IOD -DOD - HOD - Celest - IN.focus - Pricos - Bericht aan de deelnemers

Openbare gemeenschappelijk beleggingsfondsen naar Belgisch recht - ICBE Havenlaan 2, 1080 Brussel -Pricos - Pricos Defensive - Openbare gemeenschappelijk beleggingsfondsen naar Belgisch recht – ICBE - Pensioenspaarfondsen naar Belgisch recht - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Internationaal Obligatiedepot (IOD)- Dollar Obligatiedepot (DOD) - High Interest Obligatiedepot (HOD) - Celest - IN.focus

Pricos
Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Pricos
Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

De deelnemers van bovenstaande GBF’en worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, op 25 maart 2020

om 11.40u voor Internationaal Obligatiedepot (IOD)
om 11.45u voor Dollar Obligatiedepot (DOD)
om 11.50u voor High Interest Obligatiedepot (HOD)
om 12.00u voor Pricos
om 12.05u voor Pricos Defensive
om 15.00u voor Celest
om 15.15u voor IN.focus

Dagorde

 1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van het fonds over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.
 2. Goedkeuring van de jaarrekening van het fonds over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en van het voorstel tot winstbestemming.
  Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019 en het voorstel tot winstbestemming goed te keuren.
 3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van het fonds voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019
  Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van het fonds voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2019.
 4. Herbenoeming van de commissaris.
  Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Maurice Vrolix, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2023 (onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA).
 5. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde deelnemers, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de rechten van deelneming eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van het beheerreglement dienen eigenaars van rechten van deelneming op naam of van gedematerialiseerde rechten van deelneming vóór 19 maart 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde rechten van deelneming worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De deelnemers mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

KBC Asset Management NV,
als Beheervennootschap van bovenvermelde GBF’en