EURONAV NV - OPROEPING VOOR DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

Naamloze Vennootschap - Maatschappelijke zetel: De Gerlachekaai 20, 2000 Antwerpen - Ondernemingsnummer: 0860.402.767

De raad van toezicht heeft de eer de aandeelhouders uit te nodigen om deel te nemen aan de bijzondere algemene vergadering die zal plaats vinden te 2000 Antwerpen, Schaliënstraat 3, op donderdag 23 maart 2023, om 14u00 Belgische tijd, om te beraadslagen over de hierna bepaalde agendapunten houdende voorstellen van besluit.

De bijzondere algemene vergadering vindt plaats op donderdag 23 maart 2023, ongeacht het deel van het kapitaal dat door deze aandeelhouders wordt vertegenwoordigd. 

Toelichting

Op 16 januari 2023 ontving de Vennootschap een verzoek van CMB NV overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, als aandeelhouder die minstens 10% van de aandelen vertegenwoordigt, om een bijzondere algemene vergadering bijeen te roepen met de agendapunten en besluiten voorgesteld door CMB NV (hieronder verder uiteengezet).

1. Ontslag van de leden van de Raad van Toezicht

Voorstel van besluit door CMB NV cfr. artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen: (over elk voorgesteld besluit moet afzonderlijk gestemd worden)

“1.1. De algemene vergadering besluit het mandaat van mevrouw Anne-Hélène Monsellato als lid van de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

1.2 De algemene vergadering besluit het mandaat van mevrouw Grace Reksten Skaugen als lid van de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

1.3 De algemene vergadering besluit het mandaat van de heer Steven Smith als lid van de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

1.4 De algemene vergadering besluit het mandaat van mevrouw Anita Odedra als lid van de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang te beëindigen.

1.5 De algemene vergadering besluit het mandaat van de heer Carl Trowell als lid van de Raad van Toezicht met onmiddellijke ingang te beëindigen.” 

2. Benoeming van de leden van de Raad van Toezicht

Voorstel van besluit door CMB NV cfr. Artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (over elk voorgesteld besluit moet afzonderlijk gestemd worden)

 “2.1 De algemene vergadering besluit de heer Marc Saverys te benoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht, tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

De heer Marc Saverys behaalde zijn rechtendiploma aan de Universiteit van Gent. In 1975 trad hij toe tot de charterafdeling van Bocimar, de dry bulkdivisie van CMB Group. In 1985 verliet hij Bocimar en werd Managing Director van Exmar, dat toen een gediversifieerd rederbedrijf werd, en waar hij de leiding had over de dry bulkdivisie. Hij werd bestuurder van CMB Group in 1991 en was Managing Director van CMB Group van april 1992 tot september 2014 toen hij werd benoemd tot voorzitter. Gedurende de periode van 2003 tot juli 2014 was hij voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronav en van juli 2014 tot december 2015 Vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Euronav. 

2.2 De algemene vergadering besluit de heer Patrick De Brabandere te benoemen als niet-onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht tot en met de gewone algemene vergadering te houden in 2026.

De heer Patrick De Brabandere behaalde een diploma Toegepaste Economische Wetenschappen aan de UCL Louvain-la Neuve. Hij begon zijn loopbaan bij accountantskantoor Arthur Andersen. In 1987 trad hij in dienst bij Almabo, de voormalige houdstermaatschappij van de familie Saverys, als Project Controller. Hij werd CFO van CMB NV in 1998 en werd benoemd tot bestuurder van CMB NV in 2002. In 2003, na de partiële splitsing van Exmar NV van CMB NV, werd hij bestuurder en CFO van Exmar NV, en daarna COO. In 2020 werd hij opnieuw CFO van Exmar NV tot juni 2022. Momenteel is hij bestuurder van CMB NV en is hij tevens lid van de Raad van Bestuur van CMB.TECH NV sinds april 2021.

2.3 De algemene vergadering besluit mevrouw Julie De Nul te benoemen als onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht, tot en met de algemene vergadering te houden in 2026.

