EURO PRO MAY EN EURO PRO NOVEMBER IN VEREFFENING - Compartimenten van IN.focus

Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE Maatschappelijke zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel

BIJEENROEPING VAN EEN BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING

De houders van rechten van deelneming van de compartimenten Euro Pro May en Euro Pro November  (hierna de “Compartimenten”) van het Openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG IN.focus (hierna het “Fonds”) worden hierbij opgeroepen om de Bijzondere Algemene Vergadering van de Compartimenten bij te wonen, die zal gehouden worden op 15 september 2020 om 10u30 (Euro Pro May) en 11u00 (Euro Pro November) op de maatschappelijke zetel van het Fonds, en die geldig zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde rechten van deelneming, over de volgende agenda:

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de vereffenaar, alsook de rekeningen en stukken ter staving;

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris;

3. Bestemming van het vereffeningssaldo;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de bestemming van het vereffeningssaldo goed te keuren, zoals voorgesteld in het verslag van de vereffenaar.

4. Sluiting van de vereffening;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de afsluiting van de vereffening goed te keuren, met ingang op de dag van deze bijzondere algemene vergadering.

5. Kwijting aan de bestuurders van het Fonds voor wat betreft hun taak van bestuur van het Compartiment; 

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak van bestuur van het Compartiment. 

6. Kwijting aan de vereffenaar;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn opdracht.

7. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht.

8. Bepalen van de plaats waar de boeken en bescheiden zullen bewaard worden en maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan houders van rechten van deelneming toekomen en hun niet konden worden afgegeven;

Voorstel: De algemene vergadering bepaalt dat de boeken en de bescheiden van het vereffende compartiment zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de wettelijke termijn bij KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Voor alle gelden en waarden die niet konden worden afgeleverd aan de houders van rechten van deelneming uiterlijk 6 maanden na de sluiting van de vereffening, wordt de tegenwaarde ervan geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas. 

De houders van rechten van deelneming die deze vergaderingen wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 14.1 van het beheerreglement van het Fonds. De houders van gedematerialiseerde deelbewijzen van de Compartimenten dienen vóór 9 september 2020 om 17u bij gewone brief de Raad van Bestuur van het Fonds op de hoogte te brengen van hun intentie om de Bijzondere Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

De financiële dienstverleners van het Fonds zijn: 

• KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

• CBC Banque NV, Avenue Albert Ier 60, 5000 Namur

De Vereffenaar