IN.FOCUS CELEST - Bericht aan de houders van rechten van deelneming

Openbare gemeenschappelijke beleggingsfondsen naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE

Havenlaan 2, 1080 Brussel

Bericht aan de houders van rechten van deelneming

De deelnemers van IN.focus en Celest, Openbare Gemeenschappelijke Beleggingsfondsen naar Belgisch recht, met als aangestelde beheervennootschap KBC Asset Management NV, worden opgeroepen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergaderingen die zullen plaatsvinden op 30 december 2020 om respectievelijk 10u00 en 10u30 op de zetel van de beheervennootschap van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen, zijnde Havenlaan 2, 1080 Brussel. 

Dagorde

VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT ACTUALISERING VAN  HET BEHEERREGLEMENT VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK BELEGGINGSFONDS

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om het beheerreglement van het openbaar gemeenschappelijk beleggingsfonds aan te passen naar aanleiding van een algemene actualisatie-oefening. 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van het beheerreglement met ingang van 30 december 2020.  

De volledige ontwerptekst van het beheerreglement is beschikbaar op de zetel van de beheervennootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds.

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde houders van rechten van deelneming, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de rechten van deelneming eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De houders van rechten van deelneming mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van het beheerreglement dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde rechten van deelneming vóór 24 december 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur van de beheervennootschap op de hoogte brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De eigenaars van gedematerialiseerde rechten van deelneming worden slechts tot de Buitengewone Algemene Vergadering toegelaten indien zij ten laatste op 24 december 2020 voor 17 u een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeningstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde rechten van deelneming tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de beheervennootschap van het gemeenschappelijk beleggingsfonds (Havenlaan 2, 1080 Brussel) of bij één van de financiële dienstverleners van het gemeenschappelijk beleggingsfonds.

De houders van rechten van deelneming mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van de beheervennootschap
van de gemeenschappelijke beleggingsfondsen