GREENYARD - OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN GREENYARD NV VAN 15 SEPTEMBER 2023

Naamloze vennootschap - Strijbroek 10 - 2860 Sint-Katelijne-Waver - RPR Antwerpen, afdeling Mechelen - BTW BE 0402.777.157

De aandeelhouders van Greenyard NV (Greenyard of de vennootschap) worden uitgenodigd op vrijdag 15 september 2023, om de buitengewone algemene vergadering van de vennootschap om 13.30 uur (de buitengewone algemene vergadering) die zal worden gehouden ten overstaan van notaris Van Roosbroeck en, aansluitend hierop de gewone algemene vergadering van de vennootschap om 14.00 uur (de gewone algemene vergadering) bij te wonen in het Crowne Plaza Antwerpen Hotel (vergaderzaal Albertdok) te Gerard Le Grellelaan 10, 2020 Antwerpen (België), om te beraadslagen over de agenda en voorstellen tot besluit zoals hierna vermeld.

Buitengewone algemene vergadering: agenda en voorstellen tot besluit

1. Kennisname van het bijzonder verslag van de raad van bestuur opgesteld overeenkomstig artikel 7:199 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen betreffende het voorstel tot hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur tot verhoging van het kapitaal binnen het kader van het toegestane kapitaal, zoals hierna vermeld onder agendapunt 2.

2. Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal.

Voorstel tot besluit: Hernieuwing van de machtiging aan de raad van bestuur om het kapitaal van de vennootschap te verhogen binnen het kader van het toegestane kapitaal zoals opgenomen in huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap, voor een termijn van vijf jaar te rekenen vanaf de bekendmaking van de statutenwijziging in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad en, voor wat betreft de bijzondere machtiging aan de raad van bestuur onder het toegestane kapitaal in het geval van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap, voor een termijn van drie jaar, en bijgevolg, vervanging van huidig artikel 7 van de statuten van de vennootschap door de volgende tekst:

Artikel 7: Toegestane Kapitaal 

Bij besluit van de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden op 15 september 2023, is de raad van bestuur gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen met een bedrag gelijk aan het kapitaal. Deze machtiging geldt voor een periode van vijf jaar te rekenen van de bekendmaking in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van de statutenwijziging goedgekeurd door de buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap gehouden op 15 september 2023. Deze machtiging aan de raad van bestuur is hernieuwbaar.

De raad van bestuur is gemachtigd om het kapitaal te verhogen door middel van inbreng in geld of in natura binnen de door het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, toegestane grenzen, door omzetting van reserves in kapitaal, al dan niet beschikbaar of onbeschikbaar voor uitkering, en uitgiftepremies, met of zonder de uitgifte van nieuwe aandelen. De raad van bestuur mag deze machtiging ook aanwenden voor de uitgifte van converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden en andere effecten.

Binnen de perken van en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd, is de raad van bestuur gemachtigd om wanneer hij het kapitaal verhoogt of converteerbare obligaties, inschrijvingsrechten, obligaties waaraan andere effecten zijn verbonden of andere effecten uitgeeft, het voorkeurrecht te beperken of uit te sluiten, ook ten gunste van één of meer bepaalde personen, andere dan leden van het personeel.

Indien een uitgiftepremie wordt betaald naar aanleiding van een kapitaalverhoging waartoe wordt besloten binnen het kader van het toegestane kapitaal, zal die van rechtswege worden geboekt op de rekening “Uitgiftepremies”, die in dezelfde mate als het kapitaal de waarborg voor derden zal uitmaken en die, behoudens de mogelijkheid tot omzetting van deze reserve in kapitaal, slechts kan worden verminderd of weggeboekt bij een nieuwe beslissing van de algemene vergadering genomen overeenkomstig de voorwaarden gesteld voor een wijziging van de statuten.

De raad van bestuur is uitdrukkelijk gemachtigd om het kapitaal in één of meer malen te verhogen nadat de vennootschap een mededeling van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten heeft ontvangen dat haar kennis is gegeven van een openbaar overnamebod op de effecten van de vennootschap door inbreng in natura of in geld met opheffing of uitsluiting van het voorkeurrecht van de aandeelhouders, en/of door de uitgifte van stemrechtverlenende effecten die al dan niet het kapitaal vertegenwoordigen, of van effecten die recht geven op inschrijving op of op verkrijging van dergelijke effecten, ook indien deze effecten of rechten niet bij voorkeur worden aangeboden aan de aandeelhouders naar evenredigheid van het kapitaal dat door hun aandelen wordt vertegenwoordigd, onder de voorwaarden voorzien in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals van tijd tot tijd gewijzigd. Deze machtiging is toegekend voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 15 september 2023.

