DWS Invest II - jaarlijkse algemene vergadering

société d’investissement à capital variable - Zetel: 2, Boulevard Konrad Adenauer, L-1115 Luxembourg - Handelsregister Luxemburg B 169.544

De deelbewijshouders van de SICAV DWS Invest II worden hierbij uitgenodigd op de  

jaarlijkse algemene vergadering  

die op 22 april 2020 om 11.30 uur plaatsvindt in de kantoren van de vennootschap.

Agenda:

1. Verslag van de Raad van Bestuur en de bedrijfsrevisor.

2. Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgelegde balans en resultatenrekening voor het boekjaar dat afliep op 31 december 2019.

3. Decharge van de Raad van Bestuur.

4. Aanwending van het jaarresultaat.

5. Statutaire benoemingen en vergoedingen. 

6. Diversen.

Alleen deelbewijshouders die tot uiterlijk 17 april 2020 aan de vennootschap (in België aan Deutsche Bank AG Bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel) een bevestiging van bewaring bij een kredietinstelling overhandigen waaruit blijkt dat de deelbewijzen geblokkeerd blijven totdat de algemene vergadering is afgelopen, hebben het recht om de jaarlijkse algemene vergadering bij te wonen en het stemrecht uit te oefenen. Deelbewijshouders mogen zich ook laten vertegenwoordigen door een persoon die daartoe schriftelijk gemachtigd is.

De reglementair bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle deelbewijshouders. De aanwezigheid van een quorum van deelbewijshouders is niet vereist. Beslissingen worden genomen met eenvoudige meerderheid van de vertegenwoordigde deelbewijzen.

In België, het telkens geldend verkoopprospectus, de KIIDs (NL/FR) alsook de halfjaar- en jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels, bij de financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel of op deutschebank.be

Luxemburg, april 2020
De Raad van Bestuur