Financière de Tubize NV - Bijeenroeping van de algemene vergaderingen van 22 april 2020

Researchdreef 60 - 1070 Brussel - BE 0403.216.429 - www.financiere-tubize.be

De aandeelhouders worden uitgenodigd om deel te nemen aan de gewone en buitengewone algemene vergaderingen die zullen gehouden worden op 22 april 2020, respectievelijk om 11 uur en om 12 uur, in het Business Centre EEBIC te 1070 Brussel (Anderlecht), Researchdreef 12 (Metro: Erasmus – Parking Erasmus kortbij). 

AGENDA VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Toelichting: dit verslag omvat alle elementen bedoeld in artikel 3:6 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2. Remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voorstel tot besluit: het remuneratieverslag over het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 goedkeuren. 

3. Verslag van de commissaris over de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019

Toelichting: dit verslag wordt opgesteld met toepassing van de artikelen 3:74 en 3:75 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

4. Jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 – Toekenning van het resultaat

Voorstel tot besluit: de jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 goedkeuren, met inbegrip van de voorgestelde uitkering van een bruto dividend van € 0,62 per aandeel.

5. EU-IFRS-jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Toelichting: om nuttige en volledige informatie aan de markt te verstrekken, stelt de Vennootschap, in aanvulling op de jaarrekening opgesteld overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en het Belgisch boekhoudrecht (BE GAAP), een jaarrekening op overeenkomstig de door de Europese Unie goedgekeurde internationale standaarden voor jaarrekeningen (EU-IFRS), waarbij de deelneming in UCB wordt verwerkt via de “equity”-methode. 

6. Kwijting aan de bestuurders voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019

Voorstel tot besluit: bij bijzondere stemming, kwijting verlenen aan ieder van de bestuurders voor de uitoefening van hun respectievelijk mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

7. Kwijting aan de commissaris voor het boekjaar afgesloten op 31 december 2019 

Voorstel tot besluit: kwijting verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 december 2019.

8. Raad van bestuur - Hernieuwing van bestuurdersmandaten - Benoeming

Toelichting: het mandaat van de heer François Tesch, bestuurder, eindigt op na afloop van huidige gewone algemene vergadering. 

a) Voorstel tot besluit: de benoeming van de heer Bruno Holthof goedkeuren voor een periode van vier jaar die eindigt op de gewone algemene vergadering van 2024.

b) Voorstel tot besluit: bevestigen dat de heer Bruno Holthof benoemd is als onafhankelijk bestuurder, aangezien hij beantwoordt aan de voorwaarden van onafhankelijkheid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en deCorporate Governance Code 2020.

AGENDA VAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering.

Voorstel van besluit: De vergadering beslist de datum van de gewone algemene vergadering te wijzigen en deze vast te leggen op de laatste vrijdag van april om elf uur.

2. Vaststelling van de onderwerping van de Vennootschap aan de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Voorstel van besluit: Met toepassing van artikel 39, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, stelt  de algemene vergadering vast dat de Vennootschap na 1 januari 2020, ter gelegenheid van de eerstvolgende statutenwijziging, haar statuten in overeenstemming moet brengen met de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

3. Goedkeuring van een nieuwe tekst van de statuten, om deze aan te passen aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen aan te passen.

Voorstel van besluit: Als gevolg van het besluit dat voorafgaat, beslist de algemene vergadering een nieuwe tekst van de statuten goed te keuren die conform is aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder evenwel een wijziging aan te brengen in  het voorwerp, het kapitaal, de datum van afsluiting van het boekjaar van de vennootschap. De volledige gecoördineerde versie van de statuten kan worden geraadpleegd op de website van de vennootschap: www.financiere-tubize.be onder de rubriek Gewone en Buitengewone Algemene Vergaderingen van 22 april 2020, tabblad Documenten die aan de algemene vergadering moeten worden voorgelegd :

In de volledige statuten:

(i) Afschaffing van het woord “doel”, met uitzondering van:

• Het tweede lid van artikel 6 lid 5;

• De naam van Titel VII;

• Artikel 36.