De raad van bestuur is gemachtigd, wanneer hij zijn machten onder het toegestane kapitaal uitoefent, met recht van indeplaatsstelling, om de statuten van de vennootschap te wijzigen om het uitstaande kapitaal en de uitstaande aandelen weer te geven.”

3. Goedkeuring om vrijstelling te verlenen van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. 

Voorstel tot besluit: Goedkeuring om vrijstelling te verlenen van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, en bijgevolg, om in artikel 25 van de statuten van de vennootschap een derde en laatste alinea toe te voegen die als volgt luidt: “De vergoeding toegekend in het kader van het dagelijks bestuur is vrijgesteld van de toepassing van artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” 

Gewone algemene vergadering: agenda en voorstellen tot besluit 

1. Kennisname en bespreking van het jaarverslag van de raad van bestuur en het verslag van de commissaris over de jaarrekening en over de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

2. Kennisname en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de goedkeuring van het (bruto)dividend van 0,10 EUR per aandeel.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023, en de door de raad van bestuur voorgestelde bestemming van het resultaat, met inbegrip van de goedkeuring van het (bruto)dividend van 0,10 EUR per aandeel, betaalbaar vanaf 5 oktober 2023, en de machtiging van de raad van bestuur met alle verdere bevoegdheden met het oog op de dividenduitkering.

3. Kennisname en bespreking van de geconsolideerde jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. 

4. Kennisname en goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het remuneratieverslag, zoals opgenomen in het jaarverslag van de raad van bestuur, over het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. 

5. Kennisname en goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring van het herziene remuneratiebeleid, dat in werking treedt op de datum van de gewone algemene vergadering, overeenkomstig artikel 7:89/1 en voor zover nodig en toepasselijk artikel 7:91 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.  

6. Kwijting aan de bestuurders voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Voorstel tot besluit: Verlening, bij afzonderlijke stemming, van kwijting aan elke individuele bestuurder van de vennootschap die gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023 in functie was, met inbegrip van de vaste vertegenwoordigers van elke bestuurder-rechtspersoon, voor de uitoefening van hun mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. 

7. Kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023.

Voorstel tot besluit: Verlening van kwijting aan de commissaris van de vennootschap, met inbegrip van zijn vaste vertegenwoordiger, voor de uitoefening van zijn mandaat gedurende het boekjaar afgesloten op 31 maart 2023. 

8. Hernieuwing van het mandaat van (onafhankelijke) bestuurders. 

Voorstellen tot besluit: Op voorstel van de raad van bestuur en in overeenstemming met het advies van het benoemings- en remuneratiecomité van de vennootschap, hernieuwing van het mandaat, bij afzonderlijke stemming, van de volgende bestuurders van wie het mandaat verstrijkt op heden, na afloop van de gewone algemene vergadering, voor een termijn van vier jaar. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2027 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2027. Hun mandaat zal worden bezoldigd zoals vastgesteld in het toepasselijke remuneratiebeleid. 

8.1  Hernieuwing van het mandaat van Deprez Invest NV, met zetel te Strijbroek 10, B-2860 Sint-Katelijne-Waver, vast vertegenwoordigd door dhr. Hein Deprez, als uitvoerend bestuurder.

8.2  Hernieuwing van het mandaat van Alychlo NV, met zetel te Lembergsesteenweg 19, B-9820 Merelbeke, vast vertegenwoordigd door mevr. Els Degroote, als niet-uitvoerend bestuurder.

8.3  Hernieuwing van het mandaat van Bonem Beheer BV, met zetel te Bonemstraat 1, B-8340 Damme, vast vertegenwoordigd door dhr. Marc Ooms, als niet-uitvoerend bestuurder.

8.4  Hernieuwing van het mandaat van Galuciel BV, met zetel te rue Franz Merjay 76, B-1050 Elsene, vast vertegenwoordigd door mevr. Valentine Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

8.5  Hernieuwing van het mandaat van Gescon BV, met zetel te Oudenburgweg 69, B-8490 Varsenare, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, als onafhankelijke bestuurder.

Gescon BV, vast vertegenwoordigd door dhr. Dirk Van Vlaenderen, voldoet aan de voorwaarden van onafhankelijkheid zoals bepaald in artikel 7:87, §1 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en bepaling 3.5 van de Belgische Corporate Governance Code 2020.

