de statuten op het vlak van de ontbinding en de vereffening van de Vennootschap.

12. Wijziging van de statutaire bepalingen aangaande de woonstkeuze en de bevoegde rechtbank.

13. Aanneming van volledig nieuwe statuten van een coöperatieve vennootschap die in overeenstemming zijn met het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, alsook:

- schrapping van overbodige dan wel achterhaalde bepalingen,

- hernummering en herschikking met het oog op coördinatie,

- goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten.

Coördinatie en neerlegging van de statuten.

14. Bijzondere volmacht KBO en BTW.

De relevante stukken zijn beschikbaar ter zetel. Aandeelhouders kunnen hiervan ter zetel van de vennootschap een kopie krijgen.