(ii) De woorden “Wetboek van vennootschappen” worden vervangen door de woorden “Wetboek van vennootschappen en verenigingen”.

Artikel 1: de laatste zin van dit artikel wordt door volgende tekst vervangen:

Ze is een genoteerde vennootschap in de zin van artikel 1.11 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Artikel 2: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Het hoofdkantoor is gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het kan worden overgebracht naar om het even welke plaats in het tweetalig gebied Brussel Hoofdstad of in het Franstalige taalgebied, door eenvoudige beslissing van het bestuursorgaan, die alle machten heeft teneinde op authentieke wijze de eventuele statutenwijziging die eruit voortvloeit, te doen vaststellen, zonder dat dit aanleiding mag geven tot een wijziging van de taal van de statuten.

De vennootschap kan, bij eenvoudig besluit van de raad van bestuur, administratieve zetels, bijkantoren, agentschappen en kantoren openen in België en in het buitenland.

De website van de vennootschap is http://www.financiere-tubize.be.

Artikel 3: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft een onbepaalde duur.

Artikel 6: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) De eerste tweede leden van dit artikel worden vervangen door volgende tekst:

Het maatschappelijk kapitaal kan in één of meerdere keren worden verhoogd of verminderd krachtens een beslissing van de algemene vergadering van aandeelhouders volgens de regels die gelden voor de wijziging van de statuten.

Bij kapitaalverhogingen bij wijze van inbreng in geld hebben de houders van bestaande aandelen een voorkeurrecht in verhouding tot het aantal effecten in hun bezit. 

(ii) Het derde lid wordt afgeschaft;

(iii) In het zevende lid van dit artikel, worden de woorden “aangetekende brief” vervangen door “gewone post”;

(iv) In het achtste lid, worden de woorden “betekend bij aangetekend schrijven” afgeschaft;

(v) Het laatste lid van dit artikel wordt afgeschaft. 

Artikel 9: het woord “volledig” wordt toegevoegd tussen de woorden “niet” en “volgestort”.

Artikel 10: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap mag obligaties uitgeven bij besluit van de raad van bestuur. Deze bepaalt de soort, de rentevoet en de uitgifteprijs, de wijze en het tijdstip van de aflossing en terugbetaling van de obligaties, alsook alle andere voorwaarden van hun uitgifte.

De uitgifte van converteerbare obligaties en inschrijvingsrechten wordt beslist door een algemene vergadering, die bijeengeroepen wordt en beraadslaagt zoals bij een statutenwijziging en die de mogelijkheid heeft het voorkeurrecht van de bestaande aandeelhouders op te heffen of te beperken.

De vennootschap kan haar eigen aandelen slechts verwerven door aankoop of omruiling, rechtstreeks of via een persoon die in eigen naam maar voor rekening van de vennootschap handelt, na een besluit van een algemene vergadering, beraadslagende  zoals bij een statutenwijziging, dat met name het maximaal aantal te verwerven aandelen vaststelt, de duur van de toestemming, die niet meer dan vijf jaar vanaf de bekendmaking mag bedragen, alsook de minimale en maximale tegenwaarden.

Deze machtiging kan een keer of verschillende keren worden verlengd.

De algemene vergadering van 25 april 2018 heeft aan de raad van bestuur machtiging verleend om, gedurende een periode van vijf jaar vanaf de datum van die algemene vergadering, aandelen van de vennootschap te verwerven onder de bij wet bepaalde voorwaarden. De fractiewaarde van de verkregen aandelen mag niet hoger zijn dan 20% van het geplaatst kapitaal. De verwervingen kunnen worden uitgevoerd tegen een koers die tussen 1 euro en 200 euro ligt. De raad van bestuur mag desgevallend het aantal te vernietigen aandelen vaststellen en artikel 5 van de statuten aanpassen overeenkomstig het aantal vernietigde aandelen.

