Mazaro NV - Oproeping algemene vergadering dd. 24 juni 2022

Met zetel te Bommelsrede 42, 9070 Destelbergen, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Gent afdeling Gent) onder het nummer 0817.523.423.

De raad van bestuur van Mazaro NV heeft de eer u uit te nodigen op de jaarlijkse algemene aandeelhoudersvergadering van de vennootschap, die zal plaatsvinden op UGent campus Kortrijk, Sint-Martens-Latemlaan 2B Weide – gebouw A 8500 Kortrijk lokaal A.0.504. op 24 juni 2022 om 10 uur. 

Er is geen quorumvereiste voor de gewone algemene vergadering.

Advertentie

In deze uitnodiging vindt u naast de agenda verdere praktische informatie over de mogelijkheid om geldig te stemmen.

De agendapunten en voorgestelde besluiten van de gewone algemene vergadering, die in voorkomend geval, tijdens de vergadering namens de raad van bestuur kunnen worden gewijzigd, zijn:

1. Bespreking van het bijzonder verslag van de raad van bestuur inzake alarmbelprocedure (7:228 Wetboek van vennootschappen en verenigingen) en beslissing ter zake.

Voorstel tot besluit: “De vergadering gaat akkoord met de inhoud van het bijzonder verslag opgesteld door de raad van bestuur en beslist om de activiteiten van de vennootschap verder te zetten alsook om de maatregel(en) zoals voorgesteld uit te voeren.”

2. Voorstellen van het jaarverslag van de raad van bestuur over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

3. Bespreking en goedkeuring van de jaarrekening over het boekjaar afgesloten op 31 december 2021.

Voorstel tot besluit: “De vergadering keurt de jaarrekening per 31 december 2021, met inbegrip van de resultaatverwerking goed. 

4. Bestemming van het resultaat

Voorstel tot besluit: “De vergadering besluit om de resultaten als volgt te bestemmen:

Over te dragen verlies: -1.249.061,66 EUR”

5. Kwijting aan de bestuurders

Voorstel tot besluit: “Bij afzonderlijke stemming verleent de vergadering kwijting aan alle bestuurders voor hun mandaat uitgeoefend gedurende het behandelde boekjaar.” 

6. Goedkeuring van de vergoeding van de bestuurders

Voorstel tot besluit: “De vergadering keurt de jaarlijkse bezoldiging van volgende bestuurders goed:

- De heer De Mazière Filip: EUR 70.000;

- Mevrouw  Caroline De Dijcker: EUR 14.450.”

Er is geen quorumvereiste voor de beraadslaging en stemming over de respectieve punten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering.

Elk aandeel zal een stem hebben. Overeenkomstig de toepasselijke wetgeving, zullen de voorgestelde besluiten waarnaar wordt verwezen in de bovenstaande agenda van de gewone algemene vergadering zijn aangenomen indien ze worden goedgekeurd met een gewone meerderheid van de geldig door de aandeelhouders uitgebrachte stemmen.

Praktische bepalingen 

Website van de vennootschap: https://www.mazaro.eu/nl

Emailadres vennootschap: caroline.dedijcker@mazaro.eu

Kennisgeving en deelname

Om te worden toegelaten tot de algemene vergadering en (voor de effecten met stemrecht) aan de stemming deel te nemen moeten de houders van effecten op naam of hun vertegenwoordigers kennisgeven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap of per e-mail, te richten aan caroline.dedijcker@mazaro.eu, uiterlijk drie werkdagen vóór de datum van de voorgenomen vergadering (ten laatste op dinsdag 21 juni 2022). De eigenaars van gedematerialiseerde effecten, moeten binnen dezelfde termijn, op de zetel van de vennootschap, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest neerleggen (i) waaruit blijkt hoeveel gedematerialiseerde aandelen op zijn/haar naam op eigen rekeningen zijn ingeschreven en (ii) waarbij de onbeschikbaarheid van deze aandelen tot de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Volmacht

De aandeelhouders mogen zich, conform artikel 18 van de statuten, door een ander persoon laten vertegenwoordigen mits geschreven volmacht. Het volmacht formulier is beschikbaar op de website van de vennootschap en is op te vragen via caroline.dedijcker@mazaro.eu. De volledig ingevulde en ondertekende volmacht moet ten laatste op dinsdag 21 juni 2022 op de zetel van de vennootschap worden neergelegd. Aanlevering kan ook per e-mail via caroline.dedijcker@mazaro.eu.

Documentatie

Alle benodigde documenten staan ter beschikking op de website van de vennootschap.

De documenten werden tijdig beschikbaar gesteld aan de bestuurders en de commissaris van de vennootschap.

Met vriendelijke groeten

De raad van bestuur