KBC Master Fund - Bericht aan de aandeelhouders - Oproepingsbericht voor de gewone algemene vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0451.407.811 - Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

De aandeelhouders van KBC Master Fund (Openbare Bevek naar Belgisch recht, hierna “de Vennootschap”) worden opgeroepen tot het bijwonen van de gewone algemene vergadering die zal plaatsvinden op 29 november 2023 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Sint-Jans-Molenbeek, om 9.00 u.

Dagorde

Advertentie

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2023.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2023 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2023 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2023.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2023.

4. Herbenoeming van de commissaris, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoten de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisoren en revisoren erkend door de FSMA, te herbenoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de gewone algemene vergadering van 2026. De bezoldiging van de commissaris voor de jaarlijkse audit wordt vastgelegd op EUR 6.150 excl BTW, en bijkomend EUR 980 excl BTW per niet-gestructureerd compartiment en EUR 1.800 excl BTW per gestructureerd compartiment.

5. Kennisname van het ontslag van Carine Vansteenkiste.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Carine Vansteenkiste als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 29 november 2023.

6. Benoeming van Anne Van Oudenhove.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Anne Van Oudenhove, ter vervanging van Carine Vansteenkiste, tot bestuurder van de vennootschap te benoemen tot de gewone algemene vergadering van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring door de FSMA.

De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Patrick Dallemagne (voorzitter), Johan Tyteca (effectieve leider), Wim Van Hellemont (effectieve leider), Jozef Walravens (onafhankelijk bestuurder), Jean Louis Claessens (onafhankelijk bestuurder) en Anne Van Oudenhove (niet uitvoerend bestuurder).

7. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 23 november 2023 schriftelijk de raad van bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de algemene vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de algemene vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in de statuten.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de algemene vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het prospectus, het essentiële-informatiedocument en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De raad van bestuur van KBC Master Fund