KBC EquiPlus - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - AICB RPR Brussel 0474.725.027 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

Wij houden eraan u mee te delen dat de Raad van Bestuur van KBC EquiPlus (Openbare Bevek naar Belgisch recht) heeft vastgesteld dat het compartiment KBC Equiplus 90 Timing Infrastructure 5 overeenkomstig artikel 19 van de statuten, op de vooropgestelde vervaldag 31 juli 2020 van rechtswege werd ontbonden en vereffend. 

Het compartiment streefde twee beleggingsdoelstellingen na: enerzijds de terugbetaling van minstens 90% van de initiële inschrijvingswaarde op de vervaldag en anderzijds een mogelijke meerwaarde afhankelijk van de evolutie van een korf van 30 aandelen van bedrijven die actief zijn in de sector van globale infrastructuurwerken en dit volgens een ‘Best Timing-Structuur’. Dit houdt in dat 100% van de evolutie van de korf (= eindwaarde min minimale startwaarde gedeeld door startwaarde) op vervaldag wordt verrekend op 100% van de initiële inschrijvingswaarde. De maximale meerwaarde bedraagt 60% (actuarieel rendement: 7,42% voor kosten en taksen) en de maximale minderwaarde bedraagt 10% (actuarieel rendement: -1,60% voor kosten en taksen). Het compartiment biedt dus noch een gegarandeerd rendement, noch kapitaalbescherming en dit noch tussentijds, noch op vervaldag. 

Advertentie

De startdatum van het compartiment was 8 januari 2014 en de initiële inventariswaarde bedroeg 1.000 EUR. De terugbetalingswaarde (dd 31 juli 2020) werd vastgesteld op 1.418,70 EUR. Het actuarieel rendement is 5,4761% vóór kosten en belastingen.

De terugbetaling van het kapitaal gebeurt zonder kosten.

De aandeelhouders kunnen vanaf 3 augustus 2020 betaling van de terugbetalingswaarde bekomen alsook een afschrift van de staat van activa en passiva, het verslag van de Raad van Bestuur en het controleverslag van de commissaris betreffende de vereffening via de loketten van de instellingen die de financiële dienst verzorgen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA. De sluiting van de vereffening zal worden doorgevoerd op de Algemene Vergadering waarop kwijting wordt verleend aan de bestuurders en aan de commissaris. Indien bij de sluiting van de vereffening de vastgestelde vereffeningswaarde zou verschillen van de hoger vermelde terugbetalingswaarde worden de modaliteiten van de uitbetaling van het verschil in een bijkomend persbericht bekend gemaakt. Zes maanden na de sluiting van de vereffening wordt m.b.t. bovenstaande compartimenten het saldo van de terugbetalingswaarde waarvan de houders de terugbetaling nog niet hebben verzocht, overgemaakt aan de Deposito- en Consignatiekas.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zijn gratis beschikbaar aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, zijnde KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC EquiPlus