KBC Institutional Fund - BIJEENROEPING TOT DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING VAN

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG - ICBE - Naamloze vennootschap Ondernemingsnummer: 0445.684.118 - RPR Brussel -Zetel: Havenlaan 2 - Brussel

Upper Grade Euro Corporate Bonds compartiment  in vereffening van KBC Institutional Fund

De aandeelhouders van het compartiment Upper Grade Euro Corporate Bonds (hierna het “Compartiment”) van de openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal naar Belgisch recht opterend voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG, KBC Institutional Fund (hierna de “Vennootschap”), worden hierbij opgeroepen om de Bijzondere Algemene Vergadering bij te wonen, die zal gehouden worden op 3 juli 2024 om 10 uur te Havenlaan 2, 1080 Brussel om geldig te beraadslagen en te besluiten, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde aandelen, over de volgende agenda en voorstellen tot besluit:

Advertentie

1. Kennisname en bespreking van het verslag van de vereffenaar, alsook de rekeningen en stukken ter staving.

2. Kennisname en bespreking van het verslag van de commissaris.

3. Bestemming van het vereffeningssaldo;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de bestemming van het vereffeningssaldo goed te keuren, zoals voorgesteld in het verslag van de vereffenaar.

4. Sluiting van de vereffening;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om de afsluiting van de vereffening goed te keuren, met ingang op de dag van deze bijzondere algemene vergadering.

5. Kwijting aan de bestuurders van de Vennootschap voor wat betreft hun taak van bestuur van het Compartiment;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de bestuurders voor de uitoefening van hun taak van bestuur van het Compartiment.

6. Kwijting aan de vereffenaar;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de vereffenaar voor de uitoefening van zijn opdracht.

7. Kwijting aan de commissaris;

Voorstel: De algemene vergadering beslist om kwijting te verlenen aan de commissaris voor de uitoefening van zijn opdracht.

8. Bepalen van de plaats waar de boeken en bescheiden zullen bewaard worden en maatregelen genomen voor de consignatie van de gelden en waarden die aan aandeelhouders toekomen en hun niet konden worden afgegeven;

Voorstel: De algemene vergadering bepaalt dat de boeken en de bescheiden van het vereffende Compartiment zullen worden neergelegd en bewaard gedurende de wettelijke termijn bij KBC Bank, Havenlaan 2, 1080 Brussel. Voor alle gelden en waarden die niet konden worden afgeleverd aan de aandeelhouders uiterlijk 6 maanden na de sluiting van de vereffening, wordt de tegenwaarde ervan geconsigneerd bij de Deposito- en Consignatiekas.

De aandeelhouders die deze vergadering wensen bij te wonen, worden verzocht zich te schikken naar de bepalingen van artikel 14.1 van de statuten. De houders van gedematerialiseerde aandelen dienen ten laatste op de zesde kalenderdag voor de Bijzondere Algemene Vergadering om 17 u bij gewone brief de Raad van Bestuur van de Vennootschap op de hoogte te brengen van hun intentie om de Bijzondere Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal effecten waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen; de datum van de stempel van de post is voor het naleven van deze verplichting bepalend.

De financiële dienstverlener van de Vennootschap is:

- KBC Bank NV, Havenlaan 2, B-1080 Brussel

De vereffenaar