8.6  Hernieuwing van het mandaat van Management Deprez BV, met zetel te Consciencelaan 13, B-3191 Hever, vast vertegenwoordigd door mevr. Veerle Deprez, als niet-uitvoerend bestuurder.

9. Kennisname van aftreden huidige commissaris, en benoeming van nieuwe commissaris en vaststelling van zijn bezoldiging.

Voorstel tot besluit: Gezien de maximumtermijn gedurende dewelke Deloitte Bedrijfsrevisoren BV als auditkantoor wettelijke controlediensten aan de vennootschap kan verlenen op heden bereikt is, en bijgevolg Deloitte Bedrijfsrevisoren BV zijn mandaat als commissaris van de vennootschap op heden, na afloop van de gewone algemene vergadering, dient neer te leggen, wordt, op voorstel van de raad van bestuur na gemotiveerd advies van het auditcomité van de vennootschap, KPMG Bedrijfsrevisoren BV, met zetel te Luchthaven Brussel Nationaal 1K, B-1930 Zaventem, als commissaris van de vennootschap, benoemd voor de opdracht van de wettelijke controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekeningen van de vennootschap. KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt benoemd voor een termijn van drie opeenvolgende boekjaren. Deze termijn gaat in op heden, onmiddellijk na afloop van de gewone algemene vergadering, tot aan de afsluiting van de gewone algemene vergadering in 2026 over het boekjaar eindigend op 31 maart 2026. KPMG Bedrijfsrevisoren BV wordt voor de uitoefening van zijn mandaat als commissaris van de vennootschap vertegenwoordigd door dhr. Filip De Bock (IBR-nr. A01913), in zijn hoedanigheid van vaste vertegenwoordiger. De totale jaarlijkse bezoldiging van de commissaris voor de controle van de vennootschap wordt vastgesteld op 335.000 EUR (exclusief BTW), en zal jaarlijks worden aangepast in functie van de evolutie van de gezondheidsindex.

10. Goedkeuring van bepalingen van wijziging van controle overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen in verband met de Kredietovereenkomst, zoals meest recent gewijzigd op 27 juni 2023.

Voorstel tot besluit: Goedkeuring, en voor zover als nodig bekrachtiging, overeenkomstig artikel 7:151 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, van (i) clausule 10.1 (Exit) van de kredietovereenkomst oorspronkelijk van 22 september 2022 (de Kredietovereenkomst), zoals van tijd tot tijd gewijzigd en/of geherformuleerd en meest recent op 27 juni 2023 (de Gewijzigde Kredietovereenkomst), gesloten tussen, onder andere, Greenyard en bepaalde van haar dochterondernemingen die daarin worden genoemd als garantieverstrekkers, ABN Amro Bank N.V., Coöperatieve Rabobank U.A. en KBC Bank NV als bookrunning mandated lead arrangers en lead arrangers, de initiële kredietverstrekkers daarin opgelijst en KBC Bank NV als agent en zekerheidsagent, en (ii) iedere andere bepaling van de Gewijzigde Kredietovereenkomst, en (iii) alle andere documenten en transacties die verband houden met de Gewijzigde Kredietovereenkomst, dewelke rechten toekennen aan derden die een invloed hebben op het vermogen van de vennootschap, dan wel een schuld of een verplichting te haren laste doen ontstaan, wanneer de uitoefening van deze rechten afhankelijk is van een openbaar bod op de aandelen van de vennootschap of van een wijziging van de controle die op haar wordt uitgeoefend. 

***

DEELNAME AAN DE BUITENGEWONE EN GEWONE ALGEMENE VERGADERING

Om in persoon of via lasthebber deel te nemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering worden de aandeelhouders van de vennootschap vriendelijk verzocht om overeenkomstig artikel 31 van de statuten volgende bepalingen in acht te willen nemen:

TOELATINGSVOORWAARDEN

Overeenkomstig artikel 7:134, §2 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen worden de aandeelhouders toegelaten tot de buitengewone en gewone algemene vergadering en kunnen zij er hun stemrecht uitoefenen indien aan de volgende twee voorwaarden is voldaan:

(a) Greenyard moet het bewijs verkrijgen van de aandeelhouders dat het aantal aandelen waarmee zij de intentie hebben om deel te nemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering op hun naam is geregistreerd op vrijdag 1 september 2023, om middernacht (24u00 (CEST)) (de registratiedatum), en 

