HIGH DIVIDEND NEW MARKETS - BIJEENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Openbare beleggingsvennootschap met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Zetel : Havenlaan 2 – 1080 Brussel - Ondernemingsnummer : 0443.681.463 – RPR Brussel

QUANT EMU

Compartimenten van KBC EQUITY FUND

De aandeelhouders van de compartimenten High Dividend New Markets en Quant EMU (hierna de "Compartimenten") van de openbare beleggingsvennootschap  met een veranderlijk aantal rechten van deelneming naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van richtlijn 2009/65/EG KBC Equity Fund opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap (hierna de "Vennootschap"), worden hierbij opgeroepen om de Buitengewone Algemene Vergadering van de Compartimenten bij te wonen, die zal gehouden worden op 21 mei 2021 om respectievelijk 10u00 en 10u30 ten kantore van Berquin Notarissen aan de Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

BIJEENROEPING VAN EEN BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING 

Agenda van de Buitengewone Algemene Vergadering van de compartimenten High Dividend New Markets en Quant EMU

1.       Goedkeuring van het verslag van de Raad van Bestuur van de Vennootschap (hierna de “Raad”), van de staat van activa en passiva van 18 februari 2021 en van het verslag van de commissaris

Voorstel 1: Goedkeuren van het verslag van de Raad, van de staat van activa en passiva van 18 februari 2021 en van het verslag van de commissaris.

2.       Ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten

De Raad stelt vast dat de omvang van de door de Compartimenten beheerde activa erg is afgenomen, hetgeen een zo kostenefficiënt mogelijk beheer in belangrijke mate bemoeilijkt. Dit doet afbreuk aan de ratio van de te behalen schaalvoordelen die achter de oprichting van een instelling voor collectieve belegging schuilgaat.

Verder stelt de Raad in diens analyse over de toepassing van artikel 157 §1 van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot de instellingen voor collectieve belegging die voldoen aan Richtlijn 2009/65/EG (hierna het “Koninklijk Besluit van 12 november 2012”) vast dat een alternatieve beleggingsmogelijkheid bestaat voor de aandeelhouders van de Compartimenten. De aandeelhouders zullen de mogelijkheid hebben om kosteloos, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op deze alternatieve beleggingsmogelijkheid vanaf de inbetalingstelling van de vereffeningswaarde, en dit gedurende de wettelijke termijn van één maand na inbetalingstelling.

Ter zake stelt de Raad aan de aandeelhouders van het compartiment "High Dividend New Markets" voor om kosteloos, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment “High Dividend” van de Vennootschap en aan de aandeelhouders van het compartiment "Quant EMU" voor om kosteloos, behoudens eventuele taksen, in te schrijven op aandelen van het compartiment “Eurozone” van de Vennootschap.

Het compartiment KBC Equity Fund High Dividend biedt een alternatief voor aandeelhouders van het te ontbinden en in vereffening te stellen compartiment KBC Equity Fund High Dividend New Markets.

Het Compartiment KBC Equity Fund Eurozone biedt een alternatief voor aandeelhouders van het te ontbinden en in vereffening te stellen compartiment KBC Equity Fund Quant EMU.

De aandeelhouders die ervoor opteren om kosteloos, behoudens eventuele taksen, naar het voorgestelde alternatief over te stappen, zullen kunnen genieten van potentieel grotere schaalvoordelen: enerzijds omdat de beheerde activa in het voorgestelde alternatief hoog genoeg zijn, waardoor de beleggingspolitiek van het fonds optimaal gevolgd kan worden en anderzijds omdat zij in een meer kostenefficiënte beheeromgeving zullen terechtkomen.

Net zoals de Compartimenten waarvan de Raad de ontbinding en in vereffeningstelling voorstelt, streven de Compartimenten KBC Equity Fund High Dividend en KBC Equity Fund Eurozone ernaar een zo hoog mogelijk rendement te bieden d.m.v. rechtstreekse of onrechtstreekse beleggingen in verhandelbare effecten.

