Exmar NV - Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering

Corporate Administration - De Gerlachekaai 20 – B 2000 Antwerpen, België

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Aandeelhoudersvergadering die wordt gehouden op woensdag 2 november 2022, om 10.30 u. in de Schaliënstraat 5 – Delphisgebouw, 5e verdieping, Antwerpen.

AGENDA 

1. Voorstel tot vaststelling van een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,95.

Voorstel tot besluit: Op aanbeveling van de Raad van Bestuur besluit de Bijzondere Algemene Vergadering om een tussentijds bruto dividend per aandeel van EUR 0,95 goed te keuren, betaalbaar vanaf 9 november 2022, door uitkering uit de overgedragen winst van de Vennootschap. Het netto dividend bedraagt EUR 0,665 per aandeel (na afhouding van 30% roerende voorheffing).

(ex-date 7 november 2022 – record date 8 november 2022) 

TOEGANGSVOORWAARDEN

Principe

Om aan de Bijzondere Algemene Vergadering deel te nemen dienen houders van aandelen uitgegeven door de Vennootschap zich te schikken naar artikel 32 van de statuten.

De registratie van de deelnemers aan de Bijzondere Algemene Vergadering vangt aan om 10.00 uur. Deelnemers worden verzocht zich minstens 15 minuten voor de vergadering te laten registreren.

Vraagrecht

De Vennootschap dient de schriftelijke vragen via elektronische communicatie uiterlijk op 27 oktober 2022 voor 17.00 uur te ontvangen.

Agenderingsrecht

Eén of meer aandeelhouders die, alleen of gezamenlijk, minstens 3% van het kapitaal vertegenwoordigen, kunnen onderwerpen op de agenda van de Bijzondere Algemene Vergadering laten plaatsen, evenals voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot te behandelen agendapunten. 

De verzoeken moeten schriftelijk, via elektronische communicatie, aan de Vennootschap overgemaakt worden uiterlijk op 11 oktober 2022 om 17.00 uur. 

Uiterlijk op de 15de dag voor de datum van de Bijzondere Algemene Vergadering publiceert de Vennootschap een aangevulde agenda.

Formaliteiten

Registratiedatum 19 oktober 2022 middernacht CET

Enkel de aandeelhouders die op registratiedatum houder van aandelen waren kunnen in aanmerking komen voor deelname aan de vergadering. 

Registratie van de aandelen 

Houders van aandelen op naam dienen uiterlijk op 27 oktober 2022 aan de Vennootschap hun voornemen om deel te nemen aan de Bijzondere Algemene Vergadering mee te delen, door middel van het formulier dat hen werd overgemaakt.

Houders van gedematerialiseerde aandelen dienen zich uiterlijk op 27 oktober 2022 aan te melden via hun financiële instelling. De financiële instelling dient uiterlijk op 27 oktober 2022 aan Euroclear Belgium (ebe.issuer@euroclear.com) de identiteit en het aantal aandelen te bevestigen waarmee de aandeelhouder zich heeft laten registreren.

Kennisgeving van deelname

Naast de registratieprocedure dient de aandeelhouder uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de Bijzondere Algemene Vergadering (27 oktober 2022) aan de Vennootschap te melden dat hij wil deelnemen aan de vergadering. 

Vertegenwoordiging 

Een model van volmacht kan op eenvoudig verzoek op de zetel van de Vennootschap worden verkregen of gedownload worden op www.exmar.be. 

De aandeelhouders zorgen ervoor dat de volmacht ten laatste op 27 oktober 2022 op de zetel van de Vennootschap toekomt (zie onderstaand adres) of via elektronische weg (corporate@exmar.be).

Beschikbare documenten op de website www.exmar.be

· Volmachtformulier. 

· Alle op de vergadering betrekking hebbende documenten.

Praktische informatie

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de vergadering worden verzocht contact op te nemen met:

EXMAR NV

Tel: +32 3 247.56.68

Corporate Administration

 Fax: +32 3 247.56.01

De Gerlachekaai 20 – 

B 2000 Antwerpen, België 

 E-mail: corporate@exmar.be