KBC Select Immo - Bericht aan de aandeelhouders - Oproepingsbericht voor de gewone Algemene Vergadering

Openbare Bevek naar Belgisch recht - ICBE RPR Brussel 0454.712.244 - Havenlaan 2, 1080 Brussel

De aandeelhouders van KBC Select Immo (Openbare Bevek naar Belgisch recht) worden opgeroepen tot het bijwonen van de Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op 27 november 2020 in de gebouwen van KBC BANK NV, Havenlaan 2 te Brussel, om 10.00u.

Dagorde

1. Kennisname van het jaarverslag van de raad van bestuur en van het verslag van de commissaris van de Vennootschap per compartiment over het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2020.

2. Goedkeuring van de jaarrekening van de Vennootschap over het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2020 en van het voorstel tot winstbestemming per compartiment.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist de jaarrekening van het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2020 en het voorstel tot winstbestemming per compartiment goed te keuren.

3. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris van de Vennootschap per compartiment voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2020.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering verleent kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris van de Vennootschap voor de uitoefening van hun respectieve mandaten tijdens het boekjaar dat eindigde op 31 augustus 2020.

4. Kennisname van het ontslag van Wilfried Kupers.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering neemt kennis van het ontslag van Wilfried Kupers als bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 september 2020.

5. Bekrachtiging van de coöptatie en de benoeming van Johan Tyteca.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om de coöptatie van Johan Tyteca tot bestuurder van de vennootschap te bekrachtigen en hem te benoemen tot bestuurder, ter vervanging van Wilfried Kupers, met ingang van 1 september 2020 tot de jaarvergadering van 2021. Johan Tyteca zal een vergoeding krijgen van 250 EUR per zitting gekoppeld aan de fysieke aanwezigheid/deelname van de bestuurder aan de vergaderingen van de Raad van Bestuur. Deze vergoeding, die ingaat vanaf 30 november 2020, wordt gespreid over alle gecommercialiseerde compartimenten.

De raad van bestuur zal bijgevolg als volgt zijn samengesteld : Patrick Dallemagne (voorzitter), Johan Tyteca (effectieve leider), Tom Mermuys (effectieve leider), Jozef Walravens, Jean-Louis Claessens en Carine Vansteenkiste.

6. Benoeming van de commissaris Mazars Bedrijfsrevisoren BV.

Voorstel van besluit: De algemene vergadering beslist om Mazars Bedrijfsrevisoren BV, met als vertegenwoordigend vennoot de heer Dirk Stragier, bedrijfsrevisor en revisor erkend door de FSMA, te benoemen als commissaris van de vennootschap voor de wettelijke periode van 3 jaar, tot en met de jaarvergadering van 2023, onder voorbehoud van goedkeuring van FSMA. De bezolding van de commissaris voor de jaarlijkse audit per bevek wordt vastgelegd op EUR 4.875 excl BTW en bijkomend EUR 864 excl BTW per niet-gestructureerd compartiment.

7. Varia

Over de punten op de dagorde wordt geldig beslist bij een meerderheid van de stemmen der aanwezige of vertegenwoordigde aandeelhouders, zonder dat een aanwezigheidsquorum vereist is. Wanneer de aandelen eenzelfde waarde hebben, geven zij elk recht op één stem. Wanneer zij niet dezelfde waarde hebben, vertegenwoordigt elk, van rechtswege, een aantal stemmen evenredig aan het gedeelte van het kapitaal dat het vertegenwoordigt, waarbij het deelbewijs dat de zwakste quotiteit vertegenwoordigt voor één stem geteld wordt.  Er wordt geen rekening gehouden met breuken van stemmen. De aandeelhouders mogen zich laten vertegenwoordigen. Deze vertegenwoordiger dient in het bezit te zijn van een schriftelijke ondertekende volmacht.

Ingevolge artikel 14 van de statuten dienen eigenaars van aandelen op naam of van gedematerialiseerde aandelen vóór 20 november 2020 schriftelijk de Raad van Bestuur op de hoogte brengen van hun intentie om de Algemene Vergadering bij te wonen en van het aantal deelbewijzen waarvoor ze van plan zijn aan de stemming deel te nemen.  De eigenaars van gedematerialiseerde aandelen worden slechts tot de Algemene Vergadering toegelaten indien ze hebben voldaan aan de formaliteiten voorzien in het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders mogen eventuele vragen die zij willen stellen tijdens de Algemene Vergadering op voorhand doorsturen naar vragenAVfondsen@kbc.be

Het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en de meest recente financiële verslagen zullen gratis beschikbaar zijn aan de loketten van de instellingen die de financiële dienst verlenen, met name KBC BANK NV of CBC BANQUE SA, of op www.kbcam.be, onder andere in het Nederlands en Engels.

De Raad van Bestuur van KBC Select Immo