(b) deze aandeelhouders moeten uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 aan Greenyard bevestigen dat zij wensen deel te nemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering:

i. via ABN AMRO Bank N.V. (ABN AMRO) middels de elektronische procedure: zie hieronder, Elektronische kennisgeving van deelname, of

ii. rechtstreeks aan de vennootschap middels een schriftelijke kennisgeving: zie hieronder, Schriftelijke kennisgeving van deelname.   

i. Elektronische kennisgeving van deelname

De houders van aandelen op naam of gedematerialiseerde aandelen die de buitengewone en gewone algemene vergadering wensen bij te wonen kunnen zich elektronisch registreren door zich (in het geval van gedematerialiseerde aandelen al dan niet door tussenkomst van een financiële tussenpersoon op instructie van de aandeelhouder) uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 aan te melden via ABN AMRO (via www.abnamro.com/evoting).

De erkende rekeninghouder of de centrale effectenbewaarinstelling van de houders van gedematerialiseerde aandelen dienen, uiterlijk op zaterdag 9 september 2023, aan ABN AMRO (via www.abnamro.com/intermediary) een elektronisch attest te verstrekken waarin het aantal gedematerialiseerde aandelen dat door de betreffende houder op de registratiedatum gehouden en ter registratie aangemeld wordt, en waarvoor de aandeelhouder instructie heeft gegeven om aan de buitengewone en gewone algemene vergadering deel te nemen, is opgenomen. ABN AMRO zal aan de aandeelhouders die zich elektronisch hebben geregistreerd, rechtstreeks of via de betreffende financiële tussenpersoon, een toegangsbewijs zenden.

ii. Schriftelijke kennisgeving van deelname

Voor aandeelhouders die schriftelijk wensen kennis te geven van hun deelname, gelden de volgende formaliteiten:

De houders van aandelen op naam dienen uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 per post of e-mail (zie voor het post- en e-mailadres naar Praktisch - Beschikbare Documenten, hieronder) aan de vennootschap het aantal aandelen mee te delen waarmee zij wensen deel te nemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering. Op de website van de vennootschap is een formulier kennisgeving van deelname voor aandeelhouders beschikbaar dat hiervoor gebruikt kan worden. Het bezit van voormelde aandelen door de betrokken aandeelhouders op de registratiedatum zal door de vennootschap worden geverifieerd op basis van hun inschrijving in het register van de aandelen op naam van de vennootschap.

De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen het bezit van het aantal gedematerialiseerde aandelen aan te tonen middels een attest dat is afgeleverd door een erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstelling dat het aantal aandelen bevestigt dat op naam van de aandeelhouder is ingeschreven in hun rekeningen op de registratiedatum en waarvoor de aandeelhouder heeft aangegeven te willen deelnemen aan de buitengewone en gewone algemene vergadering. Het attest dat door de erkende rekeninghouder of centrale effectenbewaarinstelling wordt afgeleverd, dient uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 per post of e-mail aan de vennootschap te worden bezorgd.

STEMMING PER VOLMACHT

Elke aandeelhouder kan zich op de buitengewone en gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager. Aandeelhouders die zich wensen te laten vertegenwoordigen dienen, naast het vervullen van de bovenvermelde registratieformaliteiten, gebruik te maken van volgende door de raad van bestuur ter beschikking gestelde middelen.

i. Elektronische volmacht

Voor het geven van een elektronische volmacht dient de aandeelhouder gebruik te maken van het platform van ABN AMRO (www.abnamro.com/evoting) waar de aandeelhouder een volmacht met steminstructie kan geven via een elektronisch formulier. De kennisgeving van de volmacht dient uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 aan de vennootschap te gebeuren via het ABN AMRO platform.

ii. Schriftelijke volmacht

Voor het geven van een schriftelijke volmacht dient de aandeelhouder gebruik te maken van het model van volmacht dat door de raad van bestuur ter beschikking wordt gesteld op de zetel en op de website van de vennootschap. De gedagtekende en ondertekende volmacht dient uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 bij de vennootschap toe te komen, per post of e-mail.

Aandeelhouders die dit wensen, kunnen zich op de buitengewone en gewone algemene vergadering laten vertegenwoordigen door de secretaris van de vennootschap als volmachtdrager. Gelet op het potentieel belangenconflict van de secretaris van de vennootschap als werknemer van de vennootschap zoals bepaald in artikel 7:143, §4 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, mag de secretaris slechts namens de aandeelhouder stemmen op voorwaarde dat de volmacht voor ieder onderwerp op de agenda over specifieke steminstructies beschikt.   

