KBC Bonds - BIJEENROEPING TOT DE JAARLIJKSE ALGEMENE VERGADERING VAN HET FONDS

Beleggingsvennootschap met Veranderlijk Kapitaal - Maatschappelijk zetel: 80, route d’Esch, L-1470 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 39.062 - (het “Fonds”)

De Raad van Bestuur nodigt u hierbij uit voor een vergadering die op 20 december 2023 om 15.00 uur (plaatselijke tijd) zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel op het adres 80 route d’Esch, L-1470 Luxemburg, met als doel te beraadslagen en te stemmen over de volgende agenda (de “Agenda”):

AGENDA

1. Kennisname van het verslag van de Raad van Bestuur en van het verslag van de onafhankelijke auditor voor de periode tot 30 september 2023;

2. Goedkeuring van de jaarrekening per 30 september 2023 en bestemming van de resultaten;

3. Kennisname van de interim-dividenden die tijdens het boekjaar zijn uitgekeerd;

4. de leden van de raad van bestuur van het Fonds kwijting te verlenen voor de uitoefening van hun taken tijdens het afgelopen boekjaar;

5. Statutaire benoemingen;

6. Diversen.

Besluiten op de agenda van deze Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders worden zonder quorum genomen met een gewone meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering, ongeacht het vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Onthoudingen en nulstemmen worden niet meegeteld. Elk aandeel heeft recht op één stem. 

Om bij volmacht te stemmen, vult u het volmachtformulier in dat beschikbaar is op www.kbc.be/documentatie-beleggen dateert en ondertekent u het en stuurt u het per e-mail naar lux.cla@bbh.com. Het origineel moet vervolgens per post worden gestuurd naar: Corporate & Legal Administration, Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A, B.P. 403, L-2014, Luxembourg.

Om geldig te zijn voor deze Jaarlijkse Algemene Vergadering, moet het stem- of volmachtformulier uiterlijk op 19 december 2023 om 12.00 uur zijn ontvangen. Alle aandeelhouders die op 18 december 2023 bij sluiting van de handelsdag geregistreerd staan, hebben het recht om te stemmen op de Jaarlijkse Algemene Vergadering van aandeelhouders en eventuele verdagen daarvan. 

Exemplaren van de geauditeerde jaarrekening van het Fonds zijn voor iedere aandeelhouder kosteloos verkrijgbaar op aanvraag bij het hoofdkantoor van het Fonds via een e-mail naar lux.kbc.client.service@bbh.com.

Volgens artikel 461-6 van de Luxemburgse wet op de handelsvennootschappen van 10 augustus 1915, zoals gewijzigd op 10 augustus 2016, heeft elke aandeelhouder het recht om acht dagen vóór de jaarlijkse algemene vergadering op verzoek en tegen bewijs van zijn titel kosteloos een exemplaar van de jaarrekening en het geauditeerde jaarverslag te ontvangen. De meest recente financiële verslagen zijn beschikbaar in het Engels, het prospectus is beschikbaar in het Frans en de essentiële-informatiedocumenten zijn beschikbaar in het Frans, Nederlands, Engels en Duits. Alle documentatie is kosteloos verkrijgbaar bij de kantoren van de tussenpersoon verantwoordelijk voor financiële dienstverlening in België, namelijk KBC Bank NV, en op www.kbc.be.

Voor en namens de raad van bestuur