KBC Participation - Bericht aan de aandeelhouders - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 - Havenlaan 2, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

De aandeelhouders van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 20 juli 2022 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Sint-Jans-Molenbeek, om 10.00 uur.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 30 april 2022.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 30 april 2022 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 30 april 2022 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 30 april 2022.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 30 april 2022.

4. Herbenoeming van Luc Weyts, Jean-Louis Claessens, Patrick Dallemagne, Hilde Reijnaert, Johan Tyteca en Jozef Walravens.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Luc Weyts, Jean-Louis Claessens, Patrick Dallemagne, Hilde Reijnaert, Johan Tyteca en Jozef Walravens te herbenoemen tot bestuurder van de Vennootschap tot en met de jaarvergadering van 2025.

De raad van bestuur zal vanaf heden bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Luc Weyts (voorzitter), Jean-Louis Claessens (onafhankelijk bestuurder), Patrick Dallemagne (niet-uitvoerend bestuurder), Hilde Reijnaert (uitvoerend bestuurder), Johan Tyteca (uitvoerend bestuurder) en Jozef Walravens (onafhankelijk bestuurder).

5. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 14 juli 2022 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Participation