Naamloze Vennootschap Brouwerij-Handelsmaatschappij Co.Br.Ha. - AGENDA GEWONE ALGEMENE VERGADERING

vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen heeft gedaan - Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek - Ondernemingsnummer 0403 567 015 - BTW: BE 0403.567.015 (RPR Leuven)

De Raad van Bestuur nodigt de aandeelhouders uit tot het bijwonen van de Jaarlijkse  Algemene Vergadering, die zal gehouden worden op dinsdag 25 mei 2021 om 11 uur  in de maatschappelijke zetel van de vennootschap,  Provinciesteenweg 28 - 3190 Boortmeerbeek.


AGENDA   Gewone Algemene Vergadering

1.   Verslag van de Raad van Bestuur over het boekjaar 2020.

2.   Verslag van de commissaris over het boekjaar 2020.

3.   Mededeling van de geconsolideerde jaarrekening afgesloten per 31 december 2020.

4.   Goedkeuring van de statutaire jaarrekening afgesloten op 31 december 2020 en bestemming van het resultaat.

      Voorstel tot besluit : Goedkeuring van de statutaire jaarrekening, met inbegrip van de bestemming van het resultaat.

5.     Kwijting aan de bestuurders en aan de commissaris.

      Voorstel tot besluit : Bij afzonderlijke stemming, kwijting te verlenen aan de bestuurders en aan de commissaris voor de uitoefening van hun mandaat tijdens het boekjaar 2020

6.   Toekenning van een zitpenning aan de onafhankelijke bestuurders.

      Voorstel tot besluit:  toekenning van een zitpenning aan de onafhankelijke bestuurders van 2.000 euro per vergadering van de raad van bestuur voor de periode 01 januari 2021 tot 31 december 2022.

7.  Allerlei

De deelnemers aan de algemene vergaderingen worden verzocht zich vóór 10h45 voor de registratie aan te bieden.

Om tot de vergaderingen toegelaten te worden, dienen overeenkomstig artikel 22 van de statuten en artikel 7 : 134 WVV, de houders van gedematerialiseerde aandelen uiterlijk op 18 mei 2021 een attest afgeleverd door een erkend rekeninghouder waaruit de onbeschikbaarheid van deze effecten blijkt tot op de dag van de algemene vergadering, neer te leggen op de exploitatiezetel van de vennootschap (Provinciesteenweg 28, 3190 Boortmeerbeek) .

Houders van aandelen op naam dienen hun voornemen om aan de algemene vergaderingen deel te nemen, kenbaar te maken bij gewone brief, te richten aan de exploitatiezetel van de vennootschap, eveneens uiterlijk op 18 mei 2021.

De hierboven vermelde verslagen en documenten liggen op de zetel van de vennootschap ter inzage van de aandeelhouders op vertoon van het bewijs van hun titel. De aandeelhouders kunnen tevens kosteloos een kopie van deze verslagen en documenten verkrijgen.

De Raad van Bestuur