Hieronder wordt een vergelijking gemaakt van de te ontbinden en te vereffenen Compartimenten met het voorgestelde alternatief, waarbij de Raad zowel gelijkenissen en verschillen opmerkt:

KBC Equity Fund High Dividend New Markets Voorgestelde alternatief:
KBC Equity Fund High Dividend
Het compartiment heeft een risico- en opbrengstindicator met score 6 Het compartiment heeft een risico- en opbrengstindicator met score 6
KBC Equity Fund High Dividend New Markets streeft naar een rendement door zijn vermogen overwegend te beleggen in aandelen met een hoog dividendrendement. Het gaat om aandelen van bedrijven uit opkomende economieën, meer in het bijzonder uit Azië, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa. Alle sectoren in aanmerking kunnen worden genomen.  KBC Equity Fund High Dividend streeft naar een rendement door minimaal 75% van zijn vermogen te beleggen in aandelen met een hoog dividendrendement, waarbij alle regio’s, sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden genomen. 
   
KBC Equity Fund High Dividend New Markets wordt actief beheerd met verwijzing naar de  
volgende benchmark: MSCI Emerging Markets - Net Return Index (www.MSCI.com).  
   
  KBC Equity Fund High Dividend wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende
  benchmark: MSCI WORLD - Net Return Index (www.MSCI.com).
De lopende kosten bedragen 1,89% voor de Classic Shares en 0,45% voor de Institutional B Shares. De lopende kosten bedragen 1,74% voor de Classic Shares en 0,55% voor de Institutional B shares.
De beheervergoeding bedraagt max 1,50 %. De beheervergoeding bedraagt max 1,60%.
Risico’s: Risico’s:
- wisselkoersrisico: hoog - wisselkoersrisico: hoog
- concentratierisico: gemiddeld - concentratierisico: laag
- liquiditeitsrisico: gemiddeld - liquiditeitsrisico: laag
De uitdrukkingsmunt is in euro De uitdrukkingsmunt is in euro
Dit compartiment is geschikt voor een belegger met een zeer dynamisch profiel. Dit compartiment is geschikt voor een belegger met een zeer dynamisch profiel.

KBC Equity Fund Quant EMU Voorgestelde alternatief:
KBC Equity Fund Eurozone
Het compartiment heeft een risico- en opbrengstindicator met score 6. Het compartiment heeft een risico- en opbrengstindicator met score 5.
KBC Equity Fund Quant EMU streeft naar een rendement door, volgens een kwantitatief model, minimaal 75% van zijn vermogen rechtstreeks of onrechtstreeks (via fondsen voor maximaal 10% van het vermogen) te beleggen in een selectie van aandelen van bedrijven uit de eurozone, waarbij alle sectoren en thema’s in aanmerking kunnen worden KBC Equity Fund Eurozone streeft naar een rendement door minimaal 75% van zijn
genomen. vermogen te beleggen in aandelen van bedrijven uit de eurozone, waarbij alle sectoren in
  aanmerking kunnen worden genomen.
KBC Equity Fund Quant EMU wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: MSCI EMU - Net Return Index (www.MSCI.com).  
   
   
   
  KBC Equity Fund Eurozone wordt actief beheerd met verwijzing naar de volgende benchmark: MSCI EMU - Net Return Index (www.MSCI.com).
De lopende kosten bedragen 1,83% voor de Classic Shares en 0,48% voor de Institutional B Shares. De lopende kosten bedragen 1,72% voor de Classic Shares en 0,57% voor de Institutional B shares.
De beheervergoeding bedraagt max 1,50 %. De beheervergoeding bedraagt max 1,50%.
Risico’s Risico’s
- marktrisico: hoog - marktrisico: hoog
- rendementsrisico: hoog - rendementsrisico: hoog
- kapitaalrisico: gemiddeld - kapitaalrisico: gemiddeld
De uitdrukkingsmunt is in euro De uitdrukkingsmunt is in euro
Dit compartiment is geschikt voor een belegger met een zeer dynamisch profiel. Dit compartiment is geschikt voor een belegger met een zeer dynamisch profiel.

