FNG NV - Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen

Oproeping tot de gewone en buitengewone algemene vergadering - van aandeelhouders die zal plaatsvinden op 20 oktober 2021

De aandeelhouders worden verzocht de gewone en buitengewone algemene vergadering (de “Vergadering”) bij te wonen die wordt gehouden op 20 oktober 2021 om 10 uur te Markiesstraat 1, 1000 Brussel, Company Webcast studio Brussels, teneinde te beraadslagen over de onderstaande agenda. 

 A. AGENDA VAN DE GEWONE EN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING DIE ZAL PLAATSVINDEN OP 20 oktober 2021 

1. Mededeling inzake de benoeming van de heer Paul Lembrechts als voorzitter van de raad van bestuur van de Vennootschap

2. Kennisname van de jaarverslagen van de raad van bestuur van FNG NV met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020

3. Kennisname van de verslagen van de commissaris met betrekking tot de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen per 31 december 2020

4. Kennisname van de enkelvoudige jaarrekening per 31 december 2020

5. Kennisname van de geconsolideerde jaarrekening per 31 december 2020

6. Goedkeuring van de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 en resultaatsbestemming

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt de jaarrekening met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december 2020 goed, met inbegrip van de volgende bestemming van het resultaat:

Het voorbije boekjaar resulteerde in een verlies van 26.021.322 EUR. Rekening houdend met het overgedragen verlies van vorig boekjaar ten belope van 384.580.153 EUR, bedraagt het te verwerken verliessaldo 410.601.475 EUR.    

De vergadering besluit om het verlies ten belope van 410.601.475 EUR over te dragen naar het volgende boekjaar.   

7. Goedkeuring van het remuneratieverslag 

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt het remuneratieverslag goed.

8. Goedkeuring remuneratiebeleid

Voorstel tot besluit: De vergadering keurt het remuneratiebeleid goed en keurt bijgevolg ook uitdrukkelijk goed dat in het kader van de voorziene variabele remuneratie van de CEO, zoals opgenomen in het remuneratiebeleid, afgeweken wordt van artikel 7:91, lid 2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

9. Verlenen van kwijting aan de leden van de (toenmalige) raad van toezicht

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de volgende leden van de (toenmalige) raad van toezicht:

- Verlenen van kwijting aan de heer Roald Borré voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020;

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Elke Kestens voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 6 oktober 2020;

- Verlenen van kwijting aan mevrouw Marieke Vollering voor de uitoefening van haar mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020; 

- Verlenen van kwijting aan de heer Philippe Vandeurzen voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020; 

- Verlenen van kwijting aan de heer Emiel Lathouwers voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020;

- Verlenen van kwijting aan de heer Gino Van Ossel voor de uitoefening van zijn mandaat als lid van de (toenmalige) raad van toezicht van de Vennootschap voor de periode van 1 januari 2020 tot 31 december 2020.   

10. Verlenen van kwijting aan de commissaris

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit, bij afzonderlijke stemming, om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat tijdens het boekjaar afgesloten op 31 december 2020.

11. Benoeming commissaris

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit BDO Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Da Vincilaan 9, bus E.6, Elsinore Building – Corporate Village, 1930 Zaventem, als commissaris te benoemen voor een termijn van drie jaar. BDO Bedrijfsrevisoren BV heeft de heer Bert Kegels, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van het mandaat in naam en voor rekening van BDO Bedrijfsrevisoren BV. Het mandaat vervalt na de algemene vergadering van aandeelhouders die de jaarrekening per 31 december 2023 dient goed te keuren.

De honoraria van de commissaris voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen bedragen EUR 155.000, exclusief BTW en onkosten. 

12. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen bij dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit om tot hernieuwing over te gaan van de machtiging die werd toegekend aan de raad van bestuur van de Vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 november 2018 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14/12/2018 onder nummer 18179219) om eigen aandelen van de Vennootschap, of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen of door in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De hernieuwing van de machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De volgende tekst zal worden toegevoegd aan artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde dit artikel in lijn te brengen met de hierboven toegekende machtiging betreffende de inkoop van eigen aandelen:

“De gewone en buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2021 heeft besloten om tot hernieuwing over te gaan van de machtiging die werd toegekend aan de raad van bestuur van de Vennootschap bij besluit van de buitengewone algemene vergadering dd. 20 november 2018 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad op 14/12/2018 onder nummer 18179219) om eigen aandelen van de Vennootschap, of winstbewijzen of certificaten die daarop betrekking hebben door aankoop of ruil te verkrijgen of door in te schrijven op certificaten na de uitgifte van de daarmee overeenstemmende aandelen of winstbewijzen in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, indien de verkrijging of vervreemding noodzakelijk is ter vermijding van een dreigend ernstig nadeel voor de Vennootschap. De hernieuwing van de machtiging geldt voor een periode van drie jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.”

