KBC Equity Fund - Bericht aan de aandeelhouders Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0443.681.463 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

De aandeelhouders van KBC Equity Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 30 maart 2022 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, om 9.00 uur.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 december 2021.

4. Kennisname van de niet-hernieuwing van het mandaat van Dirk Thiels.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van de niet-hernieuwing van het mandaat van Dirk Thiels, wiens mandaat vandaag verstrijkt.

5. Benoeming van Peter Van Vught.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Peter Van Vught, ter vervanging van Dirk Thiels, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen tot de jaarvergadering van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

6. Herbenoeming van Patrick Dallemagne, Filip Abraham, Koen Inghelbrecht, Johan Tyteca en Luc Vanderhaegen.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Patrick Dallemagne, Filip Abraham, Koen Inghelbrecht, Johan Tyteca en Luc Vanderhaegen te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2025, onder voorbehoud van goedkeuring door FSMA.

De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld: Patrick Dallemagne (voorzitter), Filip Abraham, Koen Inghelbrecht, Peter Van Vught (effectief leider), Johan Tyteca (effectief leider) en Luc Vanderhaegen.

7. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 24 maart 2022 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Equity Fund