Mevrouw Julie De Nul behaalde een Masterdiploma in de rechten aan de Universiteit van Gent. Ze is CEO van Jan De Nul Dredging NV sinds 2020 en is sinds 2010 lid van de Raad van Bestuur van Jan De Nul NV. Van 2007 tot 2010 was ze Legal Counsel bij Office Belgium. Momenteel is ze ook lid van de Raad van Bestuur van VCB (De Vlaamse Bouw Confederatie), VOKA (De Vlaamse Kamer van Koophandel en Industrie) en Museum Dr. Guislain Gent.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat mevrouw Julie De Nul als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de Belgische wetgeving, op basis van de aangeleverde informatie (zie bijlage 3 aangehecht aan de brief van CMB NV van 16 januari 2023)

2.4 De algemene vergadering besluit mevrouw Catharina Scheers te benoemen als onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht, tot en met de algemene vergadering te houden in 2026.

Mevrouw Catharina Scheers behaalde een Masterdiploma Communicatie en Media aan de KU Leuven en een Bachelorsdiploma Politieke en Sociale wetenschappen aan de Universiteit van Antwerpen. Ze begon haar carrière bij Fast Lines in 1993. Ze is eigenaar en managing director van Fast Lines Belgium en is sinds 2003 benoemd tot Voorzitter van het bedrijf. Momenteel is ze ook lid van de Raad van Bestuur van ASF (Antwerp Shipping Federation), lid van de Raad van Bestuur van BRABO en lid van WISTA (Women's International Shipping and Trading Association). In 2021 ontving mevrouw Catharina Scheers de ESPA "Maritiem Figuur van het Jaar" award.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat mevrouw Catharina Scheers als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de Belgische wetgeving, op basis van de aangeleverde informatie (zie bijlage 3 aangehecht aan de brief van CMB NV van 16 januari 2023)

2.5 De algemene vergadering besluit de heer Patrick Molis te benoemen als onafhankelijk lid van de Raad van Toezicht, tot en met de algemene vergadering te houden in 2026.

De heer Patrick Molis studeerde af aan het Institut d'Etudes Politiques van Parijs en behaalde een Masterdiploma in de rechten aan Paris X Nanterre. Hij begon zijn carrière als magistraat aan de Cour des Comptes. De heer Patrick Molis was General Manager van Union Normande Investissement (1989-1992), CFO van Worms & Cie Group (1994-1997), General Manager van Compagnie Nationale de Navigation (1995-1998), Voorzitter van de Raad van Bestuur van Compagnie du Ponant (2012-2015) en Voorzitter en CEO van Héli-Union (2013-2022). Momenteel is hij Voorzitter van Compagnie Nationale de Navigation (sinds 1998) en directeur van Sabena Technics. Hij was eerder lid van de Raad van Bestuur van Euronav Luxembourg (1995-2001), Euronav (2004-2010), Compagnie Maritime Nantaise (1995-2017), Compagnie Méridionale de Navigation (2008-2022) en van de Conseil d'Orientation du Domaine national de Chambord (2007-2017). De heer Patrick Molis is onderscheiden met de titels ridder in het Legioen van Eer en officier in de Orde van Verdienste.

De algemene vergadering neemt kennis van het feit dat de heer Patrick Molis als onafhankelijk kan worden beschouwd volgens de Belgische wetgeving, op basis van de aangeleverde informatie (zie bijlage 3 aangehecht aan de brief van CMB NV van 16 januari 2023).”

3. Volmacht Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten

 Voorstel van besluit door CMB NV overeenkomstig artikel 7:126 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen :

“De algemene vergadering besluit aan mevrouw Sofie Lemlijn, mevrouw Maxime Van der Weehe en mevrouw Wendy De Mesmaecker een bijzondere volmacht te geven om, alleen optredend en met recht van indeplaatsstelling, alle nodige formaliteiten te vervullen vereist met betrekking tot de door huidige vergadering genomen beslissingen bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, ondernemingsloket, griffies van de Ondernemingsrechtbank, administraties en fiscale diensten.”

4.   Varia 

•••

DEELNAMEVOORWAARDEN

I. Deelnamevoorwaarden

Overeenkomstig artikel 32 van de statuten en artikel 7:134 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, dienen de aandeelhouders de volgende vereisten na te komen om te kunnen deelnemen aan de algemene vergaderingen van aandeelhouders en hun stemrecht te kunnen uitoefenen in persoon of bij volmacht.

Teneinde de deelname aan de aandeelhoudersvergadering zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, werkt de Vennootschap samen met Lumi Connect (https://www.lumiconnect.com/en/events) om aandeelhouders bij te staan zodat zij (i) in persoon kunnen deelnemen aan de aandeelhoudersvergadering, (ii) voorafgaand kunnen stemmen (iii) zich kunnen laten vertegenwoordigen door een volmacht houder om deel te nemen aan de stemming. We adviseren alle aandeelhouders om gebruik te maken van dit platform.