13. Machtiging tot inkoop van eigen aandelen tegen een bepaalde prijs 

Voorstel tot besluit: In het kader van de uitvoering van de dadingsovereenkomst die de Vennootschap heeft gesloten met Cidron (onderdeel van Nordic Capital) en diverse overige schuldeisers, besluit de vergadering de raad van bestuur van de Vennootschap te machtigen om 1.400.000 eigen aandelen van de Vennootschap, buiten het centraal orderboek van een gereglementeerde markt, aan te kopen van Cidron E-Com Sàrl, Frankenius Equity AB, Livehill AB, Long Island Holding AB, Calea AB, Goldcup 19558 AB (Mörtske Holding AB), Goldcup 19559 AB (HABEOH Holding AB), Jarestad Consulting AB, de heer Per Hillström, mevrouw Anna Laurin, mevrouw Caroline Winberg, de heer Hans Ohlsson en de heer Johan Stigson in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een totale vergoeding die gelijk is aan 1 EUR of indien de totale marktwaarde van voormeld pakket van 1.400.000 aandelen lager is dan 1 EUR tegen de marktwaarde. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.

De volgende tekst zal worden toegevoegd aan artikel 12 van de statuten van de Vennootschap teneinde dit artikel in lijn te brengen met de hierboven toegekende machtiging betreffende de inkoop van eigen aandelen:

“De gewone en buitengewone algemene vergadering van 20 oktober 2021 heeft de raad van bestuur uitdrukkelijk gemachtigd om, in het kader van de uitvoering van de dadingsovereenkomst die de vennootschap heeft gesloten met Cidron (onderdeel van Nordic Capital) en diverse overige schuldeisers, 1.400.000 eigen aandelen van de vennootschap, buiten het centraal orderboek van een gereglementeerde markt, aan te kopen van Cidron E-Com Sàrl, Frankenius Equity AB, Livehill AB, Long Island Holding AB, Calea AB, Goldcup 19558 AB (Mörtske Holding AB), Goldcup 19559 AB (HABEOH Holding AB), Jarestad Consulting AB, de heer Per Hillström, mevrouw Anna Laurin, mevrouw Caroline Winberg, de heer Hans Ohlsson en de heer Johan Stigson in overeenstemming met de artikelen 7:215 en volgende van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zonder dat een voorafgaand besluit van de algemene vergadering is vereist, rechtstreeks of door een persoon die handelt in eigen naam maar voor rekening van de Vennootschap of door een rechtstreekse dochtervennootschap in de zin van artikel 7:221 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, tegen een totale vergoeding die gelijk is aan 1 EUR of indien de totale marktwaarde van voormeld pakket van 1.400.000 aandelen lager is dan 1 EUR tegen de marktwaarde. De machtiging geldt voor een periode van vijf jaar vanaf de bekendmaking van deze beslissing in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad en kan worden hernieuwd.”

14. Verlening van volmacht voor de coördinatie 

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van “Berquin Notarissen” CVBA, om de gecoördineerde tekst van de statuten van de Vennootschap op te stellen, te ondertekenen en neer te leggen in de daartoe voorziene elektronische databank, overeenkomstig de wettelijke bepalingen ter zake.

15. Verlening van machtiging aan het bestuursorgaan

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen.

16. Volmacht voor de formaliteiten

Voorstel tot besluit: De vergadering besluit alle machten te verlenen aan de ondergetekende notaris, of elke andere notaris en/of medewerker van “Berquin Notarissen” CVBA, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens van de Vennootschap in de Kruispuntbank van Ondernemingen, alsook voor de vervulling van alle formaliteiten met het oog op de publicatie van voormelde besluiten in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

De nieuwe tekst van de statuten werd gepubliceerd op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com) waarbij de voorgestelde wijzigingen werden aangebracht in track changes.