De kosten voor de vereffening van de Compartimenten zullen geprovisioneerd zijn op datum van 7 mei 2021.

Het verslag van de Raad, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2 lid 1 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen, is op de zetel van de Vennootschap en bij de financiële dienstverleners van de Compartimenten te 1080 Brussel, Havenlaan 2, opvraagbaar. Bij dat verslag is een boekhoudstaat gevoegd waarin het actieve en passieve vermogen van de Compartimenten, vastgesteld per 18 februari 2021 is samengevat, alsook het desbetreffende verslag van de commissaris.

Voorstel 2: Goedkeuring van de ontbinding en in vereffeningstelling van de Compartimenten

3.       Benoeming van een vereffenaar

Voorstel 3: Benoemen van Joris De Vos als vereffenaar.

4.       Bepaling van de bevoegdheden en de vergoeding van de vereffenaar

Voorstel 4: Verstrekken aan de vereffenaar van de meest uitgebreide bevoegdheden voorzien door de artikels 2:87 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De bezoldiging van het mandaat van de benoemde vereffenaar bedraagt € 3100 per compartiment.

Overeenkomstig artikel 196, 4° van het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 zal de bepaling van de netto-inventariswaarde, evenals de uitvoering van de aanvragen tot compartimentswijziging en uitgifte en inkoop van de aandelen vanaf 6 mei 2021 worden geschorst.

De deelnemers die dit wensen, kunnen contact opnemen met de financiële dienstverleners van de Compartimenten om gedurende 1 maand vanaf de datum van in betalingstelling van de vereffeningwaarde van de aandelen zonder kosten, behoudens eventuele taksen, tussen 11 juni 2021 en 11 juli 2021 in te schrijven op aandelen van:

-        KBC Equity Fund High Dividend: voor de aandeelhouders van KBC Equity Fund High Dividend New Markets

-         KBC Equity Fund Eurozone: voor de aandeelhouders van KBC Equity Fund Quant EMU

De mogelijkheid om in te schrijven op aandelen van KBC Equity Fund High Dividend wordt aan elke deelnemer van KBC Equity Fund High Dividend New Markets geboden ten bedrage van de globale vereffeningswaarde van zijn aandelen, desgevallend verhoogd met een bedrag opdat de deelnemer geen onderaandelen in KBC Equity Fund High Dividend zou bekomen.  De mogelijkheid om in te schrijven op aandelen van KBC Equity Fund Eurozone wordt aan elke deelnemer van KBC Equity Fund Quant EMU geboden ten bedrage van de globale vereffeningswaarde van zijn aandelen, desgevallend verhoogd met een bedrag opdat de deelnemer geen onderaandelen in KBC Equity Fund Eurozone zou bekomen.

De eigenaars van aandelen, op naam of gedematerialiseerd, van het Compartiment die dat wensen, dienen ten laatste op de zesde kalenderdag om 17 u bij gewone brief de Raad van Bestuur Vennootschap op de hoogte te brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend. Bovendien worden de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen slechts toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering indien zij ten laatste op de zesde kalenderdag vóór 17u een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de Vennootschap (Havenlaan 2, 1080 Brussel) of bij één van de financiële dienstverleners van de Vennootschap.

De brief naar de Raad van Bestuur wordt gericht naar volgend adres: KBC Asset Management (ALA) - ter attentie van de raad van bestuur van KBC Equity Fund NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel. De deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht (beschikbaar op de volgende webpagina: https://www.kbc.be/herschikking-van-het-fondsenaanbod).

De financiële dienstverleners van de Vennootschap zijn:

-        KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

-        CBC Banque SA, Avenue Albert I-er 119, 5000 Namur

Deze Vergadering zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij de meerderheid van de stemmen hebben gekregen.

De Raad van Bestuur