Om een vlot verloop van de vergadering mogelijk te maken, worden aandeelhouders vriendelijk verzocht ruim voor de aanvang van de vergadering aanwezig te zijn, daar zij zich moeten registreren alvorens zij toegelaten worden tot de aandeelhoudersvergadering.  De registratie opent om 12u30 en zal sluiten 10 minuten voor aanvang van de vergadering.

De aandelen van de vennootschap bestaan uit (a) aandelen die verhandelbaar zijn op Euronext Brussels en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn weergegeven in het gedeelte van het aandeelhoudersregister van de vennootschap dat wordt aangehouden op haar zetel (het “Belgische Aandeelhoudersregister”, en de aandelen, de “Europese Aandelen”), en (b) aandelen die verhandelbaar zijn op de New York Stock Exchange en die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn weergegeven in het gedeelte van het aandeelhoudersregister van de vennootschap dat wordt aangehouden in de Verenigde Staten door Computershare (het “U.S. Aandeelhoudersregister”, en alle onder (b) genoemde aandelen, de “U.S. Aandelen”).

1. Registratiedatum

Aandeelhouders hebben het recht om deel te nemen aan de   algemene vergaderingen van aandeelhouders op voorwaarde dat zij hun aandelen in hun naam hebben laten registreren op donderdag 9 maart 2023 om 24.00 uur Belgische tijd (de “Registratiedatum”).

In het kader van de registratie van aandeelhouders met het oog op deelname aan de bijzondere algemene vergadering op donderdag 23 maart 2023, zal het onmogelijk zijn om aandelen om te zetten van Euronext Brussels naar de New York Stock Exchange en vice versa vanaf 8 maart 2023 om 8u.00 Belgische tijd tot en met 10 maart 2023 om 8u.00 Belgische tijd. Gelieve in dit verband de website van de vennootschap te consulteren.

(a) Houders van Europese Aandelen (aandelen op naam)

De eigenaars van Europese Aandelen op naam kunnen enkel deelnemen aan de algemene vergaderingen indien hun aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn in het Belgische Aandeelhoudersregister.

(b) Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)

Indien een houder van Europese gedematerialiseerde aandelen besluit om gebruik te maken van het Lumi Connect Platform en zich registreert voor de aandeelhoudersvergadering van de Vennootschap via https://www.lumiconnect.com/en/events, dient de onderstaande procedure niet te worden toegepast. Lumi Connect zal het aandeelhouderschap vaststellen op de registratiedatum.

Indien u als houder van gedematerialiseerde aandelen geen gebruik wenst te maken van het Lumi Connect Platform, dient u onderstaande procedure te volgen:

Volgend op de registratie van hun aandelen bij hun financiële instelling, ontvangen de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen een bewijs van registratie op de Registratiedatum. Deze financiële instelling dient uiterlijk op vrijdag 17 maart 2023 om 17u Belgische tijd (de “Kennisgevingsdatum”) de voormelde registratie te bevestigen aan Euroclear Belgium, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (per e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46). Het bezit van de aandelen op de Registratiedatum wordt door Euronav NV vastgesteld op basis van de bevestiging die door de betrokken financiële instelling aan Euroclear Belgium werd overgemaakt.

(c) Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister kunnen enkel deelnemen aan de algemene vergaderingen indien hun aandelen op de Registratiedatum geregistreerd zijn in het U.S. Aandeelhoudersregister. Computershare zal, rechtstreeks dan wel via Broadridge en uiterlijk op de Kennisgevingsdatum, een lijst met al deze aandeelhouders overmaken aan de vennootschap, die uitsluitend op basis van deze informatie de eigendom van de aandelen op de Registratiedatum zal bepalen.

De vennootschap moedigt deze aandeelhouders aan om bij volmacht deel te nemen aan de vergadering zoals georganiseerd door Broadridge. Aandeelhouders die niettemin in persoon wensen deel te nemen, worden verwezen naar “Deelname aan de vergadering in persoon” hieronder.

(d) Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de nominee die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het  DTCC systeem, kunnen enkel deelnemen aan de algemene vergaderingen indien hun eigendom op de Registratiedatum blijkt uit de informatie die de vennootschap ontvangt van Broadridge, uiterlijk op de kennisgevingsdatum. De vennootschap zal de eigendom van de aandelen op de Registratiedatum uitsluitend bepalen op basis van de hiervoor vermelde informatie.