 B. DEELNEMINGSFORMALITEITEN

De aandeelhouders zullen uitgenodigd worden om zich uit te spreken over elk van de besluiten door een stemming die hun beslissing aanduidt; zij kunnen voor stemmen, tegen stemmen, of zich onthouden.

Om deel te nemen aan de Vergadering, zich te laten vertegenwoordigen, punten aan de agenda toe te voegen of vragen te stellen, zijn de aandeelhouders verplicht de volgende voorschriften te respecteren, conform de statuten en de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen:

1. MAATREGELEN INZAKE COVID-19

In het licht van de nog steeds heersende COVID-19 pandemie waarvan de evolutie tijdens de komende weken zowel in België als in Europa onzeker blijft, is het in de huidige omstandigheden ook onzeker welke maatregelen, opgelegd door de Belgische regering ter bestrijding van de COVID-19 pandemie, van kracht zullen zijn op 20 oktober 2021, de datum van de geplande Vergadering. Teneinde de gezondheid en veiligheid te kunnen garanderen van haar aandeelhouders, bestuurders en externe dienstverleners, en met het oog op de gelijke behandeling van alle aandeelhouders, wordt de Vergadering daarom op afstand gehouden zonder de mogelijkheid van fysieke deelname met dien verstande dat de leden van het bureau van de Vergadering fysiek bijeenkomen conform de voorschriften van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

De Vennootschap nodigt haar aandeelhouders derhalve uit om gebruik te maken van de aangeboden mogelijkheid om op afstand aan de Vergadering deel te nemen door middel van het door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Voor meer informatie met betrekking tot de organisatie van de Vergadering middels voormeld elektronisch communicatiemiddel wordt verwezen naar de praktische bepalingen hieronder, alsook naar alle bijkomende informatie die de Vennootschap in dit verband nog kan meedelen via haar website (www.fngnv.com).

De aandeelhouders die deelnemen aan de Vergadering zullen, overeenkomstig artikel 7:137 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in staat gesteld worden om op elektronische wijze deel te nemen aan de beraadslagingen en om hun stemrecht uit te oefenen alsook om vragen te stellen tijdens de Vergadering.

De Vennootschap moedigt de aandeelhouders tegelijk aan om hun stemmen op de Vergadering uit te brengen per volmacht dan wel voorafgaandelijk aan de Vergadering middels stemming op afstand zoals hierna uiteengezet.

Het is mogelijk dat de Vennootschap gebruik zal maken van een door een wet of besluit toegelaten afwijking op de regels van bijeenroeping van, werking van, en deelname aan de Vergadering (inclusief mogelijke beperkingen aan de uitoefening door aandeelhouders van hun rechten tot deelname aan de Vergadering), afhankelijk van de evolutie van COVID-19 in België in de periode tussen het ogenblik van deze oproeping en de datum van de Vergadering. De Vennootschap zal desgevallend verder communiceren over de deelname aan en de organisatie van de Vergadering op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com).

2. REGISTRATIEDATUM

Het recht om de Vergadering bij te wonen wordt alleen verleend aan de aandeelhouders die als aandeelhouder zijn geregistreerd op de registratiedatum die is vastgesteld op 6 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd). Zij zullen ten laatste op die dag aan volgende voorwaarden moeten voldoen: 

voor de eigenaars van aandelen op naam: in het aandeelhoudersregister van de Vennootschap ingeschreven zijn;

voor de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen: geregistreerd zijn als eigenaars van gedematerialiseerde aandelen bij een erkende rekeninghouder of bij een vereffeningsinstelling.

Alleen de personen die als aandeelhouders op dit uur en deze datum ingeschreven zijn, zullen bevoegd zijn om elektronisch, op afstand of bij volmacht deel te nemen aan de Vergadering en om te stemmen (op afstand, bij volmacht of elektronisch). 

3. BEVESTIGING VAN DEELNEMING

Aandeelhouders dienen, voor of ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd), kennis te geven van hun voornemen om deel te nemen aan de Vergadering als volgt: 

bij voorkeur via het Lumi-platform via de link www.lumiagm.com (in het geval van gedematerialiseerde aandelen al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder); of 

door het kennisgevingsformulier bijgevoegd bij hun oproeping of beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com) in te vullen. Het ingevulde en ondertekende kennisgevingsformulier dient per post te worden ingediend bij de Vennootschap op het volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen.