De raad van bestuur mag bovendien de eigen aandelen van de vennootschap op de beurs of daarbuiten vervreemden.

De algemene vergadering van 24 april 2019 heeft eveneens de raad van bestuur gemachtigd om aandelen van de vennootschap te verwerven om een dreigend ernstig nadeel te vermijden, voor een periode van drie jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de wijziging van de statuten, waartoe door voormelde algemene vergadering werd beslist.

Wanneer het gaat om het vermijden van een dreigend ernstig nadeel voor de vennootschap, mag de raad van bestuur alle aandelen vervreemden op de beurs of na een verkoopbod dat aan alle aandeelhouders onder dezelfde voorwaarden wordt gedaan.

Artikel 12: dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: 

De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders die hun aantal vaststelt. 

De bestuurders worden benoemd voor een periode van vier jaar.

De algemene vergadering kan het mandaat van elke bestuurder te allen tijde en zonder opgave van redenen met onmiddellijke ingang beëindigen. De algemene vergadering mag geen opzeggingstermijn noch vertrekvergoeding voorzien. 

De uittredende bestuurders zijn herverkiesbaar. De mandaten die op vervaldatum zijn gekomen, eindigen na de gewone algemene vergadering die ze niet vernieuwd heeft.

Wanneer een plaats van bestuurder openvalt, hebben de overblijvende bestuurders het recht een nieuwe bestuurder te coöpteren. De eerstvolgende algemene vergadering bevestigt het mandaat van de gecoöpteerde bestuurder..

Bij bevestiging volbrengt de gecoöpteerde bestuurder het mandaat van zijn voorganger, tenzij de algemene vergadering er anders over beslist.

Artikel 14: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) De woorden “, die worden geboekt onder de algemene kosten” worden afgeschaft in het 1ste lid van dit artikel. 

(ii) De woorden “ex officio” worden afgeschaft in het 2de lid van dit artikel.

Artikel 17: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) De woorden “bij eenvoudige brief of volmacht” worden vervangen door “schriftelijk”;

(ii) Het laatste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

De besluiten van de raad van bestuur kunnen worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders, behalve voor deze die een notariële akte vereisen.

Artikel 18: de woorden “(inbegrepen die de vergadering voorzit)” worden toegevoegd op het einde van dit artikel. 

Artikel 19: dit artikel wordt gewijzigd als volgt:

(i) In het eerste lid van dit artikel, worden de woorden” of de statuten zijn voorbehouden” vervangen door “is voorbehouden”;

(ii) Het derde lid van dit artikel wordt afgeschaft. 

Artikel 21: dit artikel wordt gewijzigd als volgt: 

(i) De woorden “van het Instituut” worden afgeschaft;

(ii) De woorden “of onder geregistreerde auditkantoren” worden toegevoegd na “de Bedrijfsrevisoren”

Artikel 23: dit artikel wordt afgeschaft en de statuten worden dientengevolge hernummerd. 

Artikel 24 (nieuw artikel 23): het laatste lid van dit artikel wordt afgeschaft. 

Artikel 27 (nieuw artikel 26): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: 

De bezoldigingen van de commissarissen bestaan uit een vast bedrag dat bij de aanvang en voor de duur van hun opdracht wordt vastgesteld door de algemene vergadering voor elk geval afzonderlijk. Ze kunnen worden gewijzigd mits akkoord van de partijen.

Artikel 28 (nieuw artikel 27): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

(i) De woorden “en in deze statuten“ worden afgeschaft;

(ii) De woorden “de onbekwamen en de tegenstemmers” worden door “of tegenstanders” vervangen.

Artikel 31 (nieuw artikel 30): de woorden “onder voorbehoud van de vervulling van alle toelatingsvoorwaarden tot de vergadering” worden toegevoegd op het einde van de eerste zin van dit artikel.