De vennootschap moedigt deze aandeelhouders aan om bij volmacht deel te nemen aan de vergadering zoals georganiseerd door Broadridge. Aandeelhouders die niettemin in persoon wensen deel te nemen, worden verwezen naar “Deelname aan de vergadering in persoon” hieronder.

2. Deelname aan de vergadering in persoon

A. Europese aandelen 

Alle aandeelhouders, van Europese aandelen, die in persoon wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen de vennootschap daarvan ten laatste op de Kennisgevingsdatum te informeren zoals hieronder uiteengezet:

- Elektronisch op het Lumi Connect platform via de link https://www.lumiconnect.com/en/events (in geval van gedematerialiseerde Europese aandelen, al dan niet door de tussenkomst van een financiële tussenpersoon handelend in opdracht van de aandeelhouder)

- Per e-mail aan de Vennootschap zoals hieronder verder uiteengezet in Afdeling III (Kennisgevingen);

- Per post gericht aan de Vennootschap zoals verder uiteengezet in Afdeling III (Kennisgevingen).

Om toegang te krijgen tot de vergaderzaal kan een identiteitsbewijs worden gevraagd.

Indien een aandeelhouder, die Europese aandelen aanhoudt, besluit om zich niet elektronisch te registreren via het Lumi Connect Platform en per e-mail of per post de Vennootschap hiervan op de hoogte brengt, dient onderstaande procedure te worden gevolgd:

a. Houders van Europese Aandelen (aandelen op naam)

De eigenaars van Europese Aandelen op naam die wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen het bij hun individuele oproeping gevoegde aanwezigheidsformulier aan de vennootschap terug te bezorgen ten laatste op de Kennisgevingsdatum.

b. Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)

Eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen dienen het op de website van de vennootschap beschikbare aanwezigheidsformulier in te vullen en het bewijs van registratie, afgeleverd door hun financiële instelling, ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap te bezorgen.

B. U.S. Aandelen

Alle aandeelhouders, van U.S. aandelen, die in persoon wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen de vennootschap daarvan ten laatste op de Kennisgevingsdatum te informeren zoals hieronder uiteengezet:

a. Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)

Houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister en die wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen het bij hun individuele oproeping gevoegde aanwezigheidsformulier aan de vennootschap terug te bezorgen ten laatste op de Kennisgevingsdatum. Deze aandeelhouders worden ten sterkste aangemoedigd contact op te nemen met de vennootschap teneinde hun toelating tot de vergadering te verzekeren.

b. Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de nominee die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het DTCC systeem, die wensen deel te nemen aan de aandeelhoudersvergadering dienen het op de website van de vennootschap beschikbare aanwezigheidsformulier in te vullen en samen met het bewijs van registratie, afgeleverd door hun makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap te bezorgen. Deze aandeelhouders worden ten sterkste aangemoedigd contact op te nemen met de vennootschap teneinde hun toelating tot de vergadering te verzekeren.

HOUDERS VAN U.S. AANDELEN:

INDIEN U WENST DEEL TE NEMEN AAN DE VERGADERING BIJ VOLMACHT, GELIEVE DE INSTRUCTIES TE VOLGEN DIE U VINDT BIJ DE DOCUMENTEN AANGELEVERD DOOR BROADRIDGE. INDIEN U IN PERSOON WENST DEEL TE NEMEN AAN DE VERGADERING, KUNT U DE VOLMACHT HERROEPEN TOT AAN DE KENNISGEVINGSDATUM.

3.   Volmachten – U.S. proxy card

Elke aandeelhouder kan zich op de aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door middel van het door de vennootschap ter beschikking gestelde volmachtformulier. Deze originele volmacht dient ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan de vennootschap bezorgd te worden.

(a) Houders van Europese Aandelen (aandelen op naam)

Eigenaars van Europese Aandelen op naam die bij volmacht willen stemmen,

  • dienen de elektronische volmacht, beschikbaar voor de aandeelhouders die zich digitaal registreerden door gebruik te maken van het Lumi Connect Platform via htps://www.lumiconnect.com/en/events, waarbij de aandeelhouder een volmacht met steminstructies kan geven via een elektronisch formulier, in te dienen, niet later dan de Kennisgevingsdatum; of
  • dienen het bij hun individuele oproeping gevoegde volmachtformulier in te vullen en in origineel aan Euroclear Belgium te bezorgen, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (kopie per e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46) ten laatste op de Kennisgevingsdatum.