Bij voormelde kennisgeving moet de informatie worden meegedeeld die wordt opgevraagd in het kennisgevingsformulier dan wel op het Lumi-platform.

Alleen de aandeelhouders die ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd) bevestigd hebben aan de Vergadering deel te nemen en de formaliteiten omschreven in deze oproeping vervuld hebben, zullen bevoegd zijn om deel te nemen aan de Vergadering. De geldig aangemelde aandeelhouders zullen ten laatste op 19 oktober 2021 een e-mailbericht ontvangen met daarin de hyperlink om op afstand deel te nemen aan de Vergadering door middel van een door de Vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel, alsook een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord.

4. VOLMACHTEN

De aandeelhouders die op geldige wijze kennis hebben gegeven van hun deelname aan de Vergadering kunnen hun stem uitbrengen per volmacht.

De aandeelhouders kunnen bij volmacht stemmen als volgt:

bij voorkeur door het elektronisch volmachtformulier dat beschikbaar is op het Lumi-platform, via de link www.lumiagm.com, in te vullen, en dit ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd); of 

door het volmachtformulier bijgevoegd bij hun oproeping of beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com) in te vullen. Het ingevulde en ondertekende volmachtformulier dient per post te worden ingediend bij de Vennootschap op het volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, en dit ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd). 

In het kader van de COVID-19 pandemie wordt aan de aandeelhouders verzocht om een beroep te doen op de lasthebber die door de Vennootschap is aangeduid in het volmachtformulier en aldus geen eigen lasthebber aan te duiden in het volmachtformulier. 

Conform artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit zal een nieuw, aangevuld volmachtformulier, dat aan de aandeelhouders toelaat om aan de lasthebber specifieke steminstructies te geven omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld. 

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de instructies te volgen die op het volmachtformulier staan om rechtsgeldig vertegenwoordigd te worden tijdens de Vergadering. Elke aanwijzing van een volmachtdrager dient te gebeuren conform de ter zake geldende Belgische wetgeving, in het bijzonder inzake belangenconflicten en het bijhouden van een register. De aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

5. STEMMING OP AFSTAND

De aandeelhouders die op geldige wijze kennis hebben gegeven van hun deelname aan de Vergadering kunnen op afstand hun stem uitbrengen.

De aandeelhouders kunnen hun stem op afstand uitbrengen als volgt:

bij voorkeur door het elektronisch stemformulier dat beschikbaar is op het Lumi-platform, via de link www.lumiagm.com, in te vullen, en dit ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd); of

door het formulier inzake stemming op afstand bijgevoegd bij hun oproeping of beschikbaar op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com) in te vullen. Het ingevulde en ondertekende formulier dient per post te worden ingediend bij de Vennootschap op het volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, en dit ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd).  

Conform artikel 7:130, §3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, in geval van toevoeging van nieuwe punten aan de agenda en/of nieuwe voorstellen tot besluit zal een nieuw, aangevuld formulier inzake stemming op afstand, dat toelaat om te stemmen omtrent deze nieuwe agendapunten en/of voorstellen tot besluit, ter beschikking van de aandeelhouders worden gesteld.

De aandeelhouders worden uitgenodigd om de instructies te volgen die op het formulier inzake stemming op afstand staan om rechtsgeldig te kunnen stemmen tijdens de Vergadering. De aandeelhouders die wensen te stemmen op afstand dienen voornoemde registratie- en bevestigingsprocedure na te leven.

6. RECHT OM PUNTEN AAN DE AGENDA TOE TE VOEGEN EN OM VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Eén of meer aandeelhouders die samen minstens 3% van het kapitaal van de Vennootschap bezitten, kunnen punten aan de agenda toevoegen en voorstellen tot besluit indienen met betrekking tot punten die al ingeschreven zijn of die nog ingeschreven dienen te worden in de agenda, door middel van een schriftelijke kennisgeving. Dergelijke schriftelijke kennisgevingen dienen per post te worden ingediend bij de Vennootschap op het volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, en dit ten laatste op 28 september 2021 om middernacht (Belgische tijd).  

