Nagelmackers Institutional - Oproepingsbericht aan de aandeelhouders

Openbare beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal (Bevek) - naar Belgisch recht- ICB die geopteerd heeft voor beleggingen die voldoen aan de voorwaarden van de Richtlijn 2009/65/EG Naamloze vennootschap - Havenlaan 86C, bus 320, 1000 Brussel - R.P.R. Brussel – Ondernemingsnummer 0448.486.527

Brussel, 6 maart 2020

De aandeelhouders van de naamloze vennootschap NAGELMACKERS INSTITUTIONAL, openbare Bevek naar Belgisch recht, worden uitgenodigd op de gewone algemene vergadering (hierna “de vergadering”) die zal plaatsvinden op woensdag 25 maart 2020 om 10 uur 30 op de zetel van de vennootschap, Havenlaan, 86C, bus 320, 1000 Brussel (Tour&Taxis), met volgende agenda: 
1. Verslag van de raad van bestuur.
2. Verslag van de commissaris. 
3. Goedkeuring van de geglobaliseerde jaarrekening voor het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar.
4. Algemene vergadering per compartiment.
5. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris voor het op 31 december 2019 afgesloten boekjaar.
6. Hernieuwing van een mandaat.
7. Hernieuwing van het mandaat van de commissaris.
8. Antwoorden op de vragen van de aandeelhouders overeenkomstig artikel 7:139 Wetboek van vennootschappen en verenigingen.
9. Diverse.

***

De aandeelhouders die de vergadering wensen bij te wonen of zich willen laten -vertegenwoordigen, worden verzocht de procedure voorzien in de statuten na te leven.
De aandeelhouders die voldoen aan de deelname formaliteiten zoals voorzien in de statuten kunnen schriftelijk, ten laatste zes volle dagen vóór de vergadering, vragen stellen met betrekking tot het verslag van de bestuurders, het verslag van de commissaris en/of de opgesomde agendapunten. Deze vragen kunnen langs elektronische weg tot NAGELMACKERS worden gericht op het volgende emailadres Sam.melis@fimacs.eu. Deze vragen zullen tijdens de vergadering naargelang het geval, worden beantwoord door de bestuurders of de commissaris
Het jaarverslag, en, indien gepubliceerd, het halfjaarverslag, de prospectussen en de essentiële beleggersinformatie zijn kosteloos verkrijgbaar in het Frans en in het Nederlands op de zetel van de Vennootschap en bij BANK NAGELMACKERS, Sterrenkundelaan 23 - 1210 Brussel welke instaat voor distributie of op de volgende website: www.nagelmackers.be.
Ten slotte infomeren we u dat de netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de volgende website: www.nagelmackers.be en in de nationale dagbladen “ De Tijd” en “L’Echo”. 

De raad van bestuur