MEDIA ACQUISITIONS & PUBLISHING - BIJEENROEPING VAN DE ALGEMENE VERGADERING

3053 Haasrode, Bovenbosstraat, 28 - Ondernemingsnummer: 0455.120.040

De aandeelhouders worden uitgenodigd op de Buitengewone Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op 31 mei 2022 om 14.00 uur, op het kantoor van notaris Jean Van den Wouwer, te 1000 Brussel, de Meeussquare, 1

De agenda van de Algemene Vergadering luidt als volgt :

1° Kennisname van het ondersteunend verslag over het voorstel tot ontbinding en vereffening van de vennootschap, vermeld onder punt 2 van de agenda, opgesteld door de enige bestuurder overeenkomstig artikel 2:71 § 2, eerste lid van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

Bij dit verslag is een overzicht gevoegd van de activa en passiva van de vennootschap op een datum die niet meer dan drie maanden voorafgaat aan de datum van dit verslag,

En

Kennisname van het verslag van de bedrijfsrevisor over de staat van activa en passiva van de vennootschap, opgemaakt overeenkomstig artikel 2:71 §2, lid 3 van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen.

2° De vervroegde ontbinding van de vennootschap en de vereffening ervan.

3° Kwijting aan de bestuurder.

4° Erkenning dat de vennootschap geen schulden meer heeft tegenover derden en dat de vereffeningsactiviteiten beëindigd zijn.

5° Onmiddellijke sluiting van de vereffening.

6° Bewaring van de rekeningen en andere vennootschapsdocumenten.

7° bijzondere volmachten.

Teneinde de vergadering stipt te laten starten, worden de aandeelhouders verzocht op de aanvangstijd aanwezig te willen zijn, waarvoor onze dank.

De Raad van Bestuur van MEDIA ACQUISITION & PUBLISHING