KBC BONDS - Bijeenroeping tot de buitengewone algemene vergadering

Beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal - 80, route d’Esch - L-1470 Luxembourg RCS Luxembourg B 39.062

Bericht aan de aandeelhouders

BIJEENROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

De Raad van Bestuur roept de aandeelhouders van de sicav KBC BONDS bijeen voor de Buitengewone Algemene Vergadering (BAV) die, zonder fysieke bijeenkomst, zal plaatsvinden op 17 juni 2020 om 10.00 uur op de vennootschapszetel, om te beraadslagen over de volgende agenda:

1. Bijwerking van de statuten om rekening te houden met de inwerkingtreding van de wet van 17 december 2010, zoals gewijzigd, met onder meer de in die wet bepaalde nieuwe regeling voor nationale en internationale fusies tussen icbe’s;

2. Beslissing om niet langer te voorzien in de mogelijkheid om aandelen aan toonder uit te geven, na de verplichte terugbetaling van alle niet-geblokkeerde aandelen aan toonder op 18 februari 2016 en het ontbreken van de geblokkeerde aandelen aan toonder.

3. Schrapping van de volgende zin uit artikel 23, C., d) van de statuten:”; met dien verstande dat alle verbintenissen, ongeacht de massa waaraan zij worden toegerekend, de vennootschap in haar geheel binden, tenzij met de schuldeisers anders is overeengekomen;”.

De aandeelhouders worden ervan in kennis gesteld dat beslissingen slechts geldig worden genomen als ten minste de helft van de door de vennootschap uitgegeven aandelen vertegenwoordigd is en na goedkeuring door 2/3 van de stemmen van de vertegenwoordigde aandeelhouders.

Is dat niet het geval, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen. Op een tweede Buitengewone Algemene Vergadering die betrekking heeft op dezelfde agenda worden de beslissingen geldig genomen ongeacht het aantal vertegenwoordigde aandelen, met inachtneming van het hierboven vermelde quorum (2/3 van de stemmen of unanimiteit).

Stemprocedure

Door de uitzonderlijke omstandigheden als gevolg van COVID-19, wordt de BAV gehouden zonder fysieke bijeenkomst, overeenkomstig de bepalingen van de Luxemburgse Verordening die op 20 maart 2020 is aangenomen op grond van de crisistoestand die op 18 maart 2020 door de regering van het Groothertogdom Luxemburg is afgekondigd.

Als u wenst te stemmen op de BAV, moet u de voorzitter van de BAV machtigen om u te vertegenwoordigen en te stemmen op de BAV, met volledige vervangingsbevoegdheid, door het bijgevoegde volmachtformulier in te vullen, te dateren en te ondertekenen.

Tussenpersonen die verantwoordelijk zijn voor financiële dienst in België zijn KBC Bank NV en CBC Banque SA.

De meest recente financiële verslagen zijn  beschikbaar in het Engels, het prospectus is beschikbaar in het Frans en de essentiële beleggersinformatie is beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Alle documentatie is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van de bovenvermelde tussenpersonen en op www.kbc.be.