KBC Institutional Fund - Bericht aan aandeelhouders

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG – ICBE - Havenlaan 2, 1080 Brussel

De aandeelhouders KBC Institutional Funds worden hierbij opgeroepen om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op 31 juli 2023 om 10u00 op het kantoor van Berquin Notarissen aan de Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel om te beraadslagen en te besluiten over de volgende agenda en voorstel tot besluit.

Dagorde

Advertentie

VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT WIJZIGING VAN DE STATUTEN MET BETREKKING TOT DE NAAMSWJIZIGING VAN EURO BONDS SHORT EN EURO BONDS DEFENSIVE

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om de statuten van de openbare beleggingsvennootschap aan te passen naar aanleiding van de naamswijziging van de compartimenten ‘Euro Bonds Short’ en ‘Euro Bonds Defensive’ naar respectievelijk ‘Euro Bonds Short Responsible Investing’ en ‘Euro Bonds Defensive Responsible Investing’, gezien deze compartimenten zullen worden omgevormd naar compartimenten waarvoor de methodologie ‘verantwoord beleggen’ van toepassing is. 

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten naar aanleiding van de naamswijziging met ingang van 4 september 2023.  

De volledige ontwerptekst van de statuten is beschikbaar op de zetel van de de openbare beleggingsvennootschap.

Conform artikel 14 van de statuten dienen de eigenaars van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen van Horizon ten laatste op de zesde kalenderdag vóór de vastgestelde datum van de Buitengewone Algemene Vergadering om 17 u bij gewone brief de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen. De datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

Bovendien worden de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen slechts toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering indien zij ten laatste op de zesde kalenderdag vóór de vastgestelde datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vóór 17 u een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de betrokken beleggingsvennootschap (Havenlaan 2, 1080 Brussel) of bij één van de financiële dienstverleners van de betrokken beleggingsvennootschap.

De brief naar de Raad van Bestuur wordt gericht naar volgend adres: KBC Asset Management NV (ALA) - ter attentie van de Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund - Havenlaan 2 - 1080 Brussel. De deelnemers mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende  volmacht.

De financiële dienstverlener van KBC Institutional Fund is: KBC Bank NV - Havenlaan 2 - 1080 Brussel

Deze Vergadering zal op geldige wijze beraadslagen en besluiten, ongeacht het door de aanwezige aandeelhouders vertegenwoordigde deel van het kapitaal. Besluiten kunnen enkel genomen worden wanneer zij 3/4 van de stemmen hebben gekregen.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar -vragenAVfondsen@kbc.be.

De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund