IN.focus - Pricos - Pricos Defensive - Pricos SRI - Bericht aan de deelnemers - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare gemeenschappelijk beleggingsfondsen naar Belgisch recht - ICBE - Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel) - Openbare gemeenschappelijk beleggingsfondsen - naar Belgisch recht – ICBE - Pensioenspaarfondsen naar Belgisch recht Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brussel)

De deelnemers van bovenstaande GBF’en worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, op 22 maart 2023

om 12.00u voor Pricos

Advertentie

om 12.05u voor Pricos Defensive 

om 15.00u voor Pricos SRI

om 15.15u voor IN.focus 

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van het fonds over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van het fonds over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022 en van het voorstel tot winstbestemming.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022 en het voorstel tot winstbestemming goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van het fonds voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van het fonds voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2022.

4. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de rechten van deelneming eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van het beheerreglement dienen eigenaars van rechten van deelneming op naam of van gedematerialiseerde rechten van deelneming vóór 16 maart 2023 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde rechten van deelneming worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in de statuten.

De deelnemers mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands. 

KBC Asset Management NV, als Beheervennootschap van bovenvermelde GBF’en