FLOWSPARKS - Oproeping tot de jaarlijkse algemene vergadering van 21 juni 2024

naamloze vennootschap - Maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545, RPR 0460563918

Het bestuursorgaan van FLOWSPARKS NV heeft de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap, te 9000 Gent, Ottergemsesteenweg-Zuid 808, Bus B545 op 21 juni 2024 vanaf 14:00 uur.

Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering. 

Advertentie

In deze uitnodiging vindt u naast de agenda verdere praktische informatie over de mogelijkheid om geldig te stemmen.

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens het bestuursorgaan kunnen worden gewijzigd, zijn de volgende:

1. Lezing en bespreking van het verslag van het bestuursorgaan over het boekjaar 1-1-2023 t/m 31-12-2023 en van het verslag van de commissaris met betrekking tot de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

2. Lezing, bespreking en stemming van de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023. 

Voorstel tot besluit: “De vergadering keurt de statutaire jaarrekening over het boekjaar eindigend op 31 december 2023 goed.” 

3. Bestemming van het resultaat van het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: “Conform de statuten van de vennootschap, stelt het bestuursorgaan voor het resultaat als volgt te bestemmen:”

Winst van het boekjaar:                             + 2.857.217,93 EUR

Overgedragen winst (vorige boekjaren):       + 3.543.538,70 EUR

Te bestemmen resultaat.                            = 6.400.756,63 EUR

Bruto dividend voor de aandelen (*):            - 2.155.053,00 EUR

Saldo van overgedragen winst:                   = 4.245.703,63 EUR

(*) Per aandeel vertegenwoordigt dit een bruto dividend voor 2023 van
1 EUR, zijnde een saldo dividend netto de Belgische roerende voorheffing van 0,7 EUR per aandeel (in het geval van 30% Belgische roerende voorheffing) en van 1 EUR per aandeel (in het geval van vrijstelling Belgische roerende voorheffing).

Het dividend zal betaalbaar zijn op 1 oktober 2024.

4. Verlenen van kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris over het boekjaar eindigend op 31 december 2023.

Voorstel tot besluit: “De vergadering verleent kwijting aan de bestuurders die gedurende het boekjaar eindigend op 31 december 2023 in functie waren, voor de uitoefening van hun mandaat tijdens dat boekjaar. De vergadering verleent eveneens kwijting aan de commissaris.”

5. Benoeming bestuurders.

Voorstel tot besluit: “ De vergadering bekrachtigt de benoeming als bestuurder van Cedher B.V. (gevestigd: Brauwbilk 7, 9910 Aalter) met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts welke door de Raad van Bestuur overeenkomstig artikel 14 van de gecoordineerde statuten van de vennootschap heeft plaatsgevonden op 5 september 2023 ter invulling van de ontstane vacature als gevolg van het ingediende ontslag als bestuurder van de heer Cédric Herregodts. Dit voor dezelfde termijn als het opengevallen mandaat zijnde voor een periode tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025. Opgemerkt wordt dat de Raad van Bestuur in dezelfde vergadering van 5 september Cedher BV met als vaste vertegenwoordiger de heer Cédric Herregodts als gedelegeerd bestuurder heeft benoemd met ingang van 1 november 2023. 

Voorstel tot besluit:

“De vergadering benoemt LBO Asset Management GmbH (gevestigd: SchertlinstraBe 23, 86159 Augsburg, Germany) met als vaste vertegenwoordiger de heer Johannes Köpple als bestuurder voor een periode van
2 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2025”.

Voorstel tot besluit:

“De vergadering benoemt Guy Herregodts Consulting BV (gevestigd: Antoon de pesseroeylaan 13, 9831 Deurle) met als vaste vertegenwoordiger de heer Guy Herregodts als bestuurder voor een periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering over het boekjaar 2026”.

6. Herbenoeming commissaris

De vergadering neemt akte van het verstrijken van het commissarismandaat per 21 juni 2024.

Voorstel tot besluit:

“De vergadering herbenoemt CALLENS VANDELANOTTE NV als commissaris voor een periode van 3 jaar tot de Algemene Vergadering die de jaarrekening van 31 december 2026 goedkeurt. CALLENS VANDELANOTTE NV beslist om Nikolas Vandelanotte aan te stellen als vaste vertegenwoordiger. Het honurarium werd bepaald op 9.800,00 EUR (Excl. BTW) per jaar.”

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen, zal elk aandeel een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Praktische bepalingen

Website van de vennootschap

https://www.flowsparks.com/nl/legal/

e-mailadres: algemene-vergadering@flowsparks.com

Kennisgeving en deelname

Om tot de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen via het in deze oproeping opgenomen e-mailadres, uiterlijk drie dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering (ten laatste op dinsdag 18 juni 2024). De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Volmacht

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 29 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht. De Raad van Bestuur heeft de voorkeur dat de aandeelhouders volmacht verschaffen aan de gedelegeerd bestuurder van de vennootschap,  Cedher BV vertegenwoordigd door Cédric Herregodts. Het volmacht formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap  en is op te vragen middels het daartoe ingerichte mailadres. De volledig ingevulde en ondertekende  volmacht moet ten laatste op dinsdag 18 juni 2024 op de zetel van de Vennootschap worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail op het daartoe ingerichte e-mailadres.

Documentatie

Alle benodigde documenten zoals bedoeld in artikel 7:129, paragraaf 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen staan ter beschikking op de website van de vennootschap. 

De documenten werden tijdig kosteloos beschikbaar gesteld aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.