KBC Participation - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0877.703.807 Havenlaan 2, 1080 Brussel Bericht aan de aandeelhouders

Bericht aan de aandeelhouders

Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

De aandeelhouders van KBC Participation (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 20 juli 2021 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, om 10.00 uur.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 30 april 2021.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 30 april 2021 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 30 april 2021 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 30 april 2021.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 30 april 2021.

4. Kennisname van het ontslag van Wilfried Kupers.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Wilfried Kupers als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 september 2020.

5. Bekrachtiging van de coöptatie en de benoeming van Johan Tyteca.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om de coöptatie van Johan Tyteca tot bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen en hem te benoemen tot bestuurder, ter vervanging van Wilfried Kupers, met ingang van 1 september 2020 tot de jaarvergadering van 2022.

6. Kennisname van het ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisor CVBA.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Deloitte Bedrijfsrevisoren CVBA, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Maurice Vrolix, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, als commissaris van de vennootschap met ingang van de jaarvergadering van 2021.

7. Benoeming van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Dirk Stragier en mevrouw Nele Van Laethem, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2024, onder voorbehoud van goedkeuring van FSMA. De bezolding van de commissaris voor de jaarlijkse audit per bevek wordt vastgelegd op EUR 4.875 excl BTW, en bijkomend EUR 864 excl BTW per niet-gestructureerd compartiment en EUR 1.598 excl BTW per gestructureerd compartiment.

8. Sluiting van de vereffening van vervallen compartimenten. 

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist tot de sluiting van de vereffening van de compartimenten die het afgelopen boekjaar op eindvervaldag kwamen.

9. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 14 juli 2021 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be.

Het (vereenvoudigd) prospectus, (eventueel) de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV en CBC BANQUE SA, of op www.kbc.be, onder andere in het Nederlands.

De Raad van Bestuur van KBC Participation