(b) Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)

Eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen die bij volmacht wensen te stemmen:

  • dienen de elektronische volmacht, beschikbaar voor de aandeelhouders die zich digitaal registreerden door gebruik te maken van het Lumi Connect Platform via https://www.lumiconnect.com/en/events, waarbij de aandeelhouder een volmacht met steminstructies kan geven via een elektronisch formulier, in te dienen, niet later dan de Kennisgevingsdatum; of
  • dienen het op de website van de vennootschap beschikbare volmachtformulier in te vullen en er voor te zorgen dat dit in origineel ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan Euroclear Belgium wordt bezorgd, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (kopie per e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46).

(c) Houders van U.S. Aandelen  die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (niet via DTCC)

Eigenaars van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister en die bij volmacht willen stemmen, worden ten sterkste aangemoedigd gebruik te maken van de U.S. proxy card zoals vervat in de Vergaderdocumenten en volgens de zorgvuldig uiteengezette instructies.  Vervolgens wordt alle vereiste informatie bezorgd aan de vennootschap via hun respectievelijke makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon en dit uiterlijk op de Kennisgevingsdatum.

(d) Houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC)

De eigenaars van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister, via CEDE & Co., de nominee die de U.S. Aandelen aanhoudt voor rekening van de begunstigde eigenaars in het DTCC systeem, die bij volmacht willen stemmen, worden ten sterkste aangemoedigd gebruik te maken van de U.S. proxy card zoals vervat in de Vergaderdocumenten en volgens de zorgvuldig uiteengezette instructies. Vervolgens wordt alle vereiste informatie bezorgd aan de vennootschap via hun respectievelijke makelaar, financiële instelling of andere tussenpersoon en dit uiterlijk op de Kennisgevingsdatum.

Alle aandeelhouders dienen zorgvuldig de instructies uiteengezet op de website van de vennootschap en in de Vergaderdocumenten na te lezen en op te volgen om geldig vertegenwoordigd te zijn op de aandeelhoudersvergadering. Geen enkel ander formulier zal aanvaard worden, evenmin als volmachtformulieren die zijn ingevuld zonder naleving van de instructies.

4. Stemming per brief door houders van Europese Aandelen (zowel aandelen op naam als gedematerialiseerde aandelen)

Eigenaars van Europese Aandelen op naam en eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen die voorafgaand aan de vergaderingen per brief hun stem wensen uit te brengen,

  • dienen de voorafgaande elektronische stem in te vullen die op het Lumi Connect Platform, via de link https///www.lumiconnect.com/en/events, kan worden uitgebracht, niet later dan de Kennisgevingsdatum; of
  • dienen het op de website van de vennootschap daartoe bestemde formulier voor stemming per brief in te vullen en er voor te zorgen dat een gescande of een gefotografeerde kopie daarvan ten laatste op de Kennisgevingsdatum aan Euroclear Belgium wordt bezorgd, ter attentie van Issuer Services, Koning Albert II-laan 1, 1210 Brussel (kopie per e-mail: ebe.issuer@euroclear.com / fax: +32 2 337 54 46). Eigenaars van gedematerialiseerde Europese Aandelen die per brief wensen te stemmen, moeten bovendien de voorwaarden naleven om te kunnen deelnemen aan de vergaderingen, zoals hiervoor beschreven in “1. Registratiedatum – (b)  Houders van Europese Aandelen (gedematerialiseerde aandelen)".

II. Rechten van aandeelhouders

De vennootschap zal de oproeping en de agenda, het aanwezigheidsformulier,  de richtlijnen om de vergadering bij te wonen,  het formulier ter stemming bij brief, het volmachtformulier en de U.S. proxy card (de “Vergaderdocumenten”) bezorgen aan (i) de houders van Europese aandelen (aandelen op naam) en  de houders van U.S. Aandelen die rechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister per individuele oproeping uiterlijk op 6 februari 2023; en (ii) houders van Europese gedematerialiseerde aandelen via de website en de pers uiterlijk op 6 februari 2023; en (iii) houders van U.S. Aandelen die onrechtstreeks zijn weergegeven in het U.S. Aandeelhoudersregister (via DTCC) via Broadridge vanaf 6 februari 2023. Rekening houdend met de geografische verspreiding van de aandeelhouders en teneinde de houders van U.S. Aandelen de mogelijkheid te bieden om effectief deel te nemen aan de vergadering zal Broadridge de gepaste maatregelen nemen om alle houders van U.S. Aandelen tijdig de Vergaderdocumenten te bezorgen. Enkel aandeelhouders die alle toelatingsvoorwaarden voor de vergadering naleven zullen gerechtigd zijn om hun stem uit te brengen op de vergadering.