Bij deze kennisgeving moet een schriftelijk bewijs gevoegd worden waaruit blijkt dat 3% van het kapitaal wordt aangehouden, evenals de gegevens die de Vennootschap in staat moeten stellen een ontvangstbevestiging op te sturen. 

In voorkomend geval zal de Vennootschap een geactualiseerde agenda publiceren, alsook een gewijzigd volmachtformulier en formulier inzake stemming op afstand en dit ten laatste op 6 oktober 2021. De toegevoegde agendapunten en voorstellen tot besluit zullen slechts op de Vergadering besproken worden op voorwaarde dat het vereiste deelnemingspercentage van het kapitaal geregistreerd werd op de registratiedatum, op naam van de verzoekende aandeelhouder(s) en dat het schriftelijke bewijs verschaft werd.

7. RECHT OM VRAGEN TE STELLEN

De aandeelhouders kunnen voorafgaand aan de Vergadering schriftelijke vragen stellen aan de raad van bestuur. Dergelijke vragen dienen per post te worden ingediend bij de Vennootschap op het volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen, en dit ten laatste op 14 oktober 2021 om middernacht (Belgische tijd).  

Een binnen deze termijn gestelde schriftelijke vraag zal op de Vergadering worden beantwoord (i) indien de vraag betrekking heeft op de onderwerpen op de agenda van de Vergadering, (ii) voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van die aard is dat ze nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de Vennootschap of voor de vertrouwelijkheidsverplichtingen die de Vennootschap heeft aangegaan, en (iii) indien de aandeelhouder die de vraag stelt, conform de formele procedure, geregistreerd is op de registratiedatum, i.e. op 6 oktober 2021, en zijn wens om deel te nemen aan de Vergadering ten laatste op 14 oktober 2021 kenbaar gemaakt heeft.

Een tijdens de Vergadering gestelde vraag, al dan niet op elektronische wijze, zal onder dezelfde voorwaarden worden beantwoord. 

8. BEWIJS VAN IDENTITEIT EN BEVOEGDHEID

Om te mogen deelnemen aan de Vergadering moeten zowel de aandeelhouders alsook mandatarissen hun identiteit kunnen bewijzen, en moeten de vertegenwoordigers van rechtspersonen een kopie kunnen voorleggen van de documenten die hun identiteit en hun vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen, in alle gevallen uiterlijk onmiddellijk voorafgaand aan de Vergadering.

9. DOCUMENTEN EN INFORMATIE

De op de Vergadering betrekking hebbende documenten, indien van toepassing de gewijzigde agenda en voorstellen tot besluit, kunnen overigens geraadpleegd worden op de website van de Vennootschap: www.fngnv.com.

Aandeelhouders die meer informatie wensen over de wijze van deelname aan de Vergadering of die willen overgaan tot een hierboven vermelde kennisgeving, worden verzocht contact op te nemen met de Vennootschap op volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen.

10. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS 

De Vennootschap verwerkt de persoonsgegevens van de aandeelhouders in het kader van haar wettelijke verplichtingen, waaronder de organisatie en het beheer van de gewone en buitengewone algemene vergaderingen.

In het kader van voormeld doeleinde kan de Vennootschap uw persoonsgegevens delen met haar onderaannemers (verwerkers), bestuurders, raadslieden en consultants.

Binnen de voorwaarden en volgens de modaliteiten van de toepasselijke regels, heeft u onder meer het recht om inzage, verbetering of schrapping van uw persoonsgegevens te vragen. 

Meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens kan u vinden in de privacy policy van de Vennootschap die u kan terugvinden op: https://fngnv.com/privacy-policy/. Alle wettelijke vereiste stukken zijn beschikbaar sinds 17 september 2021 op de website van de Vennootschap (www.fngnv.com) en worden per gewone post of e-mail verzonden aan de aandeelhouders op naam die er niet van afgezien hebben. Deze stukken zullen, op eenvoudig verzoek, toegestuurd worden aan de aandeelhouders die dit wensen. Dit verzoek moet gericht worden aan de raad van bestuur van de Vennootschap op het volgend adres: t.a.v. van de raad van bestuur van FNG NV, Greenhouse, Schaliënhoevedreef 20 T, 2800 Mechelen

 DE RAAD VAN BESTUUR