DWS Strategic - Uitnodiging voor de gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2024

Société d’investissement à capital variable - 2, Boulevard Konrad Adenauer, 1115 Luxemburg - Handelsregister Luxemburg B 220.359

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders 2024 (de “vergadering”) wordt gehouden op 17 april 2024 om 11.00 uur op de maatschappelijke zetel van DWS Strategic (de “Vennootschap”). De volgende agenda wordt ter stemming voorgelegd:

Agenda:

1. Voorstelling van de verslagen van de Raad van Bestuur en van de bedrijfsrevisor, alsook goedkeuring van de jaarrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

2. Goedkeuring van de door de Raad van Bestuur voorgelegde balans en resultatenrekening voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

3. Decharge van de leden van de Raad van Bestuur voor het afgelopen boekjaar. 

4. Aanwending van het jaarresultaat.

5. Verlenging van het mandaat van de bedrijfsrevisor.

Bevestiging van het mandaat van KPMG Luxemburg, met maatschappelijke zetel te 39, Avenue J. F. Kennedy, 1855 Luxemburg, R.C.S. Luxemburg B 149.133, als bedrijfsrevisor van de Vennootschap en verlenging van het mandaat tot aan de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden in 2025 en die zal beslissen over het boekjaar dat afloopt op 31 december 2024. 

6. Herverkiezing / benoeming van leden van de Raad van Bestuur.

6.1. Herverkiezing van de heer Niklas Seifert tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.

6.2. Herverkiezing van de mevrouw Elena Wichmann tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.

6.3. Herverkiezing van de heer Thilo Wendenburg tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.

6.4. Herverkiezing van de heer Sven Sendmeyer tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.

6.5. Herverkiezing van de heer Stefan Kreuzkamp tot lid van de Raad van Bestuur van de Vennootschap tot de volgende gewone algemene vergadering van aandeelhouders in 2025.

Meer gegevens over de leden van de Raad van Bestuur zijn op verzoek verkrijgbaar bij de Vennootschap.

7. Goedkeuring van de vergoeding voor het onafhankelijke lid van de Raad van Bestuur Thilo Wendenburg voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

8. Goedkeuring van de vergoeding voor het externe lid van de Raad van Bestuur Stefan Kreuzkamp voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2023.

Aandeelhouders waarvoor de Vennootschap voor de vijf kalenderdagen voorafgaand aan de datum van de vergadering in het bezit is van een bevestiging van de bewarende instelling waaruit blijkt dat de aandelen geblokkeerd blijven tot het einde van de vergadering kunnen het stemrecht uitoefenen. Aandeelhouders kunnen ook per volmachtformulier stemmen door hun stem over te dragen aan de voorzitter van de vergadering, die namens hen zal stemmen overeenkomstig de steminstructies in het volmachtformulier.

Het volmachtformulier is op vraag verkrijgbaar bij de Vennootschap.

De reglementair bijeengeroepen algemene vergadering vertegenwoordigt alle aandeelhouders. De aanwezigheid van een quorum van aandeelhouders is niet vereist. Besluiten worden genomen met een eenvoudige meerderheid van de vertegenwoordigde aandelen.

Het verkoopprospectus en (waar van toepassing) het essentiële-informatiedocument (“KID”), alsook de statuten en de meest recente jaar- en halfjaarverslagen van de Vennootschap zijn kosteloos te verkrijgen op de maatschappelijke zetel van de Vennootschap en worden u op verzoek kosteloos toegestuurd. 

In België, het prospectus, de KID (NL/FR), de statuten en de halfjaar- en jaarverslagen zijn kosteloos verkrijgbaar in het Engels, bij de financiële dienst in België: Deutsche Bank AG bijkantoor van Brussel, Marnixlaan 13-15, 1000 Brussel.

Luxemburg, april 2024

De Raad van Bestuur