FLOWSPARKS - Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 16 juni 2023

Maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, - Bus B545, RPR 0460563918

Het bestuursorgaan van FLOWSPARKS NV heeft de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545 op 16 juni 2023 vanaf 14:00 uur.

Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering. 

In deze uitnodiging vindt u naast de agenda verdere praktische informatie over de mogelijkheid om geldig te stemmen.

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens het bestuursorgaan kunnen worden gewijzigd, zijn de volgende:

1. Lezing en bespreking van het jaarverslag van het bestuursorgaan en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

2. Lezing, bespreking en stemming van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2022. 

Voorstel tot besluit: “De vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2022 goed.” 

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: “Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het te bestemmen winstsaldo ten belope van 3.543.538,70 EUR (1.168.597,86 EUR winst boekjaar en 2.374.940,84 EUR vorige boekjaren)  te verwerken als volgt:

• 3.543.538,70 EUR te verwerken in het overgedragen resultaat.

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2022.

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2022 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. De vergadering verleent eveneens kwijting aan de commissaris.”

5. Benoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit: “ De vergadering benoemt de heer Johannes Köpple, geboren 18-1-1987 en woonachtend Jakobsplatz 6d, 86152 Augsburg (Duitsland) als bestuurder voor een periode van 1 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2023’.

Voorstel tot besluit: “ De vergadering benoemt de heer Cédric Herregodts, geboren 20-5-1987 en woonachtend Brauwbilk 7, 9910 Ursel (Belgie) als bestuurder voor een periode van 3 jaren, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025’.

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Praktische bepalingen
Website van de vennootschap
https://www.flowsparks.com/nl/legal/
e-mailadres: algemene-vergadering@flowsparks.com

Kennisgeving en deelname

Om tot de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen via het in deze oproeping opgenomen e-mailadres, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering (ten laatste op dinsdag 13 juni 2023). De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Volmacht

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 29 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht. De Raad van Bestuur heeft de voorkeur dat de aandeelhouders volmacht verschaffen aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,  Guy Herregodts Consulting BV vertegenwoordigd door Guy Herregodts. Het volmacht formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap  en is op te vragen middels het daartoe ingerichte mailadres. De volledig ingevulde en ondertekende  volmacht moet ten laatste op dinsdag 13 juni 2023 op de zetel van de Vennootschap worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres.

Documentatie

Alle benodigde documenten zoals bedoeld in artikel 7:129, paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen staan ter beschikking op de website van de vennootschap. 

De documenten werden tijdig kosteloos beschikbaar gesteld aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.