KBC Institutional Fund - Bericht aan de aandeelhouders

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0445.684.118, Havenlaan 2, 1080 Brussel

De aandeelhouders van KBC Institutional Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Buitengewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 16 augustus 2022 in het kantoor van Berquin Notarissen, Lloyd Georgelaan 11, 1000 Brussel, om 10u.

Dagorde

1. VOORSTEL AAN DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING TOT WIJZIGING VAN ART. 22, 1e LID VAN DE GECOÖRDINEERDE STATUTEN VAN DE BEVEK

Aan de Buitengewone Algemene Vergadering wordt voorgesteld om het compartiment “SRI World Equity” te schrappen in artikel 22, 1e lid van de gecoördineerde statuten van KBC Institutional Fund aangezien dit compartiment maximaal 10% van zijn activa zal beleggen in rechten van deelneming in andere instellingen voor collectieve belegging.

Voorstel van besluit: goedkeuring van de wijziging van de statuten met ingang van 2 september 2022. 

De volledige ontwerptekst van de statuten is telkens beschikbaar op de zetel van de Bevek.

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een drie vierde meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Conform artikel 14 van de statuten dienen de eigenaars van aandelen op naam en van gedematerialiseerde aandelen ten laatste op de zesde kalenderdag vóór de vastgestelde datum van de Buitengewone Algemene Vergadering om 17 u bij gewone brief de Raad van Bestuur op de hoogte te brengen van hun intentie om de Buitengewone Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal aandelen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

Bovendien worden de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen slechts toegelaten tot de Buitengewone Algemene Vergadering indien zij ten laatste op de zesde kalenderdag vóór de vastgestelde datum van de Buitengewone Algemene Vergadering vóór 17 u een getuigschrift uitgegeven door de erkende rekeninghouder of de vereffeninginstelling, dat de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot de datum van de algemene vergadering vaststelt, neerleggen op de zetel van de betrokken beleggingsvennootschap (Havenlaan 2, 1080 Brussel) of bij één van de financiële dienstverleners van de betrokken beleggingsvennootschap. De brief naar de Raad van Bestuur wordt gericht naar volgend adres: KBC Asset Management NV (ALA) - ter attentie van de Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund - Havenlaan 2 - 1080 Brussel.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Buitengewone Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het Prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Institutional Fund