VRAAGRECHT

Aandeelhouders die voldoen aan de bovenvermelde formaliteiten kunnen zowel op voorhand (schriftelijk) als (mondeling) tijdens de buitengewone en gewone algemene vergadering vragen stellen met betrekking tot, naargelang het geval, de verslagen van de raad van bestuur en van de commissaris evenals andere punten op de agenda van de buitengewone en gewone algemene vergadering.

Vragen die schriftelijk worden gesteld zullen slechts worden beantwoord als de desbetreffende aandeelhouder de hierboven vermelde registratie- en toelatingsvoorwaarden heeft vervuld en indien de vennootschap de schriftelijke vragen uiterlijk op zaterdag 9 september 2023 per post of e-mail heeft ontvangen.

Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap.

HET RECHT OM ONDERWERPEN OP DE AGENDA TE LATEN PLAATSEN EN VOORSTELLEN TOT BESLUIT IN TE DIENEN

Aandeelhouders die alleen of gezamenlijk minstens 3% van het kapitaal van de vennootschap bezitten, kunnen de vennootschap schriftelijk verzoeken om één of meerdere te behandelen onderwerpen op de agenda van de buitengewone en gewone algemene vergadering te plaatsen en voorstellen tot besluit op te nemen met betrekking tot op de agenda opgenomen of daarin op te nemen te behandelen onderwerpen.

Deze verzoeken, samen met het bewijs van het bezit van de vereiste participatie, met naargelang het geval de tekst van de te behandelen onderwerpen en de bijhorende voorstellen tot besluit, dienen per post of e-mail te worden bezorgd aan de vennootschap, en dienen bij de vennootschap uiterlijk op donderdag 24 augustus 2023 toe te komen. In voorkomend geval zal de aangevulde agenda uiterlijk op donderdag 31 augustus 2023 bekendgemaakt worden.

Meer gedetailleerde informatie hierover is terug te vinden op de website van de vennootschap.

GEGEVENSBESCHERMING

De vennootschap is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die zij van aandeelhouders en volmachtdragers ontvangt in het kader van de buitengewone en gewone algemene vergadering overeenkomstig de toepasselijke wetgeving betreffende gegevensbescherming en de interne data protection policy van Greenyard. Dergelijke gegevens zullen worden gebruikt voor de analyse en het beheer van de aanwezigheids- en stemprocedure met betrekking tot de vergaderingen, en zullen worden overgedragen aan derden die assistentie verlenen bij het beheer van de stemprocedure.

Meer informatie over de verwerking van de persoonsgegevens door de vennootschap kan worden teruggevonden in de privacy statement van de vennootschap op haar website (www.greenyard.group).

Aandeelhouders en volmachtdragers kunnen vragen om toegang tot en verbetering van de aan de vennootschap verstrekte gegevens via company.secretary@greenyard.group.

PRAKTISCH – BESCHIKBARE DOCUMENTEN

Elke kennisgeving en elke melding aan de vennootschap uit hoofde van deze oproeping dient tot het volgende post- of e-mailadres van de vennootschap te worden gericht:

- Greenyard NV, ter attentie van mevr. Fran Ooms, Company Secretary, Strijbroek 10, 2860 Sint-Katelijne-Waver (België),

of

De documentatie en formulieren met betrekking tot de buitengewone en gewone algemene vergadering naar dewelke in deze oproeping wordt verwezen alsook die krachtens de wet ter beschikking moeten worden gesteld, evenals het totale aantal aandelen en stemrechten op de datum van de oproeping, zijn vanaf woensdag 16 augustus 2023 beschikbaar op de website van de vennootschap: www.greenyard.group/investor-relations/corporate-governance/shareholders-information.

Gedrukte kopieën van deze documenten kunnen kosteloos worden verkregen op eenvoudig verzoek per e-mail of post. 

Bij vragen of indien bijkomende toelichting nodig is, gelieve contact op te nemen met de secretaris van de vennootschap (via e-mail (company.secretary@greenyard.group) of telefonisch (+32 15 32 42 59)).

De deelnemers aan de buitengewone en gewone algemene vergadering worden vriendelijk verzocht ca. 30 minuten voor de aanvang van de vergaderingen aanwezig te zijn. De natuurlijke personen die deelnemen in hun hoedanigheid van aandeelhouder, volmachtdrager of vertegenwoordiger van een rechtspersoon, dienen hun identiteit te kunnen bewijzen alsook, indien van toepassing, de documenten te kunnen voorleggen die hun hoedanigheid van vertegenwoordiger of lasthebber van een rechtspersoon aantonen.

De raad van bestuur