MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND - OPROEPINGSBERICHT AAN DE AANDEELHOUDERS

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (BEVEK) ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de richtlijn 2009/65/EG - Naamloze Vennootschap - Zetel: Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen- RPR (Antwerpen): 0476.526.653

Antwerpen, 20 april 2022

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap MERIT CAPITAL GLOBAL INVESTMENT FUND, openbare BEVEK naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op donderdag 5 mei 2022 om 11 uur te Museumstraat 12D, 2000 Antwerpen, met de volgende agenda:

1. Uitstel en verdaging van de Gewone Algemene Vergadering tot vrijdag 27 mei 2022 om 11.00 uur

2. Uitstel van de beslissing met betrekking tot de goedkeuring van de jaarrekening conform Art. 7:150 WVV en van de overige punten die tijdens de Gewone Algemene Vergadering moeten behandeld worden tot de verdaagde Gewone Algemene Vergadering die zal plaatsvinden op vrijdag 27 mei 2022 om 11.00 uur 

De voorstellen van de raad van bestuur met betrekking tot bovenstaande agendapunten worden uiteengezet in de volmacht, dewelke op verzoek bekomen kan worden op het emailadres vds@vdsconsult.com.

De besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de aanwezige en stemmende aandeelhouders van dit compartiment.

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen, zich willen laten vertegenwoordigen of vragen wensen te stellen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven. De gescande of gefotografeerde kopie van de brief, de volmacht of het attest dient per e-mail verzonden te worden naar de raad van bestuur (vds@vdsconsult.com). De vragen kunnen langs elektronische weg tot de BEVEK worden gericht op het e-mailadres vds@vdsconsult.com

Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het daaropvolgende halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Nederlands en het Frans op de zetel van de BEVEK of bij CACEIS Belgium NV (Havenlaan 86C b320 te 1000 Brussel) die instaat voor de financiële dienst of op de volgende website: www.meritcapital.eu en www.mcgif.be.

Tot slot informeren we u dat de netto-inventariswaarde gepubliceerd wordt op de website van  BEAMA (www.beama.be), in de nationale dagbladen “De Tijd” en “L’Echo” en eveneens bekomen kan worden bij Merit Capital NV op de website www.meritcapital.eu, bij de instelling die de financiële dienst waarneemt en op de zetel van de BEVEK.

De raad van bestuur.