DWS Funds - Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2022

société d'investissement à capital variable - 2, boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 74.377

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2022 (de "vergadering") wordt gehouden op 19 april 2022 om 16.30 uur op de maatschappelijke zetel van DWS Funds (de "Vennootschap"). De volgende agenda wordt ter stemming voorgelegd:

Agenda:

Advertentie

1. Voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor, alsook goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

2. Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgelegde balans en resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021

3. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het afgelopen boekjaar

4. Bestemming van het jaarresultaat

5. Herverkiezing van leden van de Raad van Bestuur

5.1. Herverkiezing van de heer Niklas Seifert tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2023

Advertentie

5.2. Herverkiezing van de heer Gero Schomann tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2023

5.3  Herverkiezing van mevrouw Elena Wichmann tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2023

5.4. Herverkiezing van de heer Thilo Wendenburg tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2023

5.5. Herverkiezing van de heer Sven Sendmeyer tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2023

Meer gegevens over de leden van de Raad van Bestuur zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Vennootschap.

6. Goedkeuring van de vergoeding voor het externe lid van de Raad van Bestuur Thilo Wendenburg voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Aandeelhouders waarvoor de Vennootschap voor de vijf kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering in het bezit is van een bevestiging van de bewarende instelling waaruit blijkt dat de aandelen geblokkeerd blijven tot het einde van de vergadering kunnen het stemrecht uitoefenen. Aandeelhouders kunnen ook per volmachtformulier stemmen door hun stem over te dragen aan de voorzitter van de vergadering, die namens hen zal stemmen overeenkomstig de steminstructies in het volmachtformulier.

Het volmachtformulier is op verzoek verkrijgbaar bij de Vennootschap.

Het volmachtformulier is op vraag verkrijgbaar in België bij Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

De reglementair bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De aanwezigheid van een quorum van aandeelhouders is niet vereist. Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de vertegenwoordigde aandelen.

Het prospectus (waar van toepassing), de Essentiële Beleggersinformatie ("KIID"), de statuten en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en worden u op verzoek kosteloos toegestuurd.

In België, het telkens geldend verkoopprospectus, de KIID (NL/FR), de halfjaar- en jaarverslagen en andere verkoopdocumenten zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels, bij de financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

 

Luxemburg, april 2022
De Raad van Bestuur