IN.flanders Employment Fund - Bericht aan de aandeelhouders - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0472.677.634 - Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

De aandeelhouders van IN.flanders Employment Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 28 september 2023 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Sint-Jans-Molenbeek, om 10.00 uur.

Dagorde

Advertentie

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2023.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2023 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2023 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 30 juni 2023.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op
30 juni 2023.

4. Herbenoeming van de commissaris.

Advertentie

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2026. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse audit wordt vastgelegd op EUR 4.875 excl BTW, en bijkomend EUR 864 excl BTW per niet-gestructureerd compartiment en EUR 1.598 excl BTW per gestructureerd compartiment.

5. Varia.

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 22 september 2023 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in de statuten.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van IN.flanders Employment Fund