Artikel 32 (nieuw artikel 31): dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: 

De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, op de door de raad van bestuur aangeduide plaats.

De gewone algemene vergadering wordt gehouden op de laatste vrijdag van de maand april om elf uur.

De vergadering kan in buitengewone zitting worden bijeengeroepen telkens dit nodig is in het belang van de vennootschap. 

De vergadering kan te allen tijde in buitengewone zitting worden bijeengeroepen door de raad van bestuur of de commissaris(sen).

Ze moeten haar bijeenroepen op schriftelijk verzoek van de aandeelhouders die ten minste een tiende van de aandelen bezitten

Artikel 35 (nieuw artikel 34): dit artikel wordt gewijzigd als volgt: 

(i) De woorden “of elke andere” worden vervangen door “een machtiging aan de raad van bestuur om eigen aandelen te verwerven of te vervreemden of alle”;

(ii) Het laatste lid wordt vervangen door volgende tekst: 

De beslissing van de vergadering wordt slechts goedgekeurd als ze minstens drie vierde van de stemmen behaalt, behalve in de gevallen waarin de wet een striktere meerderheid vereist

Artikel 38 (nieuw artikel 37): dit artikel wordt gewijzigd als volgt: 

(i) Het derde lid van dit artikel wordt afgeschaft;

(ii) Het vierde lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst: 

Op eenendertig december van elk jaar worden de boekingen afgesloten en stelt de raad van bestuur de inventaris en de jaarrekening op overeenkomstig de wet. 

De documenten, alsook het jaarverslag van de raad van bestuur worden vijfenveertig dagen voor de jaarlijkse algemene vergadering overhandigd aan de commissaris(sen).

De jaarrekening en de andere door de wet opgesomde documenten worden minstens dertig dagen vóór de algemene vergadering ter beschikking gesteld van de aandeelhouders. 

De jaarrekening, het jaarverslag en het verslag van de commissaris(sen) worden verzonden aan de aandeelhouders op naam samen met de oproeping

Artikel 39 (nieuwe artikel 38): dit artikel wordt gewijzigd als volgt: 

(i) De woorden “dat saldo” worden vervangen door “het batig saldo”;

(ii) Het woord “onttrekking” wordt vervangen door “onttrekkingen”;

(iii) In het vijfde lid, worden de woorden “of, dat bedrag boven is, van het opgevraagd kapitaal” toegevoegd na de woorden “volstort kapitaal”;

(iv) In het laatste lid, wordt het woord “schulden” vervangen door “schulden en, behalve in uitzonderlijke gevallen, die in de toelichting bij de jaarrekening moeten worden vermeld en gemotiveerd, bedragen die nog niet zijn afgeschreven voor oprichtingskosten en kosten van onderzoek en ontwikkeling”

Artikel 41 (nieuw artikel 40): dit artikel wordt vervangen als volgt: 

(i) De woorden “of, uit de winst van het voorgaande boekjaar zolang de jaarrekening van dat boekjaar nog niet is goedgekeurd” worden toegevoegd tussen “het lopende boekjaar” en “en de uitkeringsdatum vaststellen.”;

(ii) De laatste tweede leden worden afgeschaft.

Artikel 43 (nieuw artikel 42): dit artikel wordt gewijzigd 

(i) De eerste zin van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

In alle gevallen van ontbinding van de vennootschap duidt de algemene vergadering de vereffenaar(s) aan en bepaalt ze hun eventuele bezoldiging. Neemt de algemene vergadering hierover geen besluit, dan zal de vereffening worden uitgevoerd door de bestuurders in functie die een college vormen.

(ii) De volgende tekst wordt toegevoegd als tweede lid van dit artikel: 

De vereffenaar(s) heeft/hebben alle machten om alle nodige of nuttige daden voor de ontbinding vermeld in de wet.