Een afschrift van de stukken en de verslagen vermeld in de agenda van de aandeelhoudersvergadering en van deze die aan voormelde vergadering moeten worden voorgelegd, kan door de aandeelhouders kosteloos bekomen worden 30 dagen voor de aandeelhoudersvergadering op de maatschappelijke zetel van de vennootschap zoals hieronder vermeld.

Eén of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk ten minste 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen onderwerpen op de agenda van de aandeelhoudersvergadering laten plaatsen evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot de op de agenda opgenomen onderwerpen. Dergelijke verzoeken dienen uiterlijk op woensdag 1 maart 2023 aan de vennootschap overgemaakt te worden.

In voorkomend geval publiceert de vennootschap een herziene agenda op ten laatste woensdag 8 maart 2023.

De aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering schriftelijke vragen stellen aan de raad van toezicht door deze vragen uiterlijk op vrijdag 17 maart 2023 om 17u Belgische tijd aan de vennootschap te bezorgen, of via het Lumi Connect Platform (https//: www.lumiconnect.com/en/events).

De aandeelhouders dienen de instructies, uiteengezet op de website van de vennootschap, grondig na te lezen en op te volgen.

III. Kennisgevingen

Tenzij anders vermeld, moeten alle kennisgevingen aan de vennootschap, alsook eventuele schriftelijke vragen, tot één van de volgende adressen gericht worden:

Euronav NV
Ter attentie van: Secretaris Generaal – Aandeelhoudersvergaderingen
De Gerlachekaai 20
2000 Antwerpen
België
Telefax: +32 3 247.44.09
Attention: Secretaris Generaal - Aandeelhoudersvergaderingen
E-mail adres: shareholders@euronav.com

Elk van de hogervermelde uiterlijke data betekent de uiterlijke datum waarop de vennootschap de desbetreffende kennisgeving dient te ontvangen. Indien deze verstuurd wordt per post, geldt de poststempel als bewijs. Wordt deze verstuurd per telefax of email, dan geldt de datum van de telefax of de email als bewijs van het tijdig nakomen van deze verplichting.

Alle documenten en andere informatie vereist in het kader van de aandeelhoudersvergadering zijn beschikbaar op de website van de vennootschap: www.euronav.com.

IV. Gegevensbescherming

Euronav is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ontvangen van, of verzameld over, houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en volmachthouders in het kader van de algemene aandeelhoudersvergaderingen. De vennootschap zal deze gegevens verwerken voor doeleinden van de organisatie en het houden van de relevante aandeelhoudersvergadering, met inbegrip van oproepingen, registraties, aanwezigheid en stemming, evenals om lijsten of registers van effectenhouders bij te houden, en voor de analyse van de investeerders- en effectenhoudersbasis van de vennootschap. De gegevens omvatten, onder andere, identificatiegegevens, het aantal en de aard van de effecten van een houder van effecten uitgegeven door de vennootschap, volmachten en steminstructies. Euronav mag deze gegevens overdragen aan derden voor assistentie of diensten aan de vennootschap in verband met het voorgaande. De verwerking van de gegevens zal worden uitgevoerd, mutatis mutandis, in overeenstemming met het Privacybeleid van Euronav, dat beschikbaar is op de website van de vennootschap (https://www.euronav.com/nl/privacy-statement/). De vennootschap informeert de houders van effecten uitgegeven door de vennootschap en van de volmachthouders op de rechten die zij kunnen hebben als betrokkene zoals, onder andere, het recht op inzage, het recht op rectificatie en het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, welke zijn verduidelijkt in het voormelde Privacybeleid. Teneinde rechten uit te oefenen als betrokkene en voor alle andere informatie met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens door of voor rekening van de vennootschap, kan de vennootschap per e-mail worden gecontacteerd op dpo@euronav.com.

De raad van toezicht