Horizon - KBC Participation - KBC Institutional - Bericht aan de aandeelhouders

Horizon - Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0449.441.283 - Havenlaan 2, 1080 Brussel - KBC Participation - Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 - Havenlaan 2, 1080 Brussel - KBC Institutional -Fund Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

De aandeelhouders van Horizon, KBC Participation en KBC Institutional Fund (Openbare Beveks naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op  26 juni 2020 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, om respectievelijk 09u30, 10u en 10u30.

Dagorde

1. VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT WIJZIGING VAN ART. 22, 3e LID VAN DE GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE BEVEKS

Aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen wordt voorgesteld om de compartimenten Access Fund China, Access Fund Vietnam en CSOB Komoditni Fond van de Bevek Horizon, het compartiment Commodities van de Bevek KBC Participation en het compartiment European Real Estate van de Bevek KBC Institutional Fund, toe te voegen aan artikel 22, 3e lid van de gecoördineerde statuten van respectievelijk Horizon, KBC Participation en KBC Institutional Fund. Het beleggingsbeleid van de hiervoor genoemde compartimenten zal voortaan gericht zijn op het volgen van de samenstelling van een bepaalde referentie-index. 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten met ingang van  31 juli 2020. 

2. VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT WIJZIGING VAN ART. 23, 3EN 4e LID VAN DE GECOÔRDINEERDE STATUTEN VAN DE BEVEKS

Aan de Buitengewone Algemene Vergaderingen wordt voorgesteld om artikel 23, 3e en 4lid van de gecoördineerde statuten van de Beveks ‘KBC Participation’ en ‘KBC Institutional Fund’ aan te passen, zodat alle aandelenklassen kunnen worden voorbehouden voor verhandeling aan één of meer distributeurs en dat alle aandelenklassen kunnen worden voorbehouden voor verhandeling binnen één of meer segmenten van één of meer distributeurs. 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten met ingang van  26 juni 2020. 

3. VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT AANPASSING VAN DE GECOÖRDINEERDE STATUTEN IN HET KADER VAN HET NIEUWE WETBOEK VAN VENNOOTSCHAPPEN EN VERENIGINGEN

Aan de Buitengewone Algemene vergadering wordt voorgesteld om de gecoördineerde statuten van de Beveks ‘KBC Participation’ en ‘KBC Institutional Fund’ aan te passen aan het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.  

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten met ingang van 26 juni 2020. 

De volledige ontwerptekst van de statuten is telkens beschikbaar op de zetel van de Bevek.

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 21 juni 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen. De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van Horizon,
KBC Institutional Fund en KBC Participation