Artikel 45 (nieuw artikel 44): dit artikel wordt gewijzigd als volgt: 

(i) Het eerste lid van dit artikel wordt vervangen door volgende tekst:

Onder voorbehoud van het volgend lid, moet iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar die niet in België woont, voor de uitvoering van deze statuten, in België domicilie kiezen.

(ii) De volgende tekst wordt toegevoegd als laatste lid van dit artikel: 

Iedere aandeelhouder, obligatiehouder, bestuurder, commissaris of vereffenaar mag een elektronisch adres aan de vennootschap vermelden waarop elke mededeling geldig wordt geacht. 

4. Behoud van het adres van de zetel.

Voorstel tot besluit: De vergadering bevestigt dat het adres van de zetel behouden blijft in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, meer bepaald te 1070 Anderlecht, Researchdreef 60.

5. Vermelding van het adres van de website. 

Voorstel tot besluit: De vergadering verklaart dat de website van de vennootschap http://www.financiere-tubize.be is.

6. Machten te verlenen voor de uitvoering van de genomen besluiten 

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om alle machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten.

7. Machten te verlenen voor de uitvoering van voorafgaande besluiten.

Voorstel tot besluit: Machten te verlenen, met het recht deze over te dragen, aan de raad van bestuur voor de uitvoering van de voorafgaande besluiten en aan Mevrouw Stéphanie Ernaelsteen en Mevrouw Anne-Catherine Guiot, afzonderlijk handelend, voor het opstellen van de gecoördineerde tekst van de statuten.

Formaliteiten om toegelaten te worden tot de algemene vergaderingen

Het recht om deel te nemen aan of vertegenwoordigd te zijn op de algemene vergaderingen en om er het stemrecht uit te oefenen kan slechts verleend worden op grond van de boekhoudkundige registratie van de aandelen op naam van de aandeelhouder, op de veertiende dag voor de algemene vergadering om vierentwintig uur Belgische tijd (hetzij woensdag 8 april 2020, de “Registratiedatum”), hetzij door hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij door hun inschrijving op rekening bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling, ongeacht het aantal aandelen dat de aandeelhouder bezit op de dag van de algemene vergadering.

De aandeelhouder moet bovendien melden dat hij/zij deel wil nemen aan de algemene vergaderingen. De houders van aandelen op naam sturen daartoe de bij de oproepingsbrief gevoegde kennisgevingsformulieren (een afzonderlijk exemplaar voor de gewone en de buitengewone algemene vergadering) ondertekend naar de Vennootschap. De houders van gedematerialiseerde aandelen sturen attesten (een afzonderlijk attest voor de gewone en voor de buitengewone algemene vergadering) naar de Vennootschap die zijn opgesteld door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling en waaruit blijkt met hoeveel aandelen, die op de Registratiedatum op hun naam op rekening ingeschreven zijn, zij hebben aangegeven te willen deelnemen aan de algemene vergaderingen. Kennisgevingsformulieren of attesten moeten uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 16 april 2020) bij de Vennootschap toekomen via e-mail op het adres aspijcke@icloud.com.

Stemmen bij volmacht

De aandeelhouders kunnen, overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 7:142 tot 7:145 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zich laten vertegenwoordigen door een mandataris. 

De volmachten moeten schriftelijk worden opgesteld op basis van de door de raad van bestuur opgemaakte formulieren, en moeten ondertekend worden door de aandeelhouder.  De houders van aandelen op naam vinden de formulieren bij hun oproeping. Voor de houders van gedematerialiseerde aandelen zijn de formulieren beschikbaar op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be. De formulieren (een afzonderlijk exemplaar voor de gewone en voor de buitengewone algemene vergadering) moeten bij de Vennootschap toekomen, uiterlijk op de zesde dag voor de datum van de vergadering (hetzij donderdag 16 april 2020), via e-mail op het adres aspijcke@icloud.com. 

