FLOWSPARKS, naamloze vennootschap - Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 18 juni 2021

Maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545, RPR 0460563918

De raad van bestuur van FLOWSPARKS NV heeft de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545 op 18 juni 2021 vanaf 14:00 uur.

Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering. 

In deze uitnodiging vindt u naast de agenda verdere praktische informatie over de mogelijkheid om geldig te stemmen.

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn de volgende:

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020.

2. Lezing, bespreking en stemming van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020. 

Voorstel tot besluit: “De vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2020 goed.” 

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: “Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het te bestemmen winstsaldo ten belope van 880.148,04 EUR te verwerken als volgt:

44.007,40 toe te voegen aan de wettelijke reserve;

836.140,64 te verwerken in het overgedragen resultaat.

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2020.

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2020 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. De vergadering verleent eveneens kwijting aan de commissaris.”

5. Herbenoeming commissaris

De vergadering neemt akte van het verstrijken van het commissarismandaat per 18 juni 2021

Voorstel tot besluit:

“De vergadering herbenoemt de BVBA VANDELANOTTE BEDRIJFESREVISOREN met zetel te 8500 Kortrijk, President Kennedypark 1A, vertegenwoordigd door de heer Nikolas Vandelanotte, zaakvoerder, als commissaris voor een termijn van drie jaar aflopend op 21 juni 2024, tegen een bezoldiging van 8.250 EUR per jaar.”

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Praktische bepalingen

Website van de vennootschap: https://www.flowsparks.com/nl/legal/

e-mailadres: algemene-vergadering@flowsparks.com

Kennisgeving en deelname

Om tot de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering (ten laatste op dinsdag 15 juni 2021). De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Volmacht

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 29 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht. Gezien covid-19 heeft de Raad van Bestuur sterk de voorkeur dat de aandeelhouders volmacht verschaffen aan de CEO van de vennootschap de heer Guy Herregodts.  Het volmacht formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap  en is op te vragen middels het daartoe ingerichte mailadres. De volledig ingevulde en ondertekende  volmacht moet ten laatste op dinsdag 15 juni 2021 op de zetel van de Vennootschap te worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres.

Documentatie

Alle benodigde documenten staan ter beschikking op de website van de vennootschap. 

De documenten werden tijdig kosteloos beschikbaar gesteld aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.