Generation Plan -Bericht aan de aandeelhouders - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0725.850.109 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

De aandeelhouders van Generation Plan (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 29 juni 2020 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, om 11.00 uur.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2020 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2020 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2020.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 maart 2020.

4. Kennisname van het ontslag van Erwin Bastiaens. 

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Erwin Bastiaens als bestuurder en effectief leider van de Vennootschap met ingang van 29 juni 2020.

5. Benoeming van Jo Uyttenhove.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Jo Uyttenhove te benoemen tot bestuurder en effectief leider van de vennootschap, ter vervanging van Erwin Bastiaens met ingang van de jaarvergadering 2020 tot de jaarvergadering van 2022, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Erik Gillis (voorzitter), Wilfried Kupers (effectieve leider), Jo Uyttenhove (effectieve leider), Patrick Dallemagne, Jos Walravens en Jean-Louis Claessens.

6. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 23 juni 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van Generation Plan