Inschrijving van bijkomende onderwerpen op de agenda en indienen van nieuwe voorstellen tot besluit

Eén of meer aandeelhouders die samen 3% bezitten van het maatschappelijk kapitaal kunnen onderwerpen op de agenda van de vergadering laten plaatsen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot in de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

De verzoeken worden schriftelijk geformuleerd en gaan, naar gelang van het geval, vergezeld van de tekst van de te behandelen onderwerpen en bijbehorende voorstellen tot besluit, of van de tekst van de op de agenda te plaatsen voorstellen tot besluit. In de verzoeken wordt een e-mailadres vermeld waarnaar de Vennootschap een bericht van ontvangst van deze verzoeken kan sturen. De Vennootschap moet deze verzoeken uiterlijk op de tweeëntwintigste dag voor de datum van de algemene vergadering ontvangen (hetzij dinsdag 31 maart 2020), langs elektronische weg op het adres aspijcke@icloud.com. 

Aandeelhouders die van dit recht wensen gebruik te maken, moeten samen met hun verzoek het bewijs leveren dat zij in het bezit zijn van ten minste 3% van het maatschappelijk kapitaal, hetzij op grond van een certificaat waaruit de inschrijving blijkt van de desbetreffende aandelen in het register van de aandelen op naam van de Vennootschap, hetzij aan de hand van een door een erkende rekeninghouder of vereffeningsinstelling opgesteld attest waaruit blijkt dat het desbetreffende aantal gedematerialiseerde aandelen op hun naam op rekening is ingeschreven.  Zij moeten tevens overgaan tot de boekhoudkundige registratie van tenminste 3% van het maatschappelijk kapitaal. 

In het geval dat aandeelhouders gebruik maken van dit recht, zal de Vennootschap uiterlijk op de vijftiende dag voor de datum van de algemene vergadering (hetzij dinsdag 7 april 2020), volgens dezelfde modaliteiten als de oorspronkelijke agenda, een agenda bekend maken die aangevuld is met de bijkomende te behandelen onderwerpen en de bijbehorende voorstellen tot besluit, en/of louter met de voorstellen tot besluit.  Tegelijkertijd stelt de Vennootschap, op haar website, gewijzigde formulieren voor het stemmen bij volmacht ter beschikking van haar aandeelhouders. 

Het recht om vragen te stellen aan de bestuurders en de commissaris

Zodra de oproeping gepubliceerd is, kunnen de aandeelhouders die voldoen aan de formaliteiten om toegelaten te worden tot de vergaderingen, schriftelijk vragen stellen over de verslagen van de bestuurders en van de commissaris en over de agendapunten, waarop tijdens de algemene vergaderingen zal geantwoord worden door, al naargelang het geval, de bestuurders of de commissaris, althans voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de Vennootschap, haar bestuurders of de commissaris zich hebben verbonden.  Die vragen moeten via elektronische weg toekomen op het adres aspijcke@icloud.com uiterlijk op de zesde dag voor de vergadering (hetzij donderdag 16 april 2020). 

Informatie op de website

Op de website van de Vennootschap www.financiere-tubize.be., kan volgende informatie geraadpleegd worden:

- De huidige bijeenroeping

- De volmacht- en kennisgevingsformulieren

- Alle aan de gewone algemene vergadering voor te leggen stukken

De houders van aandelen op naam ontvangen een kopie van deze documenten als bijlage bij hun oproepingsbrief. De overige aandeelhouders kunnen gratis een kopie van deze documenten verkrijgen door een verzoek te richten via elektronische weg naar het adres aspijcke@icloud.com. 

Op de dag van de algemene vergaderingen zullen de houders van effecten alsook de volmachthouders gevraagd worden zich te identificeren; de vertegenwoordigers van vennootschappen zullen bovendien hun machtiging moeten aantonen. Om deze reden en met het oog op het vlot verloop van de vergadering, worden de deelnemers verzocht zich vanaf 10h00 aan te melden. 

Brussel, 18 maart 2020 

De raad van bestuur