Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha. - AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek Ondernemingsnummer 0403 567 015 BTW: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse  Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op vrijdag 31 juli 2020 om 11 uur  in de maatschappelijke zetel van de vennootschap,  Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.

AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

1. Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2019.

2. Verslag van de commissaris over het boekjaar 2019.

3. Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2019.

4. Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2019 en bestemming van het resultaat.

Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5.   Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2019.

6. Benoeming van de commissaris.

Voorstel tot besluit: het mandaat van commissaris van Deloitte Bedrijfsrevisoren, coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,  vertegenwoordigd door de heer Joël Brehmen, te hernieuwen voor een periode van drie jaar eindigend op de Algemene Vergadering van 2023. Erelonen bedragen 56.000  EUR, jaarlijks indexeerbaar en exclusief onkostenvergoedingen verbonden aan de opdracht.

7.  Allerlei

De deelnemers aan de algemene vergaderingen worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 7 : 134 WVV, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 24 juli 2020  een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek) .

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de exploitatiezetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 24